Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường Mầm non Quảng Thái Hạng mục: Cải tạo sân trường, đường nội bộ
Ngày cập nhật 06/05/2024

Ngày 2 tháng 5 năm 2024, UBND xã ban hành Quyết định số:75/QĐ-UBND của UBND xã về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  Công trình: Trường Mầm non Quảng Thái  Hạng mục: Cải tạo sân trường, đường nội bộ

Theo đó:

Căn cứ thông báo số: 16 /KT&HT-QLXD ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Phòng kinh tế - hạ tầng huyện Quảng Điền về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường Mầm non Quảng Thái Hạng mục: Cải tạo sân trường, đường nội bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Mầm non Quảng Thái Hạng mục: Cải tạo sân trường, đường nội bộ, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Công trình: Trường Mầm non Quảng Thái Hạng mục: Cải tạo sân trường, đường nội bộ.

2. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Đơn vị lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Nguyên.

5. Mục tiêu đầu tư:

Nâng cao độ sân trường hiện tại, chỉnh trang lại khuôn viên sân trường; khắc phục các hư hỏng, xuống cấp của trường, chống ngập úng vào mùa mưa lũ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và giáo viên trong quá trình giảng dạy, học tập gắn với thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

 Sân, đường nội bộ: Phá dỡ tường xây gạch, phá dỡ nền bê tông vị trí theo bản vẽ; đào đất mở rộng nền sân, trải bạt nilong, đổ bê tông mở rộng nền sân vđổ bù bê tông nền sân (53m3); bù vữa nền sân (238.87m3 ); lát gạch Terrazzo nền sân theo bản vẽ với diện tích khoảng 792m2; đào đất, đào gốc cây, xây 4 ô cây, trát vữa xi măng. Xây lại 4 bồn hoa hai bên đường dẫn đi vào, trát vữa xi măng, ốp gạch Ceramic 40x40cm.

Xây mới hệ thống mương thoát ( L=31m ): Kết cấu móng bê tông, thành mương xây gạch trát vữa xi măng, giằng mương + tấm đan bê tông cốt thép.

7. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kĩ thuật, cấp IV, nhóm C.

          8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: không.

9. Tổng mức đầu tư :                                              664.000.000  đồng

Trong đó:

Chi phí xây dựng:                                                      564.577.000 đồng

Chi phí quản lý dự án:                                                 16.378.000 đồng

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:                                 61.825.000 đồng

Chi phí khác:                                                                     4.932.000 đồng

Chi phí dự phòng:                                    16.288.000 đồng:                                                                                

Bằng chữ: Sáu trăm, sáu mươi bốn triệu đồng./.

 (Có phụ lục kèm theo)

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu thuê tư vấn quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: 2024.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường Mầm non Quảng Thái Hạng mục: Cải tạo sân trường, đường nội bộ, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

         Điều 3. Bộ phận Địa chính – Xây dựng và Kế toán – Ngân sách xã Quảng Thái chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động giao thầu theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

        Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Công chức Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân xã, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Nguyên, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.901.750
Truy cập hiện tại 3.449