Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Giải trình tài liệu minh chứng kết quả tự đánh giá, xếp loại Chính quyền điện tử năm 2020 xã Quảng Thái
Ngày cập nhật 26/10/2020

Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 1372/UBND ngày 22 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc thực hiện chấm điểm đánh giá chính quyền điện tử cấp xã; nhằm đánh giá kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử cấp xã;

Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái đã tổ chức tự đánh giá, chấm điểm theo quy định, kết quả như sau (có phụ lục chi tiết kèm theo):

 
   

1. Nhóm tiêu chí đánh giá Điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử cấp xã: tự chấm 28,6/30 điểm

I. CÁC TIÊU CHÍ VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG THÔNG TIN: Tự chấm 18,6/20 điểm

-Có các mục không đạt điểm tối đa gồm:

+ Mục 5. Chưa có màn hình lớn để hiển thị lịch tuần:    0 điểm

+ Mục 18. Tỷ lệ hộ gia đình có máy tính: đạt 80%:                 0,8 điểm

+ Mục 19. Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối internet  đạt 80%:       0,8 điểm

II. CÁC TIÊU CHÍ VỀ NHÂN LỰC CNTT. Tự chấm 5/5 điểm

1.Cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách cấp xã

Tự chấm 1 điểm. UBND xã đã ban hành Quyết định


131/QÐ-UBND

14/9/2018

Phạm Công Phước

Về việc phân công lãnh ðạo và Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin

Trong đó cử đ/c Phạm Công Phước- Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lãnh đạo CNTT, công chức Trần Nam Thanh- VPTK phụ trách hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan UBND xã.

2.Cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách CNTT cấp xã đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TTTT trở lên

Tự chấm 1 điểm. UBND xã đã cử đồng chí Trần Nam Thanh tham gia khóa đào tạo chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản, đã được cấp chứng chỉ kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản số 467/2018/QĐ82, số hiệu chứng chỉ 0235671

2. Số lượt tập huấn nghiệp vụ về CNTT cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách CNTT cấp xã trong năm

Tự chấm 1 điểm. UBND xã đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ ứng dụng CNTT do huyện, Sở TTTT tổ chức theo Giấy mời, thông báo triệu tập của cấp trên.

4.Tỷ lệ CBCC cấp xã đã qua đào tạo và sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm phục vụ công việc

Tự chấm 1 điểm. 100% cán bộ, công chức cấp xã đều được đào tạo lớp vi tính căn bản, tối thiểu trình độ A, có thể sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm phục vụ công việc.

5.Số lượt tập huấn nâng cao kỹ năng CNTT cho cán bộ công chức cấp xã trong năm

Tự chấm 1 điểm. UBND huyện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kĩ năng CNTT theo hình thức trực tuyến do tỉnh tổ chức theo giấy mời, giấy triệu tập về phần mềm trang điều hành tác nghiệp đa cấp.

       …….

28/4/ 2020

UBND huyên

Giấy mời Về việc tập huấn vận hành phần mềm quản lý văn bản và điều hành tích hợp,  Ý kiến chỉ đao  trên Trang thông tin Điều hành tác nghiệp  đa cấp.

Số 124/UBND

02/8/2020

UBND huyện Quảng Điền

Giấy mời Về việc tập huấn vận hành phần mềm hình thức trực tuyến.

Số 1425/UBND

28/9/2020

UBND huyện Quảng Điền

Đăng ký học viên lớp bồi dưỡng kỹ nãng CNTT cấp xã

 

III .CÁC TIÊU CHÍ VỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH : tự chấm 5/5 điểm

1.Ban hành Quyết định bổ nhiệm hoặc văn bản giao Lãnh đạo phụ trách CNTT - CIO và cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách CNTT

Tự chấm 1 điểm. UBND xã đã ban hành Quyết định


131/QÐ-UBND

14/9/2018

Phạm Công Phước

Về việc phân công lãnh đạo và Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin

Trong đó cử đ/c Phạm Công Phước- Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lãnh đạo CNTT, công chức Trần Nam Thanh- VPTK phụ trách hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan UBND xã.

2.Ban hành kế hoạch CNTT năm

Tự chấm 1 điểm. UBND xã đã ban hành Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Ủy ban nhân dân xã năm 200

73/KH-UBND

04/12/2019

Phạm Công Phước

Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt ðộng của Ủy ban nhân dân xã nãm 2020

3.Ban hành văn bản quy định về tổ chức ứng dụng các hệ thống thông tin và bảo đảm an toàn an ninh thông tin nội bộ; quy định về gửi nhận văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số trong nội bộ cấp xã hoặc văn bản chỉ đạo áp dụng các quy định, quy chế do cấp trên ban hành

Tự chấm 1 điểm. UBND xã đã ban hành các văn bản

 

220/UBND

18/10/2019

Phạm Công Phước

Về vệc xử lý phản ánh cúa người dân  trên tương tác đô thị thông minh


145/UBND

20/5/2020

Lê Ngọc Bảo

Công vãn về việc thưc hiện đảm bảo an toan thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến


159/KH-UBND

28/5/2020

Lê Ngọc Bảo

Công văn sử dụng chính thứ phần mềm Quản lý phần mềm trên Trang điều hành tác nghiêp đa cấp


232/UBND

23/7/2020

Lê Ngọc Bảo

V/v tăng cường việc gửi, nhận vãn bản ðiện tử có ký số trên Hệ thống quản lý vãn bản và ðiều hành.

 4.Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng/Trang TTĐT, quy định về quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng/Trang TTĐT

Tự chấm 1 điểm.

142/QĐ-UBND

22/10/2018

Lê Ngọc Bảo

Về việc ban hành quy chế quản lý và vận hành Trang thông tin ðiên tử xã Quảng Thái

141/QĐ-UBND

22/10/2018

Lê Ngọc Bảo

Về việc kiện toàn Ban biên tập trang thông tin ðiện tử xã Quảng Thái

5.Ngân sách chi CNTT trong năm

Tự chấm 1 điểm.UBND xã đã ban hành Quyết định về viêc mua sắm trang thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

169/QĐ-UBND

20/7/2020

 

Lê Ngọc Bảo

 

Về việc mua sắm trang thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

 

2.Các nhóm tiêu chí đánh giá kết quả Chính quyền điện tử đạt được: tự chấm 56/60 điểm

I.ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỆN DIỆN(tính minh bạch trên trang TTĐT: Tự chấm 27/27 điểm

*Chuyên mục Giới thiệu chung:                             Tự chấm 3/3 điểm

1. Thông tin về lịch sử phát triển, điều kiện tự nhiên, KTXH, truyền thống văn hóa và địa giới hành chính địa phương; bản đồ hành chính cấp xã:

Tự chấm 1 điểm vì đã cấp nhật, đăng tải đầy đủ các thông tin liên quan.

-Thông tin giới thiệu

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=7&cn=85&tc=1298

-ĐẶC ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=7&cn=81&cd=3

-Bản đồ địa giới hành chính

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=7&cn=81&cd=2

2.Thông tin về lãnh đạo cấp xã (Bao gồm các thông tin họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm)

Tự chấm 1 điểm vì đã cập nhật, đăng tải đầy đủ các thông tin họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, nhiệm vụ đảm nhiệm của tất cả các đồng chí lãnh đạo xã.

-LÃNH ĐẠO XÃ QUẢNG THÁI

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=7&cn=81&cd=4

-QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ QUẢNG THÁI, NHIỆM KY

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=7&cn=85&tc=1444

3.Thông tin giao dịch chính thức (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin của đơn vị và các đơn vị trực thuộc)

Tự chấm 1 điểm, vì đã cập nhật, đăng tải đầy đủ các thông tin về địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của của cơ quan UBND xã, của tất cả các đồng chí lãnh đạo xã và cán bộ công chức thuộc cơ quan UBND xã.

-LÃNH ĐẠO XÃ QUẢNG THÁI

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=7&cn=81&cd=4

TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN UBND XÃ QUẢNG THÁI

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=7&cn=81&cd=1

*Chuyên mục chỉ đạo, điều hành:                    Tự chấm 2/2 điểm

4.Kế hoạch/lịch công tác hàng tháng

Tự chấm 1 điểm, ban hành lịch tuần đầy đủ 100% các tuần gồm 52/52 tuần.

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=19

5.Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo (VB, BB họp hoặc mệnh lệnh) hàng tháng         

Tự chấm 1 điểm, ban hành Thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo hàng tháng chưa đầy đủ

 

145/TB-UBND

11/09/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

THÔNG BÁO Về việc hưởng ứng hoạt động Ngày Chủ nhật xanh

146/TB-UBND

11/09/2020

Trần Nam Thanh

Phạm Công Phước

THÔNG BÁO Lịch phun tiêu độc khử trùng phòng dịch COVID - 19 trên địa bàn xã

142/TB-UBND

04/09/2020

Văn Đức Quyền

Phạm Công Phước

THÔNG BÁO Về việc giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường trang trại

143/TB-UBND

04/09/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

THÔNG BÁO Về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

 


155B/TB-UBND

30/09/2020

Trần Nam Thanh

Văn phòng

Phạm Công Phước

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp cơ quan UBND xã tháng 9/2020

 

30/09/2020

Trần Nam Thanh

Phạm Công Phước

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp cơ quan UBND xã tháng 9/2020

 

114B/TB-UBND

02/08/2020

Trần Nam Thanh

Phạm Công Phước

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp cơ quan UBND xã tháng 7/2020

 

136/TB-UBND

26/08/2020

Văn Thị Phương

Phạm Công Phước

Thông báo về việc thực hiện thu và nộp quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2020

 

134/TB-UBND

20/08/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

THÔNG BÁO Về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tháng 8 năm 2020

 

123/TB-UBND

09/08/2020

Văn Đức Quyền

Lê Ngọc Bảo

THÔNG BÁO Về việc nghiêm cấm việc phơi lúa và đốt rơm rạ ngay trên đồng ruộng

117/TB-UBND

05/08/2020

Phạm Công Phước

Lê Ngọc Bảo

THÔNG BÁO Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

115/TB-UBND

03/08/2020

Phạm Công Phước

Phạm Công Phước

THÔNG BÁO Về việc tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm nhanh đối với người dân từ Đà Nẵng về trên địa bàn xã

114/TB-UBND

02/08/2020

Phạm Công Phước

Lê Ngọc Bảo

THÔNG BÁO Về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo CONG ĐIỆN KHẨN số 07 của CHỦ TỊCH UBND TỈNH

89/TB-UBND

22/5/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

THÔNG BÁO Tổ chức ra quân trục vớt và xử lý bèo Lục Bình gắn với thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”

 

90/TB-UBND

22/5/2020

Nguyễn Thị Cúc

Lê Ngọc Bảo

Niêm yết công khai kết quả đối với Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

 

86/TB-UBND

21/5/2020

Hoàng Thị Biên Thùy

Lê Ngọc Bảo

Thông báo kết luận cuộc họp triển khai tổ chức ra quân trục vớt và xử lý bèo Lục Bình gắn với thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.

