Tìm kiếm tin tức
Quyết định Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Dự án: Đường nội bộ khu dân cư Đông Hồ sau lưng quán Điểm Hẹn.
Ngày cập nhật 28/04/2022

Ngày 22/4/2022, UBND xã ban hành Quyết định số: 128/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu  Dự án: Đường nội bộ khu dân cư Đông Hồ sau lưng quán Điểm Hẹn. 

Theo đó:

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội bộ khu dân cư Đông Hồ sau lưng quán Điểm Hẹn, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Dự án: Đường nội bộ khu dân cư Đông Hồ sau lưng quán Điểm Hẹn.

2. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái.

3. Địa điểm xây dựng: xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Đơn vị lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tam giang.

5. Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông các trục đường liên thôn, xóm phục vụ phát triển quỹ đất của xã, đảm bảo an toàn giao thông đi lại vào mùa mưa lũ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài các tuyến đường 62.0m.

- Bề rộng mặt đường B = 3.5m + 2x1.0 m = 5.5m.

- Kết cấu mặt đường bằng đất Cấp phối đồi độ chặt K95.

- Đắp đất nền, lề đường độ chặt K95.

7. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không

9. Tổng mức đầu tư :                    137.617.000  đồng

Trong đó:            

Chi phí xây dựng:                           105.462.000 đồng

Chi phí quản lý dự án:                        3.189.000 đồng

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:        15.319.000 đồng

Chi phí khác:                                     1.130.000 đồng

Chi phí dự phòng:                              12.517.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm ba mươi bảy triệu, sáu trăm mười bảy nghìn đồng./.

(Có phụ lục kèm theo)

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu trực tiếp hoặc thuê tư vấn quản lý dự án.

          12. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022.

          Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nội bộ khu dân cư Đông Hồ sau lưng quán Điểm Hẹn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

          Điều 3. Bộ phận Kế toán – Ngân sách xã Quảng Thái chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

          Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Công chức Văn phòng Thống kê Ủy ban nhân dân xã, bộ phận Địa chính – xây dựng, bộ phận Kế toán – Ngân sách xã, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tam giang, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Hoàng Thị Biên Thùy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.901.896
Truy cập hiện tại 3.482