Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền năm 2020
Ngày cập nhật 02/03/2021

Ngày 26 tháng 02 năm 2021 UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 347/QĐ-UBND về Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của  Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền trong năm 2020, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền thuộc đối tượng rà soát trong năm 2020, gồm: 01 văn bản.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền thuộc đối tượng rà soát năm 2020, gồm: 01 văn bản.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền trong năm 2020, gồm: 0 văn bản.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền thuộc đối tượng rà soát trong năm 2020, gồm: 0 văn bản.

Điều 2. Căn cứ kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1, Phòng Tư pháp phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc đăng tải kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2020 theo quy định pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Văn Thị Phương - Cán bộ Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.719
Truy cập hiện tại 169