Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO Về việc công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 08/11/2023

Ngày 31 tháng 10 năm 2023, UBND huyện ban hành Thông báo  số: 197/TB-UBND về việc công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất  năm 2023 huyện Quảng Điền.

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quảng Điền;

UBND huyện thông báo công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

1. Nội dung công khai

 Toàn bộ nội dung Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quảng Điền;

2. Hình thức công khai

Niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện Quảng Điền (phòng Tài nguyên - Môi trường) và tại trụ sở UBND các xã, thị trấn; đồng thời, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện.

3. Tổ chức thực hiện

- Phòng Tài nguyên - Môi trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt. Niêm yết công khai Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất nói trên tại trụ sở cơ quan.

- UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất nói trên tại trụ sở UBND các xã, thị trấn; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm đăng tải Quyết định nói trên lên Trang thông tin điện tử của huyện (https://quangdien.thuathienhue.gov.vn).

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.035.660
Truy cập hiện tại 1.425