Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Ngày cập nhật 02/03/2021

Ngày 26 tháng 02 năm 2021 UBND huyện Quảng Điền đã ban hành thông báo số 39/KH-UBND về việc Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;   hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá kết quả triển khai, tổ chức thực hiện các Luật, văn bản của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở;

- Tháo gỡ những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác;

- Xác định các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện để tổng kết, hướng dẫn triển khai nhân rộng.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra được tiến hành khách quan, nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả;

- Các đánh giá, đề xuất bảo đảm tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công tác trong thời gian đến.

II. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

a) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

- Công tác triển khai Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; các Đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Mô hình mới, hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả. 

- Việc triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

- Việc thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tự kiểm tra của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương và giám sát của các cơ quan dân cử đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Công tác hòa giải ở cơ sở

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tình hình thực hiện hòa giải ở cơ sở.

- Mô hình, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

c) Chuẩn tiếp cận pháp luật

- Tình hình thực hiện đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Thực trạng của địa phương so với chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật.

- Mô hình, biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật.

- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Hình thức kiểm tra

a) Tự kiểm tra theo các nội dung kiểm tra

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiến hành tự kiểm tra theo các nội dung tại mục 1 phần II Kế hoạch này.

Thời kỳ kiểm tra: Năm 2021.

b) Tổ chức Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Đối tượng kiểm tra: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. (tại đợt kiểm tra, các xã, thị trấn mời thêm đại diện 01- 02 Tổ hòa giải ở cơ sở cùng tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra).

- Thời gian: quý III năm 2021.

- Thành phần Đoàn kiểm tra do đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng làm Trưởng đoàn; đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng làm Phó đoàn và thành viên là Ủy viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện.

3. Cách thức kiểm tra

- Đối với tự kiểm tra: Căn cứ vào nội dung kiểm tra Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tự kiểm tra và gửi Báo cáo kết quả tự kiểm tra về phòng Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng trước ngày 08/11/2021 để tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng.

- Đối với kiểm tra tại các xã, thị trấn: Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; đại diện một số ban, ngành cấp xã và Tổ hòa giải ở cơ sở.

- Sau khi kết thúc kiểm tra, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện có thông báo kết luận kiểm tra đối với từng đơn vị; đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra với Ủy ban nhân dân huyện.

III. KINH PHÍ

Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra được bố trí trong kinh phí hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của phòng Tư pháp huyện.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị được chọn kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản các nội dung yêu cầu kiểm tra, bố trí địa điểm để làm việc với Đoàn kiểm tra và cung cấp tài liệu liên quan cho Đoàn Kiểm tra.

2. Trước thời điểm kiểm tra 03 ngày, các đơn vị được kiểm tra gửi nội dung báo cáo của đơn vị mình cho Đoàn kiểm tra về Phòng Tư pháp huyện.

3. Giao Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch này.

Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021./.

 

Tập tin đính kèm:
Văn Thị Phương - Cán bộ Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.642
Truy cập hiện tại 154