Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường tránh lũ thôn Trung Kiều, xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 06/05/2024

Ngày 26  tháng 4 năm 2024, UBND huyện ban hành Quyết định số: 1396/QĐ-UBND của uBND huyện Quảng Điền về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn  nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường tránh lũ  thôn Trung Kiều, xã Quảng Thái

Theo đó:

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số     455/TTr-TCKH ngày 25 tháng 4 năm 2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường tránh lũ thôn Trung Kiều, xã Quảng Thái, với những nội dung chủ yếu sau:

I. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật:

1. Tên công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường tránh lũ thôn Trung Kiều, xã Quảng Thái.

2. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

3. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.

5. Đơn vị lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH MTV Tư vấn tổng hợp Alpha Group.

6. Mục tiêu đầu tư: Góp phần hoàn thiện mạng lưới đường giao thông khu vực, tạo điều kiện đi lại, cứu hộ cứu nạn cho người dân trong mùa mưa lũ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

7. Nội dung và quy mô đầu tư:

    - Nâng cấp tuyến đường có chiều dài khoảng 815m. Điểm đầu giao đường liên thôn Trung Kiều - Tây Hoàng; điểm cuối kết thúc tại ngã 3 đường bê tông liên thôn Trung Kiều - Trằm Ngang. Nền đường rộng 5,0m, mặt đường rộng 3,5m bằng bê tông xi măng, lề đường rộng 2x0,75m=1,5m.

- Công trình trên tuyến: Xây dựng mới các cống địa hình đảm bảo khả năng thoát nước trong khu vực.

8. Phương án xây dựng: Xây dựng tuyến đường với chiều dài 815,79m.

- Nền đường: Bn =0,75+3,5+0,75 =5,0m. Trong đó, mặt đường rộng 3,5 m, lề đường mỗi bên 0,75m.

- Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng mác 300#, đá Dmax40, dày 18cm, phía dưới là lớp lót nilong sọc xanh đỏ và lớp đệm cấp phối đá dăm dày 12cm. Nền đường đắp đất đầm chặt K95.

- Công trình trên tuyến:

+ Tại Km0+235.28, bố trí cống hộp bê tông cốt thép BxH=2x1.4m. Thân cống bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ M300# đá 1x2. Tường cánh cống bằng bê tông M150#, đá 2x4, sân cống, chân khay bằng bê tông M150#, đá 2x4. Mặt cống được gia cường bằng bê tông cốt thép lưới D6, dày tối thiểu 12cm, bê tông M300#.

+ Tại Km0+421.12, bố trí 01 dãy cống hộp V=1,0m. Thân cống bằng các đốt cống vuông lắp ghép bằng bê tông cốt thép M250#, đá 1x2. Móng cống, móng tường đầu, móng tường cánh, sân cống, chân khay bằng bê tông M150# đá 2x4. Tường đầu, tường cánh cống bằng bê tông M200#, đá 2x4.

+ Tại Km0+719.18, bố trí cống hộp bê tông cốt thép BxH=3x1.4m. Thân cống bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ M300#, đá 1x2. Tường cánh cống bằng bê tông M150#, đá 2x4, sân cống, chân khay bằng bê tông M150#, đá 2x4. Mặt cống được gia cường bằng bê tông côt thép lưới D6, dày tối thiểu 12cm, bê tông M300#.

  9. Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô TCVN 4054 - 2005 (Tham khảo).

- Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế TCVN 10380-2014

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô 22TCN 273-01 (Phần thiết kế nút giao).

- Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông TCCS 39: 2022/TCĐBVN

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 5574-2012.

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép TCVN 9115-2012.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2019/BGTVT.

- Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447-2012.

- Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường - Thi công và nghiệm thu TCVN 8859:2023;

- Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát TCCS 31 : 2020/TCĐBVN.

- TCVN9338-2012     Công tác trắc địa trong xây dựng-yêu cầu chung.

- 22TCN263-2000     Quy trình khảo sát đường ô tô.

10. Tổng mức đầu tư:                    2.800.000.000 đồng.

- Chi phí xây dựng:                         2.426.224.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án:                     73.369.000 đồng.

- Chi phí tư vấn xây dựng:             261.340.000 đồng.

- Chi phí khác:                                 32.257.000 đồng.

- Chi phí dự phòng:                           6.810.000 đồng.

(Có Phụ lục 01 kèm theo)

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện

(Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện năm 2024, theo Quyết định số 4573/QĐ-STC ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Sở Tài chính).

12. Phương án giải phóng mặt bằng: Giao địa phương thực hiện.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.

II. Nội dung phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường tránh lũ thôn Trung Kiều, xã Quảng Thái, với nội dung chi tiết (có Phụ lục 02 kèm theo).

2. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Quảng Thái và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.841.226
Truy cập hiện tại 3.103