Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022
Ngày cập nhật 23/02/2021

Ngày 19 tháng 02 năm 2021 Phòng Tư Pháp huyện Quảng Điền đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về việc Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022.

I. MỤC TIÊU

Nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng thuốc lá; các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc tại huyện Quảng Điền.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm giảm thiểu gánh nặng bệnh tật của thuốc lá gây ra, hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Quảng Điền là địa điểm đến “không khói thuốc lá”.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp huyện;

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: năm 2021, năm 2022;

- Kết quả, sản phẩm: báo cáo kết quả thực hiện.

2. Hỗ trợ tài liệu cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn và Nhân dân thông qua hình thức cấp phát miễn phí để tổ chức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp huyện;

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: năm 2021, năm 2022;

- Kết quả, sản phẩm: sách, tờ gấp pháp luật được phát hành.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe trên Đài Phát thanh, Trang thông tin điện tử huyện và các xã, thị trấn…

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp huyện;

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: năm 2021, năm 2022;

- Kết quả, sản phẩm: tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện.

4. Tuyên truyền thông qua “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp huyện;

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: năm 2021, năm 2022;

- Kết quả, sản phẩm: kế hoạch, nội dung, báo cáo kết quả thực hiện.

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên sâu theo từng chuyên đề, lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp huyện;

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan;

-Thời gian thực hiện: năm 2021, năm 2022;

- Kết quả, sản phẩm: hội nghị tập huấn được thực hiện.

6. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; duy trì mô hình “Môi trường không khói thuốc lá” tại các cơ quan

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng HĐND-UBND huyện; Phòng Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: năm 2021, năm 2022;

- Kết quả, sản phẩm: các hoạt động được triển khai, báo cáo kết quả thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ nghiên cứu tổ chức thực hiện hoặc tham mưu thực hiện Kế hoạch này có chất lượng, hiệu quả.

2. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá 6 tháng (trước ngày 05/5), năm (trước ngày 12/11) gửi về Phòng Tư pháp huyện để tổng hợp, báo cáo./.

 

Tập tin đính kèm:
Văn Thị Phương - Cán bộ Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.737
Truy cập hiện tại 163