Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
Ngày cập nhật 23/02/2021

Ngày 19 tháng 02 năm 2021 Phòng Tư Pháp huyện Quảng Điền đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-TP  về việc Tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng,  chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Công ước ASEAN về phòng, chống buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Công ước ACTIP), góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người có tổ chức xuyên quốc gia và các loại tội phạm có liên quan.

2. Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch phải chủ động, kịp thời, đồng bộ, có lộ trình cụ thể, phù hợp với Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, Chiến lược cải cách tư pháp, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030, lồng ghép với việc triển khai Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về phòng, chống buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; Kế hoạch triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội phạm buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và 2 trẻ em (ban hành kèm theo Quyết định số 605/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ) và Chương trình quốc gia về phòng, chống mua bán người.

3. Việc thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người được lồng ghép với các hoạt động thực hiện các Đề án, Kế hoạch của Phòng Tư pháp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ACTIP và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ACTIP, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tập trung vào các quy định về phòng ngừa mua bán người, bảo vệ nạn nhân bị mua bán, thực thi pháp luật, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua bán người nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mua bán người và người dân; phù hợp với từng đối tượng, giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ dân trí, kịp thời phát hiện các hành vi mua bán người.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp huyện;

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: từ năm 2021 đến năm 2025;

- Kết quả, sản phẩm: báo cáo kết quả thực hiện;

2. Hỗ trợ tài liệu cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các phòng, ban, đơn vị huyện thông qua hình thức cấp phát miễn phí để tổ chức tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu về Công ước ACTIP và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp huyện;

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: từ năm 2021 đến năm 2025;

- Kết quả, sản phẩm: sách, tờ gấp pháp luật được phát hành.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Công ước ACTIP, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người trên Đài Phát thanh, Trang thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn, Tủ sách pháp luật…

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp huyện;

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan;

-Thời gian thực hiện: từ năm 2021 đến năm 2025;

- Kết quả, sản phẩm: tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện.

4. Tuyên truyền thông qua “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp huyện;

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: từ năm 2021 đến năm 2025;

- Kết quả, sản phẩm: kế hoạch, nội dung, báo cáo kết quả thực hiện.

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên sâu theo từng chuyên đề, lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Công ước ACTIP, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp huyện;

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan;

-Thời gian thực hiện: từ năm 2021 đến năm 2025;

- Kết quả, sản phẩm: hội nghị tập huấn được thực hiện.

6. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nuôi con nuôi

Quản lý chặt chẽ, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kết hôn, nuôi con nuôi nhằm tránh việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp huyện;

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: từ năm 2021 đến năm 2025.

- Kết quả, sản phẩm: báo cáo kết quả thực hiện.

7. Triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật

Hướng dẫn triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ nạn nhân bị mua bán người; tăng cường hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và các hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp huyện;

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: từ năm 2021 đến năm 2025;

- Kết quả, sản phẩm: các hoạt động được triển khai, báo cáo kết quả thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn được giao nhiệm vụ nghiên cứu tổ chức thực hiện hoặc tham mưu thực hiện Kế hoạch này có chất lượng, hiệu quả.

2. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người 6 tháng (trước ngày 05/5), năm (trước ngày 12/11) gửi về Phòng Tư pháp huyện để tổng hợp, báo cáo./.

 

Tập tin đính kèm:
Văn Thị Phương - Cán bộ Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.722
Truy cập hiện tại 165