Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt BCKTKT và KHLCNT Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã (Giai đoạn 2)
Ngày cập nhật 12/12/2022

Ngày 29/11/2022, UBND xã ban hành Quyết định số: 308A/QĐ-UBND của UBND xã về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã (Giai đoạn 2) Địa điểm: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh TT Huế

Căn cứ kết quả thẩm định số:    /KT&HT-QLXD ngày 28/11/2022 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Điền về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã (Giai đoạn 2);

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã (Giai đoạn 2), với những nội dung chủ yếu sau:

I. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật:

1. Tên Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã (Giai đoạn 2).

2. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân Xã Quảng Thái.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh TT Huế

4. Đơn vị lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Xây dựng Nhân Tín.

5. Mục tiêu đầu tư: Chỉnh trang khu trung tâm xã, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

6. Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng với tổng chiều dài 1.072,78 m, gồm 2 đoạn:

- Đoạn tỉnh lộ 4: Từ kết nối trụ điện chiếu sáng giai đoạn 1 đến ngã tư thuộc tỉnh lộ 4: Chiều dài 300 m, Hệ thống chiếu sáng sử dụng cột BTLT, đèn Led công suất 100W, sử dụng cáp văn xoắn LV-ABC (4x25)mm2. Kết hợp vận hành với tủ điện giai đoạn 1.

- Đoạn tỉnh lộ 11C: Điểm đầu giao với tỉnh lộ 4, điểm cuối qua khỏi cầu giao thông đến ngã tư: Chiều dài 772,78m, Hệ thống chiếu sáng sử dụng cột BTLT, đèn Led công suất 100W, sử dụng cáp vặn xoắn LV-ABC (4x25)mm2. Bố trí 01 tủ điện chiếu sáng đảm bảo vận hành.

7. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV, nhóm C.

8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không

9. Giá trị tổng mức đầu tư: 850.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

 Trong đó :      

- Chi phí xây dựng:                            535.119.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án :                         15.524.000 đồng

- Chi phí tư vấn ĐTXD :                         79.863.000 đồng

- Chi phí khác :                                       5.647.000 đồng

- Chi phí dự phòng :                              213.847.000 đồng

 (Có phụ lục 01 kèm theo)

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo qui định.

12. Thời gian thực hiện: Năm 2022.

II. Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã (Giai đoạn 2), với nội dung chi tiết theo phụ lục 02 kèm theo.

- Các bộ phận thuộc Uỷ ban Nhân dân Xã Quảng Thái chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Xã Quảng Thái, Ban Tài chính – ngân sách, Bộ phận Địa chính – Xây dựng Xã Quảng Thái, Công ty TNHH Xây dựng Nhân Tín và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Hoàng Thị Biên Thùy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.036.386
Truy cập hiện tại 1.707