Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021
Ngày cập nhật 02/03/2021

Ngày 01 tháng 3 năm 2021 UBND xã Quảng Thái đã ban hành Kế hoạch số 47/UBND về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật  trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao nêu tại Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP).

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP.

b) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành đoàn thể, có liên quan theo Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật và các quy định của pháp luật có liên quan.

II. NỘI DUNG

 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: trong phạm vi quản lý được giao, các các ban, ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân  xã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

- Sản phẩm đầu ra: kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của địa phương.

- Cơ quan thực hiện: các ban, ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân xã.

- Thời gian thực hiện: tháng 03/2021.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Kinh phí thực hiện các hoạt động theo dõi hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 được trích từ nguồn ngân sách xã .

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Bám sát Kế hoạch này để kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành .

- Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp  trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

 - Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 .

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các ban, ngành đoàn thể báo cáo bằng văn bản với bộ phận Tư Pháp xã để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định./.

 

Tập tin đính kèm:
Văn Thị Phương - Cán bộ Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.616
Truy cập hiện tại 147