Tìm kiếm tin tức
Thống kê, báo cáo >> Báo cáo kinh tế xã hội quý, năm
Qua soát xét tình hình, UBND xã thống nhất đánh giá tình hình, kết quả thực thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và chương trình công tác tháng 10/2021, cụ thể như sau:
Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu...
Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Ngày 02 tháng 03 năm 2021, UBND xã triển khai báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng...
Thực hiện Quyết định số 3379 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của UBND huyện Quảng điền về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Nghị quyết số 09/NQ-HDND Ngày 27 tháng 12 năm 2018 của HĐND xã Quảng Thái Khóa  VIII...
Thực hiện theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của HĐND xã Quảng Thái Khóa VIII kỳ họp thứ chín về việc phân bổ dự toán Ngân sách xã năm 2019,UBND xã  báo cáo tình hình...
Căn cứ công văn số 1291/SKHĐT-KTN ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Sở Kế hoạch đầu tư về việc hướng dẫn tiêu chí xác định nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình MTQG xây dựng NTM. Căn cứ công văn của sở Kế hoạch...
Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Uy ban nhân dân xã Quảng Thái đã ban hành báo cáo số 90/BC-UBND Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng...
Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Các ngành, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực...
Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; UBND xã soát xét tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01,02/2020 và đề ra chương trình...
Ngày 04 tháng 9 năm 2019, UBND xã ban hành báo cáo số 55/BC- UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai chương trình công tác tháng 9 năm 2019
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.661.459
Truy cập hiện tại 2.129