Tìm kiếm tin tức
KH Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Ngày cập nhật 03/03/2021

Ngày 03 tháng 3 năm 2021 UBND xã Quảng Thái đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND về việc  Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;   hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá kết quả triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở.

- Tháo gỡ những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác.

- Xác định các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện để tổng kết, hướng dẫn triển khai nhân rộng.

- Phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra được tiến hành khách quan, nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả.

- Các đánh giá, đề xuất bảo đảm tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công tác trong thời gian đến.

II. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

a) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Công tác triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; các Đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Hoạt động của tuyên truyền pháp luật tại xã và các thôn.

- Bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Mô hình mới, hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả. 

- Việc triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Công tác hòa giải ở cơ sở

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tình hình thực hiện hòa giải ở cơ sở.

- Mô hình, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

c) Chuẩn tiếp cận pháp luật

- Tình hình thực hiện đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Thực trạng của địa phương so với chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật.

- Mô hình, biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật.

- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Hình thức kiểm tra

 Tự kiểm tra theo các nội dung kiểm tra

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp xã; Ban điều hành thôn, đoàn thể cấp thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiến hành tự kiểm tra theo các nội dung tại khoản 1, phần II, Kế hoạch này đối với cơ quan, đơn vị mình.

Thời kỳ kiểm tra: Năm 2021.

3. Cách thức kiểm tra

- Căn cứ vào nội dung kiểm tra, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tự kiểm tra và gửi Báo cáo kết quả tự kiểm tra về Phòng Tư pháp trước ngày 10/11/2021 để tổng hợp kết quả báo cáo cấp trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, các thôn cụ thể hóa kế hoạch này thành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ. Công chức và các nhóm đối tượng liên quan, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu theo kế hoạch.

4. Bộ phận Tư pháp theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021./.

 

Tập tin đính kèm:
Văn Thị Phương - Cán bộ Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.731
Truy cập hiện tại 165