Tìm kiếm tin tức
Bản tin hiệu lực số 45/2021
Ngày cập nhật 19/11/2021

Bản tin hiệu lực số 45/2021

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 30/12/2021)

Nghị định 101/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan(Hết hiệu lực một phần từ ngày 30/12/2021)

Nghị định 101/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

XUẤT NHẬP KHẨU

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Nghị định 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế(Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2022)

Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Nghị định 03/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế(Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2022)

Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế(Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2022)

Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 30/12/2021)

Nghị định 101/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2022)

Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan(Hết hiệu lực một phần từ ngày 30/12/2021)

Nghị định 101/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 23/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tạm ứng, vay ngân quỹ Nhà nước của ngân sách Nhà nước(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/01/2022)

Thông tư 97/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng vay ngân quỹ Nhà nước của ngân sách Nhà nước

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Nghị định 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2022)

Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Nghị định 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2022)

Nghị định 100/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Nghị định 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế(Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2022)

Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Nghị định 03/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế(Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2022)

Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế(Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2022)

Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 15/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 10/11/2021)

Quyết định 5239/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật, điều chỉnh một số thông tin tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2022)

Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Quyết định 75/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu”(Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/11/2021)

Quyết định 5165/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Lậu

Quyết định 75/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu”(Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/11/2021)

Quyết định 5169/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Chlamydia Trachomatis

Quyết định 75/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu”(Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/11/2021)

Quyết định 5186/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Giang mai

Quyết định 75/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu”(Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/11/2021)

Quyết định 5183/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm Herpes simplex sinh dục

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập(Hết hiệu lực từ ngày 26/12/2021)

Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập

Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập(Hết hiệu lực từ ngày 26/12/2021)

Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập

XÂY DỰNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 638/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km679+027 Tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh(Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2021)

Quyết định 655/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km679+027 Tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 08/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định(Hết hiệu lực từ ngày 01/05/2022)

Thông tư 12/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)”

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 84:2014/BTTTT Chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định(Hết hiệu lực từ ngày 01/05/2022)

Thông tư 12/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)”

Quyết định 3305/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ(Hết hiệu lực từ ngày 11/11/2021)

Quyết định 2878/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ

GIAO THÔNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 638/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km679+027 Tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh(Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2021)

Quyết định 655/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km679+027 Tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 410/QĐ-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về nhân sự các Tiểu ban chuyên môn của Diễn đàn An toàn giao thông Việt Nam(Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2021)

Quyết định 181/QĐ-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về kiện toàn nhân sự các Tiểu ban chuyên môn của Diễn đàn An toàn giao thông Việt Nam

HÀNH CHÍNH

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 818/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 30/11/2021)

Quyết định 4375a/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Nghị định 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2022)

Nghị định 100/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN của Bộ Tư pháp và Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với Cựu chiến binh(Hết hiệu lực một phần từ ngày 11/11/2021)

Thông tư 08/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

ĐẦU TƯ

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Nghị định 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2022)

Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 3305/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ(Hết hiệu lực từ ngày 11/11/2021)

Quyết định 2878/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định 410/QĐ-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về nhân sự các Tiểu ban chuyên môn của Diễn đàn An toàn giao thông Việt Nam(Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2021)

Quyết định 181/QĐ-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về kiện toàn nhân sự các Tiểu ban chuyên môn của Diễn đàn An toàn giao thông Việt Nam

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Nghị định 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2022)

Nghị định 100/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

THỰC PHẨM-DƯỢC PHẨM

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 15/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 10/11/2021)

Quyết định 5239/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật, điều chỉnh một số thông tin tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 15/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 10/11/2021)

Quyết định 5239/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật, điều chỉnh một số thông tin tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 818/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 30/11/2021)

Quyết định 4375a/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.881.233
Truy cập hiện tại 1.121