 

136/CV -UBND

18/5/2020

Hoàng Minh Ngọc

Phạm Công Phước

Công văn về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2020)

 

81/TB-UBND

12/5/2020

Nguyễn Thị Cúc

Lê Ngọc Bảo

Về việc niêm yết công khai kết quả đối với cá nhận kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT và TNCN được hỗ trợ do đại dịch Covid-19

 

72/TB-UBND

8/5/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp cơ quan UBND xã Tháng 4/2020

 

69/TB-UBND

4/5/2020

Phạm Công Phước

Phạm Công Phước

Thông báo Về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng

 

70/TB-UBND

4/5/2020

Phạm Công Phước

Phạm Công Phước

THÔNG BÁO Về việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, màu nhằm hạn chế thiệt hại do ngập úng

 

63/TB-UBND

24/4/2020

Lê Ngọc Bảo

Lê Ngọc Bảo

THÔNG BÁO Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19

 

52/TB-UBND

10/4/2020

Phạm Công Phước

Lê Ngọc Bảo

Thopong báo Về việc cài đặt ứng dụng HUE-S, KHAI BÁO Y TẾ TOÀN DÂN để phòng, chống dịch COVID-19

 

54/TB-UBND

7/4/2020

Nguyễn Thị Cúc

Lê Ngọc Bảo

Thông báo về việc chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng trong thời gian phòng, chống dịch Covid -19

 

53/TB-UBND

7/4/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

Thông báo Về việc thực hiện bản cam kết các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19

 

49/TB-UBND

6/4/2020

Phạm Công Phước

Phạm Công Phước

Thông báo Về việc triển khai công tác KHAI BÁO Y TẾ TOÀN DÂN trên địa bàn toàn xã để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

 

48/TB-UBND

6/4/2020

Phạm Công Phước

Phạm Công Phước

Thông báo Về việc thực hiện khai báo y tế bắt buộc và cam kết tự cách ly tại nhà 14 ngày đối với người từ các địa phương có dịch về trên địa bàn nhằm phòng chống dịch Covid-19

 

46/TB-UBND

1/4/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

THÔNG BÁO Về việc kết luận của Chủ tịch UBND xã về việc họp triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

 

44/TB-UBND

31/3/2020

Phạm Công Phước

Phạm Công Phước

Thông báo Về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19

 

40/TB-UBND

17/3/2020

Phạm Công Phước

Phạm Công Phước

Thông báo Về việc phòng chống dịch COVID-19 trong tiệc tùng, việc cưới, hỏi, ma chay

 

39/TB-UBND

17/3/2020

Phạm Công Phước

Phạm Công Phước

Thông báo Về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke, internet, gameonline nhằm phòng chống dịch COVID-19

 

30/TB-UBND

12/3/2020

Trần Nam Thanh

Phạm Công Phước

THÔNG BÁO Về việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng NCOVI- KHAI BÁO Y TẾ TOÀN DÂN để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

 

34/TB-UBND

12/3/2020

Trần Nam Thanh

Phạm Công Phước

THÔNG BÁO Về việc thực hiện việc khai báo y tế đối với người từ các địa phương có dịch về trên địa bàn nhằm phòng chống dịch Covid-19

 

28/TB-UBND

10/3/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

Thông báo Về việc tổ chức tiếp dân của TT HĐND-UBND huyện trên địa bàn xã Quảng Thái

 

26A/TB-UBND

4/3/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp cơ quan UBND xã Tháng 1,2/2020

 

24/TB-UBND

25/2/2020

Văn Đức Quyền

Phạm Công Phước

THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh sách, số lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây ra trên địa bàn xã Quảng Thái (Đợt 6, từ ngày 19/11 đến 31/12/2019)

 

22/TB-UBND

19/2/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

Về kết luận UBND xã về việc họp rà soát, nắm tình hình người lao động từ vùng có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra cư trú trên địa bàn xã

 

18/TB-UBND

13/2/2020

Phạm Công Phước

Phạm Công Phước

Kết luận của UBND xã tại cuộc họp đôn đốc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh

 

19/TB-UBND

13/2/2020

Phạm Công Phước

Phạm Công Phước

Về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của dịch vụ Karaoke lưu động

 

12/TB-UBND

17/1/2020

Phạm Công Phước

Lê Ngọc Bảo

THÔNG BÁO Về việc chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, buôn bán, tập kết các loại vật liệu xây dựng và các vật dụng khác lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

 

10/TB-UBND

16/1/2020

Phạm Công Phước

Lê Ngọc Bảo

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp chấn chỉnh công tác quản lý tại chợ Nịu và lập lại trật tự công cộng trên địa bàn

 

4/TB-UBND

8/1/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ công tác trả chi trả hỗ trợ kinh phí Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Quảng Thái

 

3/TB-UBND

8/1/2020

Phạm Công Phước

Phạm Công Phước

Thông báo Kết luận của UBND xã tại cuộc họp triển khai kế hoạch Tổ chức Giải bóng đá Thanh niên chào xuân Canh Tý 2020

 

2/TB-UBND

6/1/2020

Văn Đức Quyền

Phạm Công Phước

THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh sách, số lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây ra trên địa bàn xã Quảng Thái (Đợt 5, từ ngày 21/8 đến 18/11/2019) (Kèm theo Quyết định số: 3139/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Quảng Điền)

 

2A/TB-UBND

6/1/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp cơ quan UBND xã Tháng 12/2019

 

127/TB-UBND

30/12/2019

Hoàng Thị Biên Thùy

Lê Ngọc Bảo

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã năm 2020

 

98/TB-UBND

11/06/2020

Hoàng Thị Biên Thùy

Phạm Công Phước

Thông báo ra quân diệt cây mắt mèo

 

97/TB-UBND

05/06/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp cơ quan UBND xã Tháng 5/2020

 

120/TB-UBND

19/11/2019

Phạm Công Phước

Phạm Công Phước

Thông báo Về việc lãnh đạo UBND huyện tổ chức tiếp công dân trên địa bàn xã Quảng Thái

 

118/TB-UBND

18/11/2019

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

Về việc đánh giá cán bộ, công chức năm 2019

 

115/TB-UBND

29/10/2019

Nguyễn Thị Cúc

Lê Ngọc Bảo

Thông báo Về việc niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn xã Quảng Thái cuối năm 2019

 

159/CV -UBND

29/5/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

V/v sử dụng chính thức phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành trên trang Điều hành tác nghiệp cấp xã từ ngày 01/6/2020

 

145/CV -UBND

20/5/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

V/v thực hiện đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến

 

114/CV -UBND

20/4/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

Công văn về việc tham mưu xây dựng kế hoạch về cai phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn xã

 

112/CV -UBND

17/4/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

V/v thực hiện việc giám sát các đối tượng đã hoàn thành cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 về địa phương

 

101/CV -UBND

3/4/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

Công văn vè việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 

102/CV -UBND

3/4/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

Công văn về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính, tiếp công dân

 

97/CV -UBND

31/3/2020

Trần Nam Thanh

Lê Ngọc Bảo

V/v triển khai ứng dụng hỗ trợ thông tin phòng chống dịch COVID-19

 

96/UBND

31/3/2020

Văn Đức Quyền

Phạm Công Phước

Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã, chim trời

 

91/cv-UBND

27/3/2020

Hoàng Thị Biên Thùy

Phạm Công Phước

Công văn về việc thống nhất dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí đối với xã Quảng Ngạn

 

92/CV -UBND

27/3/2020

Hoàng Minh Ngọc

Lê Ngọc Bảo

Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

42B/TB-UBND

24/3/2020

Trần Nam Thanh

Phạm Công Phước

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp cơ quan UBND xã tháng 3/2020

 

*Chuyên mục thông tin tuyên truyền:                   Tự chấm    8/8 điểm

 

 6. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật nói chung (có thể liên kết hoặc đăng lại bài cấp huyện, cấp tỉnh)

Tự chấm 1 điểm, đăng tải được 74 bài viết tuyên truyền hướng dẫn, phổ biến các văn bản luật

1

Quy định mới về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

 

11/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5096

2

Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

 

07/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5054

3

07 loại phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, VC sau cải cách tiền lương

 

22/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15121

4

Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

25/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=15160

5

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

23/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=15134

6

Phạt tiền lên đến 15 triệu đồng đối vói hành vi vi phạm quy đinh về hoạt đông phổ biến, giáo duc pháp luật

11/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=5099

 

7

Kế hoạch về việc thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020

07/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=5053

 

8

Kế hoạch Về việc thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020

24/12/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3328

 

9

Sở Tư Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế Hướng dẫn một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid - 19

20/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4921

 

10

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020

04/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4793

11

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2020

03/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4778

 

12

Hướng dẫn mới về xóa tiền chậm nộp thuế còn nợ trước 01/7/2020

03/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4776

 

13

TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH NĂM 2020

 

25/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4660

 

14

Hướng dẫn về việc Đổi giấy phép lái xe trên cống Dịch vụ công Quốc gia

22/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4638

 

15

Công bố 14 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

22/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4637

 

16

Miễn thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài từ 25/7/2020 đến 30/6/2021

22/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4636

 

17

Miễn lệ phí môn bài 3 năm cho Dn nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh

20/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4627

18

Cha, mẹ không được đặt tên con quá dài, khó sử dụng

14/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4586

19

Quy định mới về chế độ, chính sách với Dân quân tự vệ.

