Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO Về việc đăng ký đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với những người trên 60 tuổi chưa được tiêm vắc xin
Ngày cập nhật 10/11/2021

Kính gửi: Toàn thể nhân dân và cán bộ trên địa bàn xã

Thực hiện Công văn số 1961/UBND, ngày 27/10/2021 của UBND huyện Quảng Điền về việc khẩn trương rà soát, thống kê số lượng người chưa tiêm vắc xin phòng Covid – 19 và nhu cầu tiêm chủng tháng 11-12/2021; Công văn của Trung tâm y tế huyện Quảng Điền về việc tiêm vắc xin phòng Covid -19 đợt 12.

Ủy ban nhân dân xã thông báo cho những người từ 60 tuổi trở lên hiện đang cư trú tại địa bàn xã Quảng Thái chưa được tiêm vắc xin phòng Covid - 19 tiến hành đăng ký danh sách, thủ tục đăng ký cụ thể, như sau:

- Giấy CMND/CCCD (nếu có), mã thẻ BHYT, số điện thoại liên hệ.

- Thời gian đăng ký: Ngày 10/11 đến ngày 12/11/2021.

- Thời gian tiêm vắc xin phòng Covid – 19: Ngày 13/11/2021 tại Nhà văn hóa xã Quảng Thái.

- Địa điểm đăng ký: Tại các trưởng thôn trên địa bàn xã.

Trưởng các thôn tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách đăng ký người từ 60 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc xin phòng Covid – 19 gửi về VP UBND xã trước 14 giờ 00 ngày 13/11/2021 .

          UBND xã thông báo cho toàn thể Nhân dân trên địa bàn được biết, đăng ký đảm bảo ./.

         

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, các PCT UBND xã;

- Trạm Y tế; Thành viên BCĐ;

- Đài truyền thanh, Trang TTĐT xã;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Đương

 


 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.651.607
Truy cập hiện tại 4.669