Tìm kiếm tin tức
KH Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022
Ngày cập nhật 23/02/2021

Ngày 22 tháng 02 năm 2021 UBND xã Quảng Thái đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng thuốc lá; các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc tại tại xã Quảng Thái.

2. Yêu cầu

 Công tác tổ chức tuyên truyền bảo đảm đúng pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm giảm thiểu gánh nặng bệnh tật của thuốc lá gây ra, hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Quảng Điền là địa điểm đến “không khói thuốc lá”.

- Tuyên truyền đến người dân thông qua hình thức cấp phát các tài liệu để tuyên truyền về tác hại của thuốc lá  và thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe của người dân trên Đài Phát thanh, Trang thông tin điện của xã.

- Tuyên truyền thông qua “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” vào ngày 20/11 hằng năm.

- Phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; duy trì mô hình “Môi trường không khói thuốc lá” tại các cơ quan trên địa bàn xã.

2. Hình thức tuyên truyền

Triển khai tuyên truyền với các hình thức sáng tạo, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương chú trọng một số hình thức sau:

- Tập huấn, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật  về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử các cơ quan xã.

- Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã và hệ thống thông tin lưu động của xã

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Giao cho bộ phận Tư pháp, bộ phận văn hóa thông tin xã triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hoặc theo yêu cầu, báo cáo Ủy ban nhân dân xã(qua bộ phận Tư pháp) để tổng báo cáo kết quả thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Văn Thị Phương - Cán bộ Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.814
Truy cập hiện tại 174