Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Thu hồi, huỷ bỏ Giấy chứng nhận kết hôn số 18, quyển số 01, do UBND xã Quảng Thái đăng ký ngày 29 tháng 7 năm 2009 cho ông Trần Mạnh và bà Cao Thị Hương
Ngày cập nhật 15/11/2023

Ngày 15 tháng 11 năm 2023 Uỷ ban nhân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 2720/QĐ-UBND về Thu hồi Giấy chứng nhận kết hôn số 18, quyển số 01,  do UBND xã Quảng Thái đăng ký ngày 29 tháng 7 năm 2009  cho ông Trần Mạnh và bà Cao Thị Hương .

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thu hồi, huỷ bỏ Giấy chứng nhận kết hôn số 18, quyển số 01, do UBND xã Quảng Thái đăng ký ngày 29/7/2009 cho ông Trần Mạnh và bà Cao Thị Hương.

Lý do thu hồi, hủy bỏ: Tại thời điểm đăng ký kết hôn đã sử dụng giấy tờ tùy thân của người em là Cao Thị Hương để làm thủ tục kết hôn với ông Trần Mạnh là không đúng với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014.

Điều 2. Giao UBND xã Quảng Thái có trách nhiệm thu hồi, huỷ bỏ Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính và các bản sao) đã nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định, đồng thời thông báo cho đương sự biết.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tư pháp huyện, Chủ tịch UBND xã Quảng Thái, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, ông Trần Mạnh và bà Cao Thị Hương (Cao Thị Nìn) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Văn Thị Phương - CB tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.559.260
Truy cập hiện tại 19.197