14/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4585

20

Công bố 03 TTHC trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

08/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4560

 

21

Hướng dẫn mới về nộp thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh 2020

08/7/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4558

22

Lệ phí cấp căn cước công dân giảm 50% đến hết năm 2020

08/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4557

23

12 Luật có hiệu lực từ 1/7/2020

 

 

24

Từ 1/7, chứng thực bản sao điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

30/6/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4528

25

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 07/2020

30/06/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4524

26

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020

03/06/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4413

27

NHỮNG CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5/2020

06/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4154

28

Công bố 14 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa hiện đại cấp xã

07/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3920

 

29

Công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/4/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3906

 

30

Một cách tiếp cận đối với tư tưởng, quan điểm và các nội dung sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005

28/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4356

 

31

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 6/2020

27/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4352

 

32

Sửa Luật để bảo vệ môi trường bền vững hơn

26/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4316

33

Kết quả Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở và Chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

14/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4215

 

34

CÔNG BỐ 02 TTHC MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ HUẾ

06/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4156

 

35

NHỮNG CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5/2020

 

 

06/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4154

36

Công bố 09 TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành xuất bản phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

06/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4145

 

37

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2020

27/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4069

38

Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực BVMT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xã và thành phố Huế.

23/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4055

 

39

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành QTNB, QTĐT giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc TQGQ của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3999

 

40

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực BVMT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3996

 

41

Công bố 18 TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

20/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4011

 

42

Công bố 14 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa hiện đại cấp xã

07/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3920

 

43

Công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3906

 

44

Truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

10/03/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3682

45


Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2020

 

07/02/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3524

46

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2020

02/01/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3373

 

47

Điều kiện mới để hưởng lương hưu theo Bộ luật Lao động 2019

16/12/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3265

48

Từ 01/01/2020, nhiều chính sách về tiền lương có hiệu lực

16/12/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3261

49

Pháp luật với bạn đọc: 6 điểm mới của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

13/12/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3239

50

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CẤP GIẤY CHỨNG SINH CHO TRẺ SINH NGOÀI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

26/11/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3118

51

Pháp luật với bạn đọc: Bật xi nhan trước bao nhiêu mét để không phạt?

18/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3029

52

Pháp luật với bạn đọc: Cây đổ làm chết người, ai bồi thường?

18/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3028

53

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

18/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2980

54

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

18/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2979

55

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

18/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2978

56

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

18/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2977

57

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

18/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2976

58

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

18/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2975

 

59

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

18/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2974

60

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

18/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2973

61

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

18/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2972

62

Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

18/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2971

63

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

18/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2970

64

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

14/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2932

65

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

08/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2877

66

Thủ tục công nhận hòa giải viên

08/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2859

67

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

08/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2858

68

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

08/11/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2846

69

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

08/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2845

70

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

08/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2840

71

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC DÂN SỐ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

05/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2771

 

72

Truyền thông, trợ giúp pháp lý năm 2019

24/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2681

73

Thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

09/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2575

74

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai

04/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2756

7.Tuyên truyền về chế độ, chính sách lao động (có thể liên kết hoặc post lại bài cấp huyện, cấp tỉnh)

Tự chấm 1 điểm, cập nhật, đăng tải  được 13 bài tuyên truyền về chính sách cho người lao động

1. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4364

2. Chi trả nguồn hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng còn lại bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 vào đầu tháng 6/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4346

3. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/home/?catid=44

4. Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4290

5. Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4212

6. Chính sách hỗ trợ Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (gọi tắt là lao động tự do) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4191

7. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4190

8. Từ 10/5, chi trả tiền hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4166

9. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành công văn hưởng dẫn một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch covid-19

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4111

10. Ưu tiên chi trả cho nhóm 4 đối tượng khó khăn trước ngày 30/4

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4142

11. Điều kiện, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4077

12. Quyết định về việc phê duyệt danh sách hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4059

13. Tạm cấp 173 tỷ đồng (đợt 1) hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

8.Số bài viết tuyên truyền về chế độ, chính sách người có công (có thể liên kết hoặc post lại bài cấp huyện, cấp tỉnh)

Tự chấm 1 điểm, có 42  bài viết tuyên truyền về chế độ, chính sách người có công

1

Phạt đến 5 triệu đồng khi cho người khác mượn thẻ BHYT

06/10/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15263

2

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm, tặng quà, vui Tết Trung Thu cùng trẻ em khuyết tật

01/10/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15212

3

Ý nghĩa của Tết Trung thu có thể bạn chưa biết

 

29/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15185

4

Từ 05/10, thêm nhiều công việc yêu cầu nghiêm về an toàn lao động

31/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4999

5

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp đối với người khuyết tật giai đoạn 2021-2025

26/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4970

6

Chỉ bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo khi có chế độ tiền lương mới

21/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4950

7

Các trường phải xem xét, tiếp nhận du học sinh việt nam về nước

27/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4690

8

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ viếng nghĩa trang liệt sĩ thị xã Hương Trà

27/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4669

9

Ngày "Chủ nhật xanh" tuần thứ 25 với các hoạt động hướng về ngày thương binh liệt sỹ 27/7

21/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4632

10

Thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được BHYT thanh toán từ 10/8

08/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4556

11

Công bố 03 TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công

19/06/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4486

 

12

Quyết định về việc điều chỉnh danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở, phòng tránh bão, lụt trên địa bàn huyện

02/06/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4405

13

Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2020

01/06/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4397

14

Quốc hội giám sát tối cao về phòng, chống xâm hại trẻ em

28/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4367

15

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ

26/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4310

16

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

21/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4291

17

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI LÃI SUẤT 0% ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

15/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4232

18

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

13/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4212

 

19

Chính sách hỗ trợ Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (gọi tắt là lao động tự do) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19

11/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4191

 

20

Thừa Thiên Huế: Thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 đối với lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại

08/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4174

21

Điều kiện, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

27/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4077

22

Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo về giải quyết chi trả hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

24/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4060

23

0h ngày 23/4 sẽ áp dụng những quyết sách mới về phòng chống dịch COVID-19

23/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4050

24

Tạm cấp 173 tỷ đồng (đợt 1) hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ

22/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4036

25

THÔNG BÁO Về việc chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng trong thời gian phòng, chống dịch Covid -19

09/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3926

26

Chính sách mới có hiệu lực từ đầu tháng 4-2020 mà Người lao động nên biết

02/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3891

27

Hỗ trợ lao động Việt Nam về nước do hết hợp đồng lao động

31/03/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3869

28

Hơn 3,3 tỷ đồng hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế.

11/03/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3688

29

Bắt đầu thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2021

06/03/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3646

30

Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội

03/03/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3635

31

Chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên

05/02/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3519

32

Hoàn trả tiền đã đóng BHYT khi chuyển đối tượng

26/12/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3339

33

Thực hiện cơ chế tạo nguồn để tăng lương cơ sở lên mức 1,6 triệu đồng/tháng

23/12/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3323

34

hay đổi cách tính BHXH hưởng lương hưu, trợ cấp một lần từ 2020

16/12/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3266

35

Quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

03/12/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3153

36

Thủ tục Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

18/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3001

37

Thầy khuyết tật dạy trò khuyết tật

14/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2922

38

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

08/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2883

 

39

NỔ LỰC THOÁT NGHÈO CỦA QUẢNG THÁI TỪ CON ĐƯỜNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

31/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2743

40

Xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công đến năm 2020

22/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2667

41

Hơn 9.000 vị trí việc làm, học nghề chờ người lao động

08/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2568

42

Người lao động được vay 100 triệu đồng khi đi lao động ở ngoài nước theo hợp đồng

03/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2525

9.Tuyên truyền về chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển (liên kết hoặc post lại bài cấp huyện, cấp tỉnh)

Tự chấm 1 điểm, đã đăng tải  99  bài Tuyên truyền về chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển.

STT

Tên tin bài

Ngày đăng

Đường link

1

Diễn đàn "Một số vấn đề về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2019"

02/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2521

2

Kế hoạch về việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri, của các ban và các đại biểu HĐND xã tại kỳ họp lần thứ 10, HĐND xã khóa VIII

25/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15161

3

Mở rộng đường Tỉnh lộ 4B đoạn qua trung tâm xã

 

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=2615

4

Dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế người và phương tiện vào tỉnh Thừa Thiên Huế từ 00 giờ 00 phút ngày 25/9/2020

25/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15153

 

5

Chuyển hướng dẫn phòng, chống dịch thành đầu việc chi tiết, cụ thể

25/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15152

6

Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm tỉnh khảo sát khu vực quy hoạch bảo tồn thiên nhiên vùng ngập nước cửa sông Ô Lâu

 

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=3541

 

7

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

23/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15134

8

200 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

23/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15133

9

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN: Sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không 10chuyên trách cấp xã, thôn

23/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15132

 

11

Ưu11 tiên phát triển nguồn nhân lực KH&CN trong các lĩnh Y dược, CNTT, Công nghệ sinh học, Khoa học xã hội và nhân văn

23/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15131

 

12

06 nhóm đối tượng thực hiện ký Hợp đồng 68

22/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15122

13

07 loại phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, VC sau cải cách tiền lương

22/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15121

14

Thông báo về chủ động ứng phó với cơn bão số 05

17/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15115

15

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo ứng phó với bão số 5

17/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15111

16

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo ứng phó với bão số 5

17/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15111

17

Phó Thủ tướng: Không được chủ quan mà cần chủ động ứng phó bão số 5

16/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15107

18

Thừa Thiên Huế có thêm 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

16/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15106

19

Sửa quy định số lượng Phó Giám đốc sở, Phó Trưởng phòng

 

16/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15105

20

Giảm 1 Phó phòng của cơ quan chuyên môn cấp huyện từ 25/11

16/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15104

21

Mỗi người dân, mỗi cơ quan, doanh nghiệp phải xác lập tình trạng bình thường mới

14/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5101

22

Điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

11/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5097

23

Quy định mới về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

11/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5096

24

Nhiều nội dung quan trọng được xem xét tại Phiên họp thứ 48 của UBTVQH

11/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5095

25

Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

25/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15160

26

Chính sách phát triển giáo dục mầm non

11/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5094

27

Phòng chống dịch COVID-19: Thành công đến từ sự đồng lòng và quyết tâm cao

09/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5076

28

Dừng hoạt động Chốt kiểm soát y tế trên sông Ô lâu và trên các tuyến liên thông, liên xã giáp ranh giữa Thừa Thiên Huế và Quảng Trị từ 0g00 ngày 04/9/2020 (Công văn số 170/CV-BCĐ ngày 03/9/2020)

