Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất
Ngày cập nhật 04/01/2023

ngày 26  tháng 12 năm 2022, UVBND huyện ban hành Quyết định số: 3165 /QĐ-UBND về việc thu hồi đất

Theo đó:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi diện tích 4.425,5m2 (bốn nghìn bốn trăm hai mươi lăm phẩy năm mét vuông) đất trồng cây hằng năm khác (BHK) của 08 các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức; tọa lạc tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

(có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Lý do thu hồi đất: Để giải phóng mặt bằng đo đạc chỉnh lý, lập bản đồ địa chính và cắm mốc phân lô các khu dân cư xen ghép phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quảng Thái.

Vị trí giới hạn thửa đất thu hồi được xác định theo Bản đồ địa chính khu đất, tỷ lệ 1/500 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện lập ngày 10/8/2022.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Uỷ ban nhân dân huyện giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái giao Quyết định này cho các chủ sử dụng đất bị thu hồi, trường hợp chủ sử dụng đất không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết công khai Quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái và nơi sinh hoạt cộng đồng của các chủ sử dụng đất nói trên.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử của huyện.

3. Giao Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái quản lý chặt chẽ quỹ đất thu hồi, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện chỉnh lý biến động đất đai theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện;  Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và người có đất bị thu hồi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Hoàng Thị Biên Thùy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.351.613
Truy cập hiện tại 8.230