Tìm kiếm tin tức
V/v rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Ngày cập nhật 26/02/2021

Ngày 23 tháng 02 năm 2021 UBND huyện Quảng Điền đã ban hành công văn số 24/UBND về việc rà soát các văn bản quy phạm  pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thực hiện Công văn số 309/STP-XDKTVBQPPL ngày 22/02/2021 của Sở Tư pháp về việc rà soát, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; UBND huyện có ý kiến như sau:

Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; UBND các xã, thị trấn truy cập vào Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (mục Niêm yết - Thông báo) để nghiên cứu, sử dụng văn bản, phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.604
Truy cập hiện tại 140