08/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5061

29

Thông cáo báo chí ngày 07/9/2020 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

08/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5057

 

30

Thực hiện giãn cách phù hợp để sống chung với dịch an toàn, đảm bả phát triển kinh tế - xã hội

07/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5050

31

Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn có thể bị thôi việc

07/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5044

32

Đảng bộ Huyện Quảng Điền chú trọng đổi mới nội dung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

03/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5024

33

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

03/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5022

34

Bệnh viện Trung ương Huế khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm tư vấn, khám chữa bệnh từ xa

03/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5020

25

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

01/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5014

36

KẾ HOẠCH Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ tại Đề án 896 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn xã

01/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5013

37

Phát huy giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9/1945, xây dựng quân đội ngang tầm nhiệm vụ

01/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5012

 

38

Đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế

31/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=5004

39

Thông cáo báo chí ngày 30/8/2020 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

31/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4998

40

Kỳ thi THPT năm 2020 tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn tỉnh đạt 96,21%

29/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4995

41

Thủ tướng: Trong năm 2020, cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

27/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4984

42

Các Bộ, ngành, địa phương cần có lộ trình cụ thể để tiếp tục xây dựng chiến lược về xây dựng Chính phủ điện tử

27/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4983

43

Thừa Thiên Huế dẫn đầu toàn quốc về ứng dụng công nghệ thông tin

27/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4982

44

BÁO CÁO Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020

25/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4961

 

45

Chỉ bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo khi có chế độ tiền lương mới

21/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4950

46

Giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không cần có sáng kiến kinh nghiệm

21/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4948

47

Lãi suất cho vay ưu đãi để mua nhà ở xã hội năm 2020

21/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4945

48

Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trong cán bộ, CCVC và người dân trên địa bàn tỉnh (Công văn số 7414/UBND-CT ngày 18/8/2020)

18/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4901

 

49

Triển khai hệ thống đăng ký tái khám và tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến

19/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4906

50

LÃNH ĐẠO KHÔNG NGHIÊM, NHÂN VIÊN KHÓ MẠNH

17/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4893

51

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

17/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4892

52

Tiếp tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất hết tháng 12/2020

17/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4887

53

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị

13/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4857

 

54

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế

06/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4813

55

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020

04/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4793

56

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2020

03/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4778

57

Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

03/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4775

 

58

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID - 19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

31/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4750

 

59

Thủ tướng: Bí thư, Chủ tịch địa phương phải ra tay, hệ thống chính trị vào cuộc, người dân phải cảnh giác

30/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4725

60

Vẫn thực hiện chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên theo các quy định hiện hành cho đến khi có hướng dẫn mới của Chính phủ.

28/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4697

61

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2020 (thay thế Thông báo số 100/TB-UBND ngày 20/7/2020 của UBND huyện)

27/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4689

 

62

Năm 2020, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 30%

27/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4687

63

Từ 01/9/2020 giáo viên được nghỉ hè theo quy định mới

27/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4675

64

Từ 2021, đại biểu Quốc Hội phải đáp ứng thêm điều kiện mới

27/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4673

65

Đảng bộ huyện Quảng Điền - dấu ấn một nhiệm kỳ

27/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4670

66

Khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Thái

23/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4653

 

67

Vì sao TT Huế dẫn đầu cả nước về Ứng dụng CNTT?

23/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4651

68

Huyện Quảng Điền tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại các cơ quan trực thuộc

22/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4644

 

69

Viên chức thuộc đối tượng tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị

20/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4623

70

 

Triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi nền kinh tế sau Covid-19

20/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4596

71

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới

20/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4594

72

Quảng Điền hoàn thành các tiêu chí huyện NTM

13/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4582

73

Quảng Điền: 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

08/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4552

74

BÁO CÁO Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

 

30/06/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4520

75

Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020

14/03/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3701

76

GIẢI PHÁP GIÁM SÁT ĐÔ THỊ THÔNG QUA CẢM BIẾN CAMERA

04/03/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3637

77

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Công tác Văn thư, lưu trữ năm 2020

 

27/02/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3610

78

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2020

07/02/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3524

79

Những văn bản mới có hiệu lực từ tháng 02/2020

07/02/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3522

80

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai công tác năm 2020

07/01/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3389

81

Đến năm 2030, 100% CBCCVC làm công tác văn thư, lưu trữ được tập huấn nghiệp vụ

23/12/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3315

 

82

Tăng cường công tác quản lý và sử dụng con dấu

18/12/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3284

83

Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

18/12/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3279

 

84

Các quy định về cán bộ, công chức sẽ được sửa đổi, bổ sung năm 2020

16/12/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3267

85

Các chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 01/12/2019

05/12/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3175

86

 

Nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

05/12/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3177

87

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1-7-2020

 

27/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3124

88

Sự phát triển lý luận của Đảng về xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế

27/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3123

89

Khoa học công nghệ là “xương sống” của tiến trình phát triển kinh tế - xã hội

26/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3120

90

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA, PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 2019

19/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3036

 

91

QUẢN TRỊ THÔNG MINH, HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

19/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3040

92

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

18/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2989

93

Thông báo Về việc tiếp công dân tại xã Quảng Thái

18/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2969

94

Nội quy kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

14/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2935

 

95

 

THỪA THIÊN HUẾ: ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

13/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2912

 

96

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới

08/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2881

97

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

08/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2572

98

Xây dựng đô thị thông minh dựa trên những đặc điểm, lợi thế riêng biệt của địa phương

02/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2513

99

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hộ gia đình bị sập nhà do Bão số 5 gây ra

25/09/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=15147

10. Tuyên truyền hoạt động quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên (liên kết hoặc post lại bài cấp huyện, cấp tỉnh)

Tự chấm 1 điểm, vì cập nhật, đăng tải 03 bài viết về hoạt động quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên

1. Nuôi trồng thủy sản phải gắn với bảo vệ môi trường

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=15163

2. Quyết định ban hành uy định Tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4318

3. Sửa Luật để bảo vệ môi trường bền vững hơn

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4316

11.Tuyên truyền về vệ sinh môi trường, rác thải (có thể liên kết hoặc post lại bài cấp huyện, cấp tỉnh)

Tự chấm 1 điểm. Vì đã có  16 bài tuyên truyền về vệ sinh môi trường, rác thải tại xã

1. Quảng Điền ngày chủ nhật xanh với các hoạt động vệ sinh môi trường và tập trung khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=15139

            2. Quảng Điền ngày chủ nhật xanh với các hoạt động vệ sinh môi trường và tập trung khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=15139

3. Ngày Chủ nhật xanh đặc biệt: huy động tổng lực dọn vệ sinh môi trường và khắc phục hậu quả sau bão

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=15130

4. Thông báo thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3424

5. Ngày "Chủ nhật xanh" gắn với các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

6. Thực hiện tiêu hủy số lợn chết do vận chuyển tại lò mổ Bãi dâu theo quy định

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4711

7. "Ngày Chủ nhật xanh" tuần thứ 26 tiếp tục với các hoạt động nhiều ý nghĩa thiết thực

8. THÔNG BÁO Về việc ra quân diệt cây mắc mèo

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4467

9. TỔ CHỨC RA QUÂN TRỤC VỚT, XỬ LÝ BÈO LỤC BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH TRONG 02 NGÀY 13-14/6/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4464

10. QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực BVMT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3996

11. Công bố 18 TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4011

12. KẾ HOẠCH Tổ chức ra quân trục vớt và xử lý bèo Lục Bình gắn với thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4307

13. THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp tổ chức ra quân ngày trục vớt và xử lý bèo Lục Bình gắn với thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4306

14. Tổ chức ra quân vớt bèo ở các sông trên toàn tỉnh vào giữa tháng 6/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4198

15. Ngày Chủ nhật xanh đã đi vào cuộc sống của người dân

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4180

16. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tham gia trồng đường mai trước Đại nội và kiểm tra phong trào ngày Chủ nhật xanh

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4179

           

12.Tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm (có thể liên kết hoặc post lại bài cấp huyện, cấp tỉnh.

Tự chấm 1 điểm. Vì đã có 15 bài tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm

1. BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=4421

2. BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM QUÝ I/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=3642

3. BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=3390

4. Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm quý IV năm 2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=3060

5. BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM QUÝ III NĂM 2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=129&tc=15210

6. Thông báo về việc tạm dừng lưu thông các sản phẩm sữa công thức Nutrilatt 1 và Nutrilatt 2

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=15149

7. Tạm dừng lưu thông các sản phẩm sữa công thức Nutrilatt 1 và Nutrilatt 2

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=15135

8. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên Đán

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3394

9. Đảm bảo ổn định nguồn cung ứng thịt lợn cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3383

10. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa hè và những điều cần chú ý

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4226

11. 10 lời khuyên về Vệ sinh an toàn thực phẩm

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3594

12. TUYÊN TRUYỀN 10 NGUYÊN TẮT VÀNG VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=2514

13. Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=1657

14. Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=1657

15. Giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm trong cơ sở bán trú Mầm non

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=1506

13. Số bài viết về phát triển sản xuất kinh doanh, mùa vụ,... (có thể liên kết hoặc đăng lại bài cấp huyện, cấp tỉnh)

Tự chấm 1 điểm. Vì đã có 25 bài viết về phát triển sản xuất, kinh doanh, mùa vụ.

