Tìm kiếm tin tức
QUẢNG THÁI: HỌP GIAO BAN CƠ QUAN UBND XÃ THÁNG 9 NĂM 2021
Ngày cập nhật 05/10/2021
Toàn cảnh tại cuộc họp

Ngày 30/9/2021, tại hội trường uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái đã tổ chức cuộc họp do đồng chí Phạm Công Phước – Chủ tịch UBND xã chủ trì. Về thành phần tham dự gồm có: đại diện Thường trực Đảng ủy-HĐND xã, Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã; Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND xã cùng các đoàn thể cấp xã, các cán bộ công chức và cán bộ bán chuyên trách trong cơ quan UBND xã.

 

 

 

 

Đồng chí Phạm Công Phước – Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Trần Nam Thanh, Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan UBND xã tháng 6/2021; nêu lên những khó khăn, tồn tại, hạn chế và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong tháng 10/2021.

 

 
Đồng chí Trần Nam Thanh- CC Văn phòng- Thống kê thông qua báo cáo
 
Trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận của các cán bộ công chức tham dự cuộc họp, đồng chí Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã kết luận:

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9; UBND xã xác định chương trình công tác tháng 10/2021 tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đôn đốc rà soát, khảo sát xây dựng kế hoạch chủ động đẩy mạnh triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong vụ Đông Xuân 2021-2022.

Tiếp tục theo dõi, chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển mùa. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin vụ Thu 2021. Đôn đốc và hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn phải có phương án giằng néo để phòng tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra.

2. Chỉ đạo tập trung cao độ để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2021, trong đó quan tâm huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn để tổ chức thực hiện đạt kết quả, mục tiêu kế hoạch đề ra trong những tháng còn lại năm 2020.

3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc đất đai trên địa bàn. Đồng thời triển khai kế hoạch lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đang triển khai phải hoàn thành khi mùa mưa bão đang đến. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập hồ sơ thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

Tập trung đôn đốc các Đơn vị tư vấn có liên quan hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục (dự toán, thiết kế) để trình huyện thẩm định, phê duyệt nhằm chuẩn bị tốt cho việc đầu tư xây dựng trong năm 2022-2023.

4. Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2021, trong đó quan tâm đẩy mạnh thu nợ các khỏan thu theo quy định.

5. Tổ chức kiểm tra phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tại các đơn vị và các hồ chứa trên địa bàn để sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống mưa lũ xảy ra.

6. Tiếp tục chỉ đạo các trường học tổ chức tốt kế hoạch giảng dạy cho năm học 2021-2022; Đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 2022.

Thực hiện tốt các chương trình y tế cộng đồng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông dân số-lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của người dân về chính sách dân số- kế hoạch hoá gia đình.

Xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo kế hoạch của UBND huyện.  Triển khai thủ tục xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa”, “Làng, thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,

Thường xuyên quan tâm các gia đình chính sách, đối tượng xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Tiếp tục giám sát công tác chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn

7. Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng an ninh và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục triển khai hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch phúc tra, sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi từ 18-27 nhằm chuẩn bị tốt cho nguồn tuyển quân năm 2022.

 8.  Chỉ đạo các cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan UBND xã thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 04/10/2018; Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 11/12/2017; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/05/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND) và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của UBND huyện và cấp trên về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan UBND xã.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND xã. Đồng thời duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại UBND xã. Phấn đấu duy trì và nâng hạng xếp loại công tác cải cách hành chính năm nay của xã loại tốt

9. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật mới  được ban hành đến tận toàn thể cán bộ và nhân dân.

10. Chỉ đạo 2 HTX tiến hành thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2021, triển khai nhiệm vụ sản xuất năm 2022..

11. Hoàn chỉnh kế hoạch phát triển KT-XH của năm 2021, dự toán ngân sách năm 2021 theo chỉ đạo ngành cấp trên.

 

Một số hình ảnh tại cuộc họp

 

TRẦN NAM THANH- VP UBND
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.661.798
Truy cập hiện tại 2.298