Tìm kiếm tin tức
Quyết định Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Trưởng thôn Trung Kiều, nhiệm kỳ 2023 - 2026
Ngày cập nhật 15/11/2023

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, ngày 10/6/2023 cuả Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Điều 6, Điều 7, Điều 8 tại Nghị định 59/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ về Quy trình bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. 

  Căn cứ Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Kế hoạch số 160/KHLT-UBND-UBMTTQVN ngày 13 tháng 10 năm 2023 của UBND-UBMTTQVN xã Quảng Thái về việc tổ chức bầu Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023 - 2026;

          Căn cứ kết quả biên bản bầu cử Trưởng thôn Trung Kiều, ngày 11 tháng 11 năm 2023;

          Theo đề nghị của Công chức Văn phòng-Thống kê UBND xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Trưởng thôn Trung Kiều, xã Quảng Thái, nhiệm kỳ 2023 - 2026 đối với ông Hồ Thúc Khương.

          Điều 2. Ông Hồ Thúc Khương- Trưởng thôn có nhiệm vụ điều hành quản lý về Kinh tế-xã hội - An ninh-quốc phòng trong địa bàn thôn, có trách nhiệm thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ do UBND xã giao. Đồng thời phối hợp với các đoàn thể trong thôn để hoàn thành các nhiệm vụ chung theo quy định của pháp luật tại địa phương. Được hưởng phụ cấp hàng tháng, mức phụ cấp do HĐND-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định theo quy định của pháp luật.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây của UBND xã Quảng Thái ban hành trái với văn bản này đều được bãi bỏ.

          Điều 4. Văn phòng UBND xã, các ban ngành liên quan, Ban điều hành thôn Trung Kiều và Ông Hồ Thúc Khương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.036.188
Truy cập hiện tại 1.648