1.Mở rộng đường Tỉnh lộ 4B đoạn qua trung tâm xã

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=2615

 1. Quy định mới về Tổ hợp tác

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=2703

 1. Hợp tác xã Thống Nhất tổ chức Đại hội tổng kết SXKD năm 2019 và phương hướng SXKDDVNN năm 2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=2826

 1. TẬP HUẤN KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÒ, GÀ MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=3143

5.Hợp tác xã Tam Giang tổ chức Đại hội tổng kết SXKD năm 2019 và phương hướng SXKDDVNN năm 2020

              https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=3231

 1. Công ty Takatsu - Nhật Bản mong muốn đầu tư và phát triển sản xuất tại Thừa Thiên Huế

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=3258

 1. Khánh thành Trường Tiểu học Quảng Thái- Công trình do Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai Miền Trung tài trợ

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=3268

 1. Bàn giao cụm máy móc và chế biến mướp đắng sấy khô

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=3318

8.Đề nghị cho phép sử dụng địa danh Tây Hoàng để đăng kí nhãn hiệu hàng hóa tập thể cho sản phẩm mướp đắng

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=3330

 1. Quảng Thái:Trồng 250 cây ngập nước trong ngày ra quân Tết trồng cây đầu năm mới

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=3497

 1. Quảng Thái thực hiện việc cấp vật nuôi cho 21 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=3799

 1. Quảng Thái: Vụ Đông Xuân 2019- 2020, Cây lạc được mùa.

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=3955

 1. Hỗ trợ nông dân cứu lúa, hạn chế tối thiểu thiệt hại lúa Đông Xuân do mưa lớn gây ra.

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=3969

 1. Nông nghiệp sẽ “cứu cánh” cho các ngành nghề khác trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

             https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=3974

 1. Quảng Thái: Bước vào thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2019- 2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=3995

16.Khắc phục kịp thời rò rỉ của hệ thống mương Tây Hưng 2 qua địa bàn xã Quảng Thái

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4022

17.Nông dân Quảng Thái đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa giảm thiểu thiệt hại do đỗ ngập úng

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4130

18. Triển khai thi công công trình: Đường Tây Hoàng-Lai Hà (Đường xóm 8)

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4564

19.Thi công xây dựng tuyến Đường nhà ông Cẩn đến nhà ông Tuân (Trằm Ngang)

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4574

20.Triển khai thi công xây dựng công trình: Đường Kênh Cộ (Bờ hữu) HTX Thống Nhất

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4634

21. Triển khai xây dựng công công trình: Đường bê tông từ tỉnh lộ 4 đến vùng trồng Mướp đắngTây Hoàng

            https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4635

           22. Quảng Thái: Kịp thời dập tắt đám cháy ở khu vực trang trại

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4662

23.Quảng Thái: Nông dân bước vào thu hoạch vụ Hè thu 2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4856

24. Quảng Thái: Nông dân bước vào thu hoạch vụ Hè thu 2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=4963

25. Triển khai thi công xây dựng công trình: Trường Lê Xuân, hạng mục: Các phòng chức năng, san nền kết hợp sân chơi bãi tập, nhà vệ sinh.

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=121&tc=5016

*Chuyên mục Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch dài hạn: Tự chấm 2/2 điểm

14.Thông tin kế hoạch sử dụng đất (liên kết hoặc đăng lại bài cấp huyện, cấp tỉnh)

Tự chấm 1 điểm. Đã có 17 bài đăng thông tin kế hoạch sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

STT

TÊN BÀI

NGÀY ĐĂNG

ĐƯỜNG LINK

1

Quyết định về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Quảng Thái

26/08/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4972

2

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất tại xãQuảng Thái, huyện Quảng Điền

14/07/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4583

3

ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUỸ ĐẤT NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG ÍCH CỦA CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

11/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4188

 

4

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Lợi

11/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4178

5

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

05/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4148

6

Các quy định về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất

02/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4131

7

Thông báo về việc tạm ngưng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất xen ghép thuộc 2 xã: Quảng Lợi và Quảng Công

01/05/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4102

8

Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

27/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4080

9

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất trên địa bàn thị trấn Sịa và các xã: Quảng Phú, Quảng Thái, Quảng Thành, huyện Quảng Điền

20/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4020

 

10

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại thị trấn Sịa và các xã: Quảng Phú, Quảng Thành, Quảng Thái, huyện Quảng Điền

20/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=4019

 

11

Quyết định Về việc phê duyệt đấu giá QSD đất các lô đất trên địa bàn thị trấn Sịa và các xã: Quảng Phú, Quảng Thái, Quảng Thành, huyện Quảng Điền

16/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3986

 

12

UBND xã có quyền cho thuê đất trong trường hợp nào?

07/04/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3921

 

Mua bán đất không có Sổ đỏ bị phạt đến 20 triệu đồng.

06/12/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=3266

13

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

18/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2974

14

Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

 

05/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2789

15

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

05/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2804

16

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

05/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2808

 

17

Thủ tục Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

05/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=115&tc=2787

15.Quy hoạch/kế hoạch/chính sách thu gom, tái chế và xử lý chất thải, quản lý và khai thác tài nguyên thiên nhiên (có thể liên kết hoặc đăng lại bài cấp huyện, cấp tỉnh)

Tự chấm 1 điểm. UBND xã đã đăng 19 bài viết liên quan đến

1. Quảng Điền ngày chủ nhật xanh với các hoạt động vệ sinh môi trường và tập trung khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=15139

2. Quảng Điền ngày chủ nhật xanh với các hoạt động vệ sinh môi trường và tập trung khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=15139

3. Ngày Chủ nhật xanh đặc biệt: huy động tổng lực dọn vệ sinh môi trường và khắc phục hậu quả sau bão

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=15130

4. Thông báo thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3424

5. Ngày "Chủ nhật xanh" gắn với các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

6. Thực hiện tiêu hủy số lợn chết do vận chuyển tại lò mổ Bãi dâu theo quy định

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4711

7. "Ngày Chủ nhật xanh" tuần thứ 26 tiếp tục với các hoạt động nhiều ý nghĩa thiết thực

8. THÔNG BÁO Về việc ra quân diệt cây mắc mèo

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4467

9. TỔ CHỨC RA QUÂN TRỤC VỚT, XỬ LÝ BÈO LỤC BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH TRONG 02 NGÀY 13-14/6/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4464

10. QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực BVMT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=3996

11. Công bố 18 TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4011

12. KẾ HOẠCH Tổ chức ra quân trục vớt và xử lý bèo Lục Bình gắn với thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4307

13. THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp tổ chức ra quân ngày trục vớt và xử lý bèo Lục Bình gắn với thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4306

14. Tổ chức ra quân vớt bèo ở các sông trên toàn tỉnh vào giữa tháng 6/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4198

15. Ngày Chủ nhật xanh đã đi vào cuộc sống của người dân

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4180

16. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tham gia trồng đường mai trước Đại nội và kiểm tra phong trào ngày Chủ nhật xanh

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4179

17. Nuôi trồng thủy sản phải gắn với bảo vệ môi trường

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=15163

18. Quyết định ban hành uy định Tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4318

19. Sửa Luật để bảo vệ môi trường bền vững hơn

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4316

*Chuyên mục văn bản QPPL:                              Tự chấm 1/1 điểm

16.Liên kết CSDL văn bản QPPL cấp huyện, cấp tỉnh và trung ương

Tự chấm 1 điểm. Thường xuyên truy cập, tải các văn bản QPPL của Trung ương và Công báo TT Huế qua đường link

1. Công báo TT Huế

http://congbao.thuathienhue.gov.vn

2. Văn bản quy phạm pháp luật

http://vbpl.vn/pages/portal.aspx

3. Đường links văn bản chuyên ngành của UBND xã

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=62

*Chuyên mục Dự án, hạng mục đầu tư:            Tự chấm 2/2 điểm

17.Danh mục dự án đang đầu tư và đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm

Tự chấm 1 điểm. Đã cập nhật các dự án, công trình XDCB đầu tư trong năm đồng thời có các bài viết cập nhật quá trình xây dựng và  bàn giao đưa vào sử dụng trong năm.

           Kế hoạch vốn điều chỉnh tiền đất năm 2020

             https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=5075

18.Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư, đang mời gọi đầu tư

Tự chấm 01 điểm. Vì cập nhật các dự án chuẩn bị đầu tư, đang mời gọi đầu tư.

1. Quyết định số 532/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: án Đường bê tông từ tỉnh lộ 4 đến vùng trang trại Tây Hoàng, xã Quảng Thái

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=103&tc=3780

2. Quyết định số 533/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Tây Hoàng - Lai Hà (Đường xóm 8), xã Quảng Thái

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=103&tc=3781

3. Quyết định số 534/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đê Kênh Mới (bờ tả) kết hợp giao thông nội đồng

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=103&tc=3809

4. Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Bến Miệu - Trung Làng, xã Quảng Thái

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=103&tc=3802

5. Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Kênh Cộ (bờ hữu), xã Quảng Thái

ttps://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=103&tc=3810

6. Quyết định số 537/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Tây Hoàng - Trang trại, xã Quảng Thái

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=103&tc=3811

7. Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nhà ông Cẩn đến nhà ông Tuân (Trằm Ngang), xã Quảng Thái

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=103&tc=3812

8. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Dự án: Kênh tiêu trạm bơm Lai Hà, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=103&tc=4989

 

*Chuyên mục Dịch vụ công trực tuyến:                 Tự chấm 3/3 điểm

19.DVC TT mức độ 1 và 2

Tự chấm 1 điểm.  Thực hiện 56 TTHC mức độ 1 và mức độ 2 .

20.DVC TT mức độ 3

Tự chấm 1 điểm.  Thực hiện 46 TTHC mức độ 3

21. DVC TT mức độ 4

Tự chấm 1 điểm. Đang triển khai thực hiện các TTHC mức độ 4.

*Chuyên mục Thống kê, báo cáo:                  Tự chấm 6/6 điểm

22. Báo cáo Kinh tế xã hội năm

Tự chấm 1 điểm. UBND xã đã ban hành báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm.

1.BÁO CÁO Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và chương trình công tác của UBND xã tháng 10/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=15379

2.BÁO CÁO Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và chương trình công tác của UBND xã tháng 9/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=5028

3.BÁO CÁO Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và chương trình công tác của UBND xã tháng 8 năm 2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=15380

4.BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=4514

5.BÁO CÁO Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và chương trình công tác của UBND xã tháng 6 năm 2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=4458

6.BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01,02/2020 và chương trình công tác tháng 3/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=3756

7.BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2015 – 2020, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN2020-2025

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=32&tc=4388

23. Báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường hàng quý

Tự chấm 01 điểm. Đã ban hành các Báo cáo về an toàn vệ sinh thực phẩm quý I, 6 tháng, Quý III/2020.

1. Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm quý IV năm 2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=3060

2. BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM QUÝ I/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=3642

3. BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=4421

4. BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ 5.SINH AN TOÀN THỰC PHẨM QUÝ III NĂM 2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=129&tc=15210

24. Báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường năm

Tự chấm 1 điểm. UBND xã ban hành kế hoạch về an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

        1. BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=3390

 

 

25.Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý

Tự chấm 1 điểm. Đã ban hành Báo cáo về đất đai, dân số, lao động năm 2020

          1.BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN SỐ THÁNG 9 NĂM 2020

            https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=15218

            2.BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN SỐ- KHHGĐ THÁNG 8 NĂM 2020

            https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=5015

            3. Báo cáo tình hình DS- KHHGĐ tháng 07/2020

            https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=4815

            4.Báo cáo tình hình Dân số 06 tháng đầu năm 2020

            https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=4537

            5.Báo cáo tình hình DS- KHHGĐ tháng 5/2020

            https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=4415

            6.Báo cáo tình hình DS- KHHGĐ tháng 04/2020

            https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=4109

            7. Báo cáo tình hình DS- KHHGĐ tháng 03/2020

            https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=3890

            8.Báo cáo tình hình DS- KHHGĐ tháng 02/2020

            https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=3634

            9.Báo cáo tình hình DS- KHHGĐ tháng 01/2020

            https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=3500

            10.Báo cáo tình hình Dân số- KHHGĐ năm 2019

            https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=3369

26.Báo cáo về đất đai, dân số, lao động năm

Tự chấm 1 điểm. UBND xã đã ban hành Báo cáo về đất đai, dân số, lao động

1..Báo cáo tình hình Dân số- KHHGĐ năm 2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=3369

2.BÁO CÁO Kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 của xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=3882

3.BÁO CÁO THUYẾT MINH XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 XÃ QUẢNG THÁI, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=280&tc=3881

27.Chuyên mục Ý kiến góp ý/Hỏi đáp

Tự chấm 1 điểm. Đã 32 lượt nội dung hỏi đáp ý kiến của CBCC và người dân.

STT

Tên tin bài

Ngày đăng

Đường link

1

Tôi xin được hỏi, gia đình tôi có chăn nuôi lợn. Trong đợt bệnh dịch tả lợn ngày 07/6 vừa qua, gia đình tôi có chết 01 con lợn nái với tổng số 174 kg.
Cách đây 1 tháng, nhà nước có chi trả tiền cho gia đình tôi khoảng hơn 1 nữa kinh phí hỗ trợ. Vậy, cho tôi hỏi, số tiền còn lại khi nào nhà nước mới chi trả vậy?

30/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=55

 

2

Vừa qua, UBND xã đã triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh tại đường chính của xã và các thôn. Người dân chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi về chủ trương đúng đắn đó. Chắc chắn rằng việc lắp đặt Camera sẽ ghi lại những hình ảnh của những kẻ gian, phục vụ cho việc xử lý vi phạm. Rất hoan nghênh xã nhà. Chúng tôi hy vọng rằng xã sẽ tiếp tục lắp đặt nhiều camera hơn nữa để giám sát tốt hơn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân, góp phần xây dựng xã Nông thôn mới.
Trân trọng cảm ơn lãnh đạo xã.

27/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=54

 

3

Kính gửi ban trật tự xã Quảng Thái.
Tôi tên là thương.cho tôi hỏi, hiện nay trên địa bàn chợ quảng thái đang có tình trạng thu tiền giữ xe vô lí.cụ thể là chợ vẫn có nhà xe nhưng người dân vẫn bỏ xe ở ngoaichur nhà xe vẫn thu tiền như bình thường .k có vé giữ xe .người dân chúng tôi nếu mất xe biết tìm ai để đòi đền bù.nếu bỏ ở đau củg thu tien xe thì sao k co quy định bỏ xe đúng chổ.tại sao chủ nhà xe có thể lấy tiền mà không chịu nhất xe tập kết cho gọn.khi bỏ xe thi k thấy ai khi ra về thi có người tới thu tiền bất buộc phải đưa bằng đươc.một lần nữa tôi mông công an xã rà soát để đảm bảo trật tự.

25/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=53

 

4

tôi xin hỏi vấn đề này, ba tôi hiện đã 95 tuổi, hiện đáng ở trong nhà tôi. nhà có 03 anh anh, 02 ông anh của tôi hiện ở Đồng Xoài- Bình Phước và ở Vũng Tàu. Cho tôi hỏi, nếu muốn sang tên sổ đỏ từ ba tôi sang cho tôi cần thủ tục gùi? chi phí bao nhiêu tiền?cám ơn

20/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=52

 

5

Vừa qua, đoạn đường nhựa từ trường Tiểu học đến cầu Nịu được mở rộng bằng bê tông. Bà con chúng tôi rất vui mừng vì đường xã được mở rộng thông thoáng. Tuy nhiên, khi đội xây dựng làm đường đã đào múc khoảng sân và đường trước mặt nhà và quán chúng tôi, đến nay cũng khá lâu nhưng vẫn chưa trả lại mặt bằng, gây khó khăn cho việc đi lại, gây mất an toàn. đề nghị xã có ý kiến để sớm trả lại mặt bằng cho chúng tôi đi lại đượng thuận tiện và an toàn.

12/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=51

 

6

Tôi có vấn đề này cần hỏi, đề nghị UB xã trả lời cho tôi được rõ.
Đi làm giấy kết hôn tôi cần mang theo những giấy tờ gì? Và tôi có phải nộp tiền không? Nếu có thì bao nhiêu? Xin cảm ơn UB xã.

04/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=49

7


ở trước khu vực trường Tiểu học Quảng Thái ở Đông Hồ, trước mặt quán thầy Lý, tôi thấy rất nhiều xe ô tô, xe tải đậu đỗ lấn chiếm đường, gây ảnh hưởng giao thông. đặc biệt là khoảng thời gian phụ huynh đưa, đón học sinh, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Đề nghị xã chỉ đạo công an kiểm tra và chấn chỉnh tình trạng trên.

31/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=47

 

8


kính gởi UB xã

vợ chồng tôi mới sinh đứa con, tôi muốn đăng kí giấy khai sinh cho con. vậy tôi cần mang theo loại giấy tờ gì? Phải nộp tiền đăng kí khai sinh bao nhiều để tôi chuẩn bị?
cảm ơn!

31/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=45

 

9

Tôi thấy hiện nay cây mắc mèo mọc tràn làn, ở khu vực chợ Nịu, các tuyến đường chợ ra ruộng, các vùng ruộng, các đê đập của HTX Thống Nhất, lây lan và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Đề nghị xã có biện pháp chỉ đạo diệt mắt mèo.

31/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=48

 

10

Hiện nay, một số loa của thôn Trằm Ngang không nghe rõ, đặc biệt ở xóm độn không có loa. đề nghị xã sửa chữa, nối thêm 01 loa ở xóm độn để bà con nghe đươc rõ hơn.

31/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=46

11

Tôi thấy hiện nay cây mắc mèo mọc tràn làn, ở khu vực chợ Nịu, các tuyến đường chợ ra ruộng, các vùng ruộng, các đê đập của HTX Thống Nhất, lây lan và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Đề nghị xã có biện pháp chỉ đạo diệt mắt mèo

31/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=48

 

12

Thời gian qua, tại xã mình xảy ra các vụ trộm cắp, kẻ trộm vào nhà lục lọi tủ để lấy tiền, người trong nhà sang tỉnh dậy như bị miên man như bị bỏ bỏ thuốc mê. Tỉnh dậy thì tiền đã bị mất. vậy, đề nghị Công an thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra ban đêm để bảo vệ an toàn cho người dân.

27/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=40

 

13

Hiện nay, ở khu vực khe gần cầu Nam Giảng, thấy có một đám bèo bị thối, ứ đọng ngang khe, gây mùi hôi và ảnh hưởng đến môi trường. Đề nghị xã chỉ đạo Ban điều hành thôn Nam Giảng có giải pháp để xử lý, tránh gây ô nhiễm môi trường ở khu vực nói trên.

30/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=44

 

14

Đề nghị UB xã tổ chức quy hoạch, sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng trên phá ổn định và vận động người dân nuôi cá lồng để phát triển kinh tế.

30/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=43

15

cho tôi được hỏi thủ tục cấn thiết để làm giấy khai sinh trẻ em

27/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=42

16

Kính gửi UB xã, tôi được biết, hiện nay xã đang tổ chức bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vậy cho tôi được hỏi, hộ nghèo, hộ cận nghèo được quy định ở mức nào? Việc bình xét hộ nghèo có phải bỏ phiếu bình chọn k? xin cảm ơn!

27/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=41

 

17

cho tôi được hỏi các tiêu chuẩn để bình xét gia đình văn hóa bao gồm những vấn đề gì?

27/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=39

18

cho tôi hỏi ngày thứ 7 UB xã có làm việc k ạ? xin cảm ơn

27/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=38

19

xin hỏi UB xã, rất nhiều lần người dân đã phản ánh hiện nay các hộ dân dùng ghe đò nạo hến, thời gian từ 3h00- 8h00 sáng trên phá. vừa rồi bà con hội nò sáo đã có gửi đơn đề nghị sớm xử lý nghiêm để bảo vệ môi trường và ảnh hưởng đến khai thác của các hộ khác.
Vậy, tại sao UB xã không ra quân xử lý?
Đề nghị sớm giải quyết để dân chúng tôi khỏi bị ảnh hưởng

15/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=35

 

20

hiện nay, xã đang tiến hành đo đạc đất ở của các hộ dân tại thôn Nam Giảng. Thôn có thông báo các hộ phải photo sổ đỏ gốc để nộp. Nhưng sổ đỏ của nhà tôi đã vay tại ngân hàng.
Vậy, cho hỏi gia đình tôi nộp sổ đỏ photo sau được không ạ, vì còn 3 tháng nữa mới hết hạn vậy và lấy lại sổ đỏ.

15/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=36

 

21


vừa qua, xã mình bị dịch bệnh châu phi, số lượng heo chết và tiêu hủy nhiều. hiện nay, giá cả heo đang tăng. Vừa qua xã có thông báo hạn chế tái đàn. Vậy cho tôi được hỏi, khi nào người dân mới được nuôi heo lại?xã mình đã hết dịch bệnh chưa?

