Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Tuyến mương tách nước cho trạm bơm Lai Hà, HTX Tam Giang, xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 27/07/2022

Ngày 20/7/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số: 1792  /QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng  công trình: Tuyến mương tách nước cho trạm bơm  Lai Hà, HTX Tam Giang, xã Quảng Thái.

Theo đó:

Xét đề nghị của UBND xã Quảng Thái tại Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Tuyến mương tách nước cho trạm bơm Lai Hà, HTX Tam Giang, xã Quảng Thái;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 349/TTr-TCKH ngày 19 tháng 7 năm 2022 về việc đề nghị phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Tuyến mương tách nước cho trạm bơm Lai Hà, HTX Tam Giang, xã Quảng Thái.

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Tuyến mương tách nước cho trạm bơm Lai Hà, HTX Tam Giang, xã Quảng Thái, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Tuyến mương tách nước cho trạm bơm Lai Hà, HTX Tam Giang, xã Quảng Thái.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Quảng Thái.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH MTV xây dựng Châu Lê.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo chủ động bơm tiêu úng cho 40ha sản xuất lúa 2 vụ vùng Ô thuộc HTX Tam Giang, xã Quảng Thái; giảm thiểu thiệt hại do ngập úng xảy ra, giảm chi phí sản xuất, góp phần tăng năng suất cây trồng, tăng thu nhập cho bà con vùng hưởng lợi.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

- Mặt cắt kênh có khẩu độ: BxH = (0,8x1,0)m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Độ dốc đáy kênh: i= 70/000.

- Kết cấu kênh:

+ Tường bằng bê tông M200#, cao 100 cm, dày 15cm, đổ tại chỗ, từ chân tường nối cốt thép lên 30cm. Trên đỉnh bố trí giằng dọc và giằng ngang bê tông thép M200#.

+ Đáy kênh bằng bê tông cốt thép M200#, rộng 110cm, dày 15cm, bên dưới là lớp bê tông lót M100#, dày 5cm.

+ Tuyến kênh được chia thành từng khoang 20m, giữa các khoang được chèn bằng bao tải nhựa đường.

+ Đất đắp bờ kênh tận dụng phần đất đào đầm nện kỹ. Bờ kênh rộng 50cm, mái bờ đắp m=1,5. Khoảng cách từ đỉnh kênh bê tông đến mặt bờ kênh đất 50cm.

- Công trình trên kênh

          + Cửa điều tiết và dốc nước đầu kênh: Trên đầu tuyến kênh, tại cửa ra bể xả cần bố trí cửa điều tiết và dốc nước để điều tiết nước khi tưới và tiêu. Kết cấu dốc nước bằng bê tông cốt thép M200, chiều rộng B=0,8m; cửa điều tiết đóng mở bằng giàn van thép không rĩ Sus201.

          + Cống tiêu kết hợp tràn: Trên tuyến kênh tại vị trí K0+15 đến K0+166 bố trí 2 cống tiêu kết hợp tràn để tiêu nước từ khu dân cư về vùng ruộng thấp. Khi bơm tiêu, tràn được đóng lại, nước từ khu dân cư được tiêu qua cống tiêu; khi không bơm tiêu, cống tiêu được đóng lại, nước tiêu từ khu dân cư được tiêu qua tràn vào kênh. Kết cấu cống tiêu và tràn bằng bê tông cốt thép M200, cống tiêu kích thước (40x100)cm, tràn rộng B=0,5m; đóng mở tràn bằng giàn van và cửa van thép không rĩ.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.

7. Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV, nhóm C.

8. Tổng mức đầu tư của dự án:         1.000.000.000 đồng.

  (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

- Chi phí xây dựng:                                    820.256.000 đồng.          

- Chi phí quản lý dự án:                               26.765.000 đồng.       

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:                98.579.000 đồng.      

- Chi phí khác:                                              17.052.000 đồng.         

- Chi phí dự phòng:                                      37.348.000 đồng.             

9. Nguồn vốn đầu tư

- Ngân sách huyện hỗ trợ: 750.000.000 đồng.

- Ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác: 250.000.000 đồng.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Quảng Thái; Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Châu Lê và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Hoàng Thị Biên Thùy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.353.230
Truy cập hiện tại 8.997