Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm thời phong tỏa hộ gia đình ông Văn Hùng- Trú tại thôn Lai Hà để phòng, chống dịch Covid- 19
Ngày cập nhật 14/01/2022

BCĐ PCD COVID-19 XÃ QUẢNG THÁI

 

Căn cứ Luật Phòng, chống truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

 Thực hiện Công văn số 5545/BCĐ-SYT ngày 20/11/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Công văn số 05/CV-BCĐ ngày 01/12/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện về việc ủy quyền ban hành Quyết định cách ly, giấy xác nhận hoàn thành cách ly cho công dân F1 cho BCĐ phòng, chống dịch của xã;

Xét đề xuất của Trạm Y tế xã,

                                              QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tỏa tạm thời đối với hộ gia đình ông Văn Hùng.

Hiện ở tại thôn Lai Hà, xã Quảng Thái.

Thời gian phong tỏa: Kể từ 11 h00 ngày 13/01/2022 đến khi có thông báo mới.

Lý do: Thực hiện biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Covid-19.

Điều 2. Nghiêm cấm bất kỳ ai ra vào khu vực phong tỏa nói trên.

          Điều 3. Giao trách nhiệm cho Tổ phòng chống dịch cộng đồng thôn Lai Hà, Tổ kiểm tra, Trưởng Công an xã, Trạm y tế và thành viên phụ trách địa bàn giám sát việc thực hiện quyết định này.

        Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

        Điều 5. Tổ kiểm tra phòng, chống dịch Covid 19, Trưởng Công an xã, Trưởng Trạm Y tế xã, các thành viên BCĐ, Tổ phòng chống dịch cộng đồng thôn Lai Hà và hộ gia đình ông Văn Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.790.209
Truy cập hiện tại 5.570