15/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=37

 

22


Cho tôi được hỏi, bản thân tôi hiện đang theo học năm thứ Nhất- Đại học Kinh tế- Đại học Huế; Vừa rồi tôi đã xin giấy chuyển quân dự bị vào trường Đại học. Vậy mà xã vẫn gửi Giấy báo khám nghĩa vụ quân sự cho tôi. Cho tôi hỏi không phải hiện đang theo học Đại học và đã chuyển phiếu nghĩa vụ vào trường rồi là được miễn khám Nghĩa vụ tại xã ạ?
Vì không rõ nên tôi hỏi, mong UB xã trả lời ạ.

 

09/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=34

 

23

tôi xin được hỏi nội dung sau:

Mẹ của tôi có nhà ở tại thôn Trung Làng. Năm trước, mẹ tôi còn khỏe và sinh sống tại ngôi nhà đó và chấp hành đầy đủ việc thu nộp tiền rác. Tuy nhiên gần 1 năm nay, mẹ tôi già yếu, tôi đã đưa mẹ tôi vào sống cùng với vợ chồng tôi. Ngôi nhà của mẹ tôi hiện không có người ở và không có rác để thu gom. Hàng tháng, quý nhân viên thu tiền rác đến thu tiền. Vậy, trường hợp nhà của mẹ tôi có phải chịu đóng tiền rác không? đề nghị xã hướng dẫn và miễn thu tiền rác cho nhà của mẹ tôi vì không người ở và không xả rác.
Xin cảm ơn!

09/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=33

 

24

 

Cho tôi được hỏi, việc thu lệ phí công chứng tại xã được quy định thế nào ạ?
Xin cảm ơn!

 

09/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=32

25


Cho tôi được hỏi, việc thu lệ phí công chứng tại xã được quy định thế nào ạ?
Xin cảm ơn!

09/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=32

26


Cho tôi được hỏi, gia đình tôi có 02 đứa con trai. Đứa đầu của gia đình tôi đã đăng kí tình nguyện nhập ngũ năm 2018 và hiện đang ở tại quân ngũ, đơn vị Bộ đội biên phòng tỉnh. Vừa rồi, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã gửi thông báo khám nghĩa vụ chon đứa con thứ hai của tôi vào ngày 09/10 tới.
Cho tôi được hỏi, đứa con đầu của tôi đang còn ở tại ngũ của bộ đội mà gọi khám sức khỏe đứa con thứ 2 của tôi có đúng không?con tôi có được miễn giảm khám nghĩa vụ không?

08/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=30

 

27

Cho tôi được hỏi, gia đình tôi có 02 đứa con trai. Đứa đầu của gia đình tôi đã đăng kí tình nguyện nhập ngũ năm 2018 và hiện đang ở tại quân ngũ, đơn vị Bộ đội biên phòng tỉnh. Vừa rồi, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã gửi thông báo khám nghĩa vụ chon đứa con thứ hai của tôi vào ngày 09/10 tới.
Cho tôi được hỏi, đứa con đầu của tôi đang còn ở tại ngũ của bộ đội mà gọi khám sức khỏe đứa con thứ 2 của tôi có đúng không?con tôi có được miễn giảm khám nghĩa vụ không?

08/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=30

 

28


Kính gửi: Ủy ban xã Quảng Thái

Gia đình mẹ của tôi là Hoàng Thị Sau, hiện ở tại Tây Hoàng, thuộc diện hộ nghèo. Được nhà nước quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà chống bão năm 2019 cho hộ nghèo. Đến nay chưa triển khai, nhưng mẹ tôi do già yếu đã qua đời.
Vậy, cho tôi được hỏi, gia đình mẹ tôi chỉ 1 mình mẹ là chủ hộ, bây giờ qua đời. Vậy có tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ xây dựng nhà chống bão cho hộ nghèo theo Quyết định số 48 được không?
Gia đình tôi hỏi để còn biết và thực hiện, đề nghị trả lời cho tôi được rõ.

08/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=28

 

29

Kính gởi Ủy ban xã Quảng Thái.

Tôi nhận thấy, hiện nay, rất nhiều đường dây điện thoại của các mạng điện thoại, đường dây cáp bị đứt, sà xuống ở các đoạn đường thôn, xóm, gây nguy hiểm cho người dân. Đề nghị xã có giải pháp để xử lý, thu gọn lại.

03/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=27

 

30

Phối cảnh trụ sở  UBND xã

 

Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/08/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/08/2019

 

31

Bản vẽ công trình Bộ phận TN&TKQ hiện đại xã Quảng Thái giai đoạn 2021- 2022

 

Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/08/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/09/2020

 

32

UBND xã Quảng Thái dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ của CBCC

Xem góp ý

Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/09/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 13/09/2020

 

         

II.ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC.                   Tự chấm 18/18 điểm

* Ứng dụng Hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành (QLVB & ĐH)

                                                                                 tự chấm 5/5 điểm

1. Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã được cấp phát tài khoản và sử dụng thường xuyên Hệ thống QLVB &ĐH

Tự chấm 1 điểm. UBND xã đã cấp phát 24 tài khoản và sử dụng hệ thống QLVB và điều hành

2.Tỷ lệ cán bộ bán chuyên trách cấp xã được cấp phát tài khoản cho cán bộ công chức và sử dụng thường xuyên Hệ thống QLVB &ĐH

Tự chấm 1 điểm. UBND xã đã cấp phát 8 tài khoản và sử dụng hệ thống QLVB và điều hành

3.Tỷ lệ văn bản đến được số hóa và quản lý trên Hệ thống QLVB &ĐH/Tổng số bản văn bản đến UBND cấp xã

Tự chấm 1 điểm. Có 1703 /1703 văn bản được số hóa và quản lý trên hệ thống QLVB&ĐH. Đạt tỷ lệ 100%.

4.Tỷ lệ văn bản đi được số hóa và quản lý trên Hệ thống QLVB &ĐH/Tổng số bản văn bản đi của UBND xã

Tự chấm 1 điểm. Có 1330/1330 văn bản được số hóa và quản lý trên Hệ thống QLVB&ĐH/Tổng số văn bản đi của UBND xã.

5.Tỷ lệ văn bản điện tử trình Lãnh đạo UBND cấp xã duyệt trên Hệ thốngQLVB &ĐH/Tổng số văn bản đến và đi của UBND cấp xã

Tự chấm 1 điểm. Có 1330/1330 văn bản điện tử được lãnh đạo UBND xã duyệt trên hệ thống QLVB&ĐH.

*Ứng dụng chữ ký số:                                           tự chấm 2/2 điểm

6.Tỷ lệ văn bản đi được ký số bằng chữ ký số cơ quan và gửi đi trên môi trường mạng/Tổng số bản văn bản đi của UBND cấp xã

Tự chấm 1 điểmCó 1330/1330 văn bản đi được ký số cơ quan và gửi đi trên môi trường mạng.

7.Tỷ lệ văn bản đi được ký số bằng chữ ký số của Lãnh đạo cơ quan và gửi đi trên môi trường mạng/Tổng số bản văn bản đi của UBND cấp xã

Tự chấm 1 điểmCó 1330/1330 văn bản đi được ký số của lãnh đạo cơ quan và gửi đi trên môi trường mạng.

*Ứng dụng thư điện tử:                                          tự chấm 1 điểm

8.Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được cấp và sử dụng hộp thư điện tử chuyên dùng của cơ quan nhà nước

Tự chấm 1 điểm. Có 32/32 CBCC, CB BCT cấp xã được cấp và sử dụng hộp thư điện tử.

*Phần mềm quản lý quá trình giải quyết TTHC (phần mềm một cửa/TTHCC)

9.Ứng dụng phần mềm một cửa

Tự chấm 1 điểm. UBND xã có ứng dụng phần mềm Một cửa

10.Tỷ lệ TTHC được đưa vào áp dụng trong phần mềm một cửa/Tổng số TTHC của đơn vị

Tự chấm 1 điểmCó  198/212  áp dụng trong phần mềm một cửa.

11.Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, thụ lý và quản lý trong phần mềm/Tổng số hồ sơ tiếp nhận, thụ lý trong năm

Tự chấm 1 điểm. Có 1168 hồ sơ được tiếp nhận, thụ lý và quản lý trong phần mềm.

12. Phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức thụ lý thủ tục hành chính

Tự chấm 1 điểm. Có đánh giá mức độ hài lòng (Kèm theo Kết quả công bố hài lòng).

Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 01/10/2020. Có 1096/1155 phiếu được đánh giá mức độ hài lòng.

 

 

163/QĐ-UBND

24/06/2020

Trần Thị Lữ

Lê Ngọc Bảo

Quyết định công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Quảng Thái 6 tháng đầu năm 2020

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/Images/Icon_attach.gif

141/QĐ-UBND

19/5/2020

Trần Thị Lữ

Lê Ngọc Bảo

QUYẾT ĐỊNH Công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Quảng Thái Qúy II năm 2020

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/Images/Icon_attach.gif

62A/QĐ-UBND

20/2/2020

Trần Thị Lữ

Lê Ngọc Bảo

Quyết định Công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Quảng Thái Qúy I năm 2020

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/Images/Icon_attach.gif

178/QĐ-UBND

20/11/2019

Trần Thị Lữ

Lê Ngọc Bảo

Quyết định Công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Quảng Thái năm 2019

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/Images/Icon_attach.gif

177/QĐ-UBND

20/11/2019

Trần Thị Lữ

Lê Ngọc Bảo

Quyết định Công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Quảng Thái Qúy IV năm 2019

http://hscv.quangthai.thuathienhue.egov.vn/Images/Icon_attach.gif

149A/QĐ-UBND

25/9/2019

Trần Thị Lữ

Lê Ngọc Bảo

Quyết định Công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Quảng Thái Qúy III năm 2019

 

214/QĐ-UBND

19/8/2020

Trần Thị Lữ

Lê Ngọc Bảo

Quyết định công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Qúy III năm 2020

 

 

 

THÁNG 11/2019

Số 95/BC-UBND ngày 26/11/2019. Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái tháng 11 năm 2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=3122

 

THÁNG 12/2019

Số 106/BC-UBND ngày 31/12/2019. Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái tháng 12 năm 2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=3360

THÁNG 01/2020

Số 01/BC-UBND ngày 15/01/2020.Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 02/01/2020 đến ngày 15/01/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=3442

Số 04/BC-UBND ngày 31/01/2020.Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 15/01/2020 đến ngày 31/01/2020

THÁNG 02/2020

Số 06/BC-UBND ngày 14/02/2020.Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 01/02/2020 đến ngày 14/02/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=3547

