Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH của Huyện về việc Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021
Ngày cập nhật 02/03/2021

Ngày 26 tháng 02 năm 2021 UBND huyện Quảng Điền đã ban hành kế hoạch số 43/KH-UBND về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật  trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao nêu tại Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP).

c) Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

c) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan theo Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật và các quy định của pháp luật có liên quan.

II. NỘI DUNG

1. Lĩnh vực, phạm vi, đối tượng theo dõi

a) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng.

- Phạm vi theo dõi: việc thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Đối tượng theo dõi: các cơ quan, ban, ngành và địa phương trên địa bàn huyện.

b) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Phạm vi theo dõi: việc thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường biển.

- Đối tượng theo dõi: các cơ quan, ban, ngành và địa phương trên địa bàn huyện.

c) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

- Phạm vi theo dõi: việc thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

- Đối tượng theo dõi: các cơ quan, ban, ngành và địa phương trên địa bàn huyện.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, các cơ quan, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

- Sản phẩm đầu ra: kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, ban, ngành, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: các cơ quan, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: tháng 03/2021.

b) Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện

- Nội dung hoạt động:

+ Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp, xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng, bảo vệ môi trường biển, các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy;

+ Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi theo dõi trọng tâm, liên ngành.

- Sản phẩm đầu ra: ban hành danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và công văn hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành cần theo dõi.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II/2021.

c) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin

- Nội dung hoạt động

+ Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử.

+ Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP.

- Sản phẩm đầu ra: văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

d) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch này và kiểm tra đột xuất tình hình thi hành pháp luật về: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng, bảo vệ môi trường biển, các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

- Phạm vi kiểm tra: thực hiện kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

- Sản phẩm đầu ra: thông báo Kết luận kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Phòng Tư pháp làm Trưởng đoàn, thành viên là đại diện của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Nội vụ, PhòngTài chính - Kế hoạch, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện và một số cơ quan, ban, ngành, khác liên quan.

- Địa điểm kiểm tra liên ngành: kiểm tra tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái; Ủy ban nhân dân xã Quảng Công và một số cơ quan, đơn vị, địa phương khác (nếu thấy cần thiết).

Việc kiểm tra đột xuất sẽ được tiến hành theo thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định căn cứ vào vụ việc cụ thể.

- Thời gian kiểm tra: Quý II, III/2021.

đ) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi theo dõi trọng tâm, liên ngành.

- Sản phẩm đầu ra: báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

- Cơ quan điều tra, khảo sát: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - kế hoạch và một số cơ quan, ban, ngành, địa phương khác có liên quan.

- Đối tượng điều tra, khảo sát: cơ quan quản lý nhà nước; cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Địa điểm thực hiện điều tra, khảo sát: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái; Ủy ban nhân dân xã Quảng Công và một số cơ quan, ban, ngành, địa phương khác (nếu thấy cần thiết).

- Thời gian điều tra, khảo sát: Quý II, III/2021.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Kinh phí thực hiện các hoạt động theo dõi hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 được trích từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, các cơ quan, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm

a) Bám sát Kế hoạch này để kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, ban, ngành, địa phương mình.

b) Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật.

c) Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước.

d) Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp và các cơ quan, ban, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

 đ) Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của cơ quan, ban, ngành, địa phương gửi về Phòng Tư pháp trước ngày 10/11/2021.

2. Trách nhiệm của Phòng Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu Kế hoạch này.

b) Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện, xây dựng dự thảo báo cáo trình Ủy ban nhân dân huyệnxem xét, báo cáo Sở Tư pháp đảm bảo thời gian quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Phòng Tư pháp để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định

Tập tin đính kèm:
Văn Thị Phương - Cán bộ Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.693
Truy cập hiện tại 163