Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Trục thôn đoạn nhà ông Mỹ Tây Hoàng đến nhà ông Hồ Thúc Khương – Trung Kiều
Ngày cập nhật 28/04/2022

Ngày 22/4/2022 UBND xã ban hành Quyết định số: 130/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Trục thôn đoạn nhà ông Mỹ Tây Hoàng đến nhà ông Hồ Thúc Khương – Trung Kiều.

 Theo đó:

 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Trục thôn đoạn nhà ông Mỹ Tây Hoàng đến nhà ông Hồ Thúc Khương – Trung Kiều  với những nội dung chủ yếu sau:

I. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật:

1. Tên dự án: Đường Trục thôn đoạn nhà ông Mỹ Tây Hoàng đến nhà ông Hồ Thúc Khương – Trung Kiều .

2. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân  dân xã Quảng Thái.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Đơn vị lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH MTV Xây dựng Châu Lê.

5. Mục tiêu đầu tư:

- Xây dưng tuyến đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại sản; góp phần phát triển hệ thông giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, từng bước xây dựng xã Quảng Thái sớm đạt xã Nông thôn mới nâng cao.

6. Nội dung, quy mô đầu tư và phương án thiết kế:

Điểm đầu tuyến giao vào đường BTXM hiện có. Tuyến đi theo tim đường đất hiện có. Chiều dài tuyến thiết kế: 524.57m.

6.1. Mặt cắt ngang:   Nền đường: Bn = 0.5 + 3.0 + 0.5 = 4.0m,  Mặt đường rộng: 3.0m, dốc ngang 2%. Lề đường mỗi bên: 0.5m, dốc ngang 4%. Taluy nền đắp 1/1.5. Taluy nền đào 1/2.0. Đất đắp nền đường: Sử dụng đất cấp phối đồi đầm chặt K95.Tại các vị trí nền tự nhiên có độ dốc ≥20%, tiến hành đánh cấp bề rộng tối thiểu 0.5m.

6.2. Kết cấu nền mặt đường: Kết cấu  mặt đường từ trên xuống như sau:

Bê tông xi măng Mác 250 đá 1x2 dày 18cm. Lớp bạt ni long. Lớp đệm cát xay dày 5cm. Nền đường: đắp đất đầm chặt K95 dày 30cm.

6.3. Công trình trên tuyến:

- Cống Tại cọc P6 (km0+237.53) Ống cống bằng BTCT M250 đá 1x2 đúc sẵn lắp ghép. Móng cống, tường đầu, tường cánh, sân cống bằng BTXM M150 đá 2x4 đổ tại chỗ. Đệm móng bằng cát xay dày 10cm.

- Cống Tại cọc 8 (km0+265.33) bố trí cống thoát nước ngang đường D=0.4m. Sử dụng cống tròn rung lõi đúc sẵn lắp ghép. Móng cống, tường cánh, sân cống bằng BTXM M150 đá 2x4 đổ tại chỗ. Đệm móng bằng cát xay dày 10cm.

6.4. Nút giao:

- Tại đầu tuyến bố trí nút giao với đường BTXM hiện có.

- Tại cọc D1 (km0+51.57) bố trí nút giao với đường BTXM hiện có.

Kết cấu mặt đường tại nút giao như trên tuyến

6.5. An toàn giao thông: Tại các nút giao tuyến với đường hiện có bố trí biển báo tam giác W205 cảnh báo giao với đường ngang.

Cấu tạo biển báo: Cột biển báo bằng ống thép mạ kẽm d90 dày 4mm. mặt ngoài sơn trắng, đỏ 3 lớp. Biển báo bằng tôn mạ kẽm dày 3mm, mặt ngoài sơn lót 1 lớp, sơn thường 3 lớp và dán màng phản quang. Móng cột bằng BTXM M150 đá 2x4.

     7. Loại, cấp công trình: Công trình Giao thông, cấp IV.

8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không.

9. Tổng mức đầu tư xây dựng           :              1.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn.)   

Trong đó : - Chi phí xây dựng :                                          830.805.000  đồng

                             - Chi phí QLDA :                                         25.124.000 đồng

                             - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng :               97.883.000 đồng

- Chi phí khác :                                              9.015.000 đồng

- Chi phí dự phòng:                                   37.173.000 đồng

 (Có phụ lục kèm theo).

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: năm 2022.

II. Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:

- Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Trục thôn đoạn nhà ông Mỹ Tây Hoàng đến nhà ông Hồ Thúc Khương – Trung Kiều , với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

- Ủy ban nhân  dân xã Quảng Thái chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, bộ phận Kế toán ngân sách, Địa chính–Xây dựng và các bộ phận có liên quan của Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thái; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện Quảng Điền và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Hoàng Thị Biên Thùy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.841.664
Truy cập hiện tại 3.228