Tìm kiếm tin tức
QUẢNG THÁI: HỌP LIÊN TỊCH HĐND XÃ
Ngày cập nhật 29/11/2021
Ông Trần Đức- Chủ tịch HĐND xã; Ông Phan Nông- PCT HĐND xã chủ trì cuộc họp

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2021, Tại hội trường UBND xã Quảng Thái đã tổ chức cuộc họp Liên tịch HĐND xã để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 3- HĐND xã khóa IX, nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội  và dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách xã năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

 

Về thành phần tham dự gồm có: Ông Trần Đức- Chủ tịch HĐND xã; Ông Phan Nông- PCT HĐND xã chủ trì cuộc họp; và các đồng chí thường trực HĐND xã; các CC Văn Phòng- Thống kê; Công chức Tài chính- Kế toán xã; Thư ký kỳ họp HĐND xã.

Trần Nam Thanh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.660.729
Truy cập hiện tại 1.708