Tìm kiếm tin tức
Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2021 của UBND xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 01/03/2021

             Ngày 24/02/2021, UBND xã Quảng Thái ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2021.

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ QUẢNG THÁI                                                                                 Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc

 Số:  86  /QĐ -UBND                                                                                                                                                                   Quảng Thái, ngày 24 tháng 2 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

            Căn cứ Quyết định số 2799 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Quảng điền về việc giao dự toán ngân sách  nhà nước năm 2021;

           Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của HĐND xã Quảng Thái về việc phân bổ dự toán Ngân sách xã năm 2021 ;

           Xét đề nghị của Bộ phận kế toán.

           

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2019 của UBND xã Quảng Thái.

1. Dự toán thu ngân sách năm 2021:

           Tổng thu:                                                               9.489.000.000 đồng

Trong đó:

           - Thu các khoản theo tỷ lệ phân chia :                     5.529.000.000 đồng

            - Thu bổ sung ngân sách cấp trên:                        3.960.000.000 đồng

2/. Dự toán chi năm 2021:         

            Tổng chi:                                                                9.489.000.000 đồng

            + Chi XDCB                                                           5.095.000.000 đồng

            + Chi thường xuyên:              :                             4.266.000.000 đồng

Trong đó:

            - Chi sự nghiệp kinh tế:                                               62.000.000 đồng

            - Chi sự nghiệp văn xã:                                              170.000.000 đồng

            - Chi quản lý hành chính:                                        3.716.000.000 đồng

            - Chi ANQP:                                                                 297.000.000 đồng ( Trong đó chi lương và các khoản phụ cấp 222.000.000đ)

            - Chi Khác                                                                      21.000.000 đồng

           + Dự bị phí:                                                                  128.000.000 đồng

                Dự toán thu-chi Ngân sách năm 2021 dựa trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi năm 2020 và những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã theo Nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và một số định hướng của huyện để lập dự toán thu -chi Ngân sách xã năm 2021 nhằm đảm bảo cho hoạt động bình thường của bộ máy cấp xã , các hoạt động sự nghiệp và an ninh quốc phòng trên địa bàn, trên cơ sở Nghị quyết của HĐND xã UBND xã ra quyết định công bố công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách năm 2019 của UBND xã Quảng Thái.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng-Thống kê xã, Bộ phận Tài chính-Kế toán xã, Trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận :                                                                                                                                                         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Phòng TC-KH;                                                                                                                                                               CHỦ TỊCH

- Thường vụ Đảng ủy;

- Thường trực HĐND xã ;

- Như điều 3;                                                                 

- Lưu VP.                                                         

                                                    

                                                                                                                                                                                   Phạm Công Phước

 

 

Tập tin đính kèm:
Hoàng Thị Kim Ngân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.636
Truy cập hiện tại 150