Số 09/BC-UBND ngày 28/02/2020.Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 14/02/2020 đến ngày 28/02/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=3623

THÁNG 03/2020

Số 10/BC-UBND ngày 13/03/2020.Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 01/03/2020 đến ngày 13/3/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=3858

Số 28/BC-UBND ngày 31/03/2020.Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 15/03/2020 đến ngày 31/3/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=3706

THÁNG 04/2020

Số 44/BC-UBND ngày 15/04/2020.Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 01/04/2020 đến ngày 15/4/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=3973

Số 68/BC-UBND ngày 29/04/2020.Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 15/04/2020 đến ngày 29/4/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=4119

THÁNG 05/2020

Số 75/BC-UBND ngày 15/05/2020.Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 01/05/2020 đến ngày 15/5/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=4240

Số 77/BC-UBND ngày 29/05/2020.Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 15/05/2020 đến ngày 29/5/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=4387

THÁNG 06/2020

Số 97/BC-UBND ngày 30/06/2020.Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=4535

THÁNG 07/2020

Số 109/BC-UBND ngày 31/07/2020.Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=4798

THÁNG 08/2020

Số 127/BC-UBND ngày 14/08/2020.Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 01/8/2020 đến ngày 14/8/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=4881

Số 145/BC-UBND ngày 31/08/2020.Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 15/8/2020 đến ngày 31/8/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=5005

THÁNG 09/2020

Số 159/BC-UBND ngày 15/09/2020.Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 01/9/2020 đến ngày 15/9/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=5107

Số 167/BC-UBND ngày 30/09/2020.Báo cáo Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Thái từ ngày 15/9/2020 đến ngày 30/9/2020

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=316&tc=15201

 

*Ứng dụng các phần mềm nội bộ cơ bản:         Tự chấm: 6/6 điểm

13.Phần mềm kế toán và quản lý tài sản công

Tự chấm 1 điểmUBND xã có ứng dụng phần mềm Kế toán và quản lý tài sản công

-Phần mềm kế toán KTXA 6.5

            -Phần mền quản lý tài sản công

http://taisancong.thuathienhue.gov.vn/default.aspx

14.Phần mềm quản lý cán bộ công chức

Tự chấm 1 điểm. UBND xã có ứng dụng phần mềm quản lý cán bộ công chức:

Http://nhansu.thuathienhue.gov.vn

100% CBCC đã cập nhật hoàn thành thông tin nhân sự vào phần mềm.

15.Phần mềm quản lý hộ tịch, dân cư

Tự chấm 1 điểm. UBND xã có ứng dụng phần mềm quản lý hộ tịch, dân cư

Http://hotich.thuathienhue.gov.vn

16.Phần mềm quản lý đối tượng chính sách, người có công

Tự chấm 1 điểm. UBND xã có ứng dụng phần mềm quản lý đối tượng chính sách, có công.

Http://taisancong.thuathienhue.gov.vn

 

17.Phần mềm quản lý đơn thư, khiếu nại và tố cáo

Tự chấm 1 điểm. UBND xã có ứng dụng phần mềm quản lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

18.Phần mềm quản lý địa chính, xây dựng/ quy hoạch đô thị

Tự chấm 1 điểm. UBND xã có ứng dụng phần mềm quản lý địa chính, xây dựng/quy hoạch đô thị

III.ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ GIAO DỊCH.                  Tự chấm   9,98/10 điểm

1.Tỷ lệ DVC TT mức độ 3/Tổng số TTHC cấp xã

Tự chấm 1 điểm. Có 46/46 TTHC được đưa vào áp dụng DVC TT mức độ 3. Tỷ lệ 100%

2.Tỷ lệ DVC TT mức độ 4/Tổng số TTHC cấp xã

Tự chấm 1 điểm. Đang triển khai thực hiện các TTHC mức độ 4.

3.Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3/ Tổng số hồ sơ UBND cấp xã thụ lý trong năm

Tự chấm 1 điểm. Có 46/46 hồ sơ được nộp trực tuyến mức độ 3. Tỷ lệ 100%

4.Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 4/ Tổng số hồ sơ UBND cấp xã nhận thụ lý trong năm

Tự chấm 1 điểm. Có  hồ sơ được nộp trực tuyến mức độ 4

5.Tỷ lệ ý kiến của các tổ chức, cá nhân được trả lời trên Cổng, Trang TTĐT/ Tổng số ý kiến gửi đến

Tự chấm 1 điểm. Có 16 ý kiến của công dân, tổ chức được gửi đến trang TTĐT của xã https://quangthai.thuathienhue.gov.vn. UBND xã đã trả lời hoàn thành 29/29 ý kiến của người dân. Đạt tỷ lệ 100%.

STT

Tên tin bài

Ngày đăng

Đường link

1

Tôi xin được hỏi, gia đình tôi có chăn nuôi lợn. Trong đợt bệnh dịch tả lợn ngày 07/6 vừa qua, gia đình tôi có chết 01 con lợn nái với tổng số 174 kg.
Cách đây 1 tháng, nhà nước có chi trả tiền cho gia đình tôi khoảng hơn 1 nữa kinh phí hỗ trợ. Vậy, cho tôi hỏi, số tiền còn lại khi nào nhà nước mới chi trả vậy?

30/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=55

 

2

Vừa qua, UBND xã đã triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh tại đường chính của xã và các thôn. Người dân chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi về chủ trương đúng đắn đó. Chắc chắn rằng việc lắp đặt Camera sẽ ghi lại những hình ảnh của những kẻ gian, phục vụ cho việc xử lý vi phạm. Rất hoan nghênh xã nhà. Chúng tôi hy vọng rằng xã sẽ tiếp tục lắp đặt nhiều camera hơn nữa để giám sát tốt hơn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân, góp phần xây dựng xã Nông thôn mới.
Trân trọng cảm ơn lãnh đạo xã.

27/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=54

 

3

Kính gửi ban trật tự xã Quảng Thái.
Tôi tên là thương.cho tôi hỏi, hiện nay trên địa bàn chợ quảng thái đang có tình trạng thu tiền giữ xe vô lí.cụ thể là chợ vẫn có nhà xe nhưng người dân vẫn bỏ xe ở ngoaichur nhà xe vẫn thu tiền như bình thường .k có vé giữ xe .người dân chúng tôi nếu mất xe biết tìm ai để đòi đền bù.nếu bỏ ở đau củg thu tien xe thì sao k co quy định bỏ xe đúng chổ.tại sao chủ nhà xe có thể lấy tiền mà không chịu nhất xe tập kết cho gọn.khi bỏ xe thi k thấy ai khi ra về thi có người tới thu tiền bất buộc phải đưa bằng đươc.một lần nữa tôi mông công an xã rà soát để đảm bảo trật tự.

25/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=53

 

4

tôi xin hỏi vấn đề này, ba tôi hiện đã 95 tuổi, hiện đáng ở trong nhà tôi. nhà có 03 anh anh, 02 ông anh của tôi hiện ở Đồng Xoài- Bình Phước và ở Vũng Tàu. Cho tôi hỏi, nếu muốn sang tên sổ đỏ từ ba tôi sang cho tôi cần thủ tục gùi? chi phí bao nhiêu tiền?cám ơn

20/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=52

 

5

Vừa qua, đoạn đường nhựa từ trường Tiểu học đến cầu Nịu được mở rộng bằng bê tông. Bà con chúng tôi rất vui mừng vì đường xã được mở rộng thông thoáng. Tuy nhiên, khi đội xây dựng làm đường đã đào múc khoảng sân và đường trước mặt nhà và quán chúng tôi, đến nay cũng khá lâu nhưng vẫn chưa trả lại mặt bằng, gây khó khăn cho việc đi lại, gây mất an toàn. đề nghị xã có ý kiến để sớm trả lại mặt bằng cho chúng tôi đi lại đượng thuận tiện và an toàn.

12/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=51

 

6

Tôi có vấn đề này cần hỏi, đề nghị UB xã trả lời cho tôi được rõ.
Đi làm giấy kết hôn tôi cần mang theo những giấy tờ gì? Và tôi có phải nộp tiền không? Nếu có thì bao nhiêu? Xin cảm ơn UB xã.

04/11/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=49

7


ở trước khu vực trường Tiểu học Quảng Thái ở Đông Hồ, trước mặt quán thầy Lý, tôi thấy rất nhiều xe ô tô, xe tải đậu đỗ lấn chiếm đường, gây ảnh hưởng giao thông. đặc biệt là khoảng thời gian phụ huynh đưa, đón học sinh, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Đề nghị xã chỉ đạo công an kiểm tra và chấn chỉnh tình trạng trên.

31/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=47

 

8

kính gởi UB xã
vợ chồng tôi mới sinh đứa con, tôi muốn đăng kí giấy khai sinh cho con. vậy tôi cần mang theo loại giấy tờ gì? Phải nộp tiền đăng kí khai sinh bao nhiều để tôi chuẩn bị? cảm ơn!

31/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=45

9

Tôi thấy hiện nay cây mắc mèo mọc tràn làn, ở khu vực chợ Nịu, các tuyến đường chợ ra ruộng, các vùng ruộng, các đê đập của HTX Thống Nhất, lây lan và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Đề nghị xã có biện pháp chỉ đạo diệt mắt mèo.

31/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=48

 

10

Hiện nay, một số loa của thôn Trằm Ngang không nghe rõ, đặc biệt ở xóm độn không có loa. đề nghị xã sửa chữa, nối thêm 01 loa ở xóm độn để bà con nghe đươc rõ hơn.

31/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=46

11

Tôi thấy hiện nay cây mắc mèo mọc tràn làn, ở khu vực chợ Nịu, các tuyến đường chợ ra ruộng, các vùng ruộng, các đê đập của HTX Thống Nhất, lây lan và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Đề nghị xã có biện pháp chỉ đạo diệt mắt mèo

31/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=48

 

12

Thời gian qua, tại xã mình xảy ra các vụ trộm cắp, kẻ trộm vào nhà lục lọi tủ để lấy tiền, người trong nhà sang tỉnh dậy như bị miên man như bị bỏ bỏ thuốc mê. Tỉnh dậy thì tiền đã bị mất. vậy, đề nghị Công an thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra ban đêm để bảo vệ an toàn cho người dân.

27/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=40

 

13

Hiện nay, ở khu vực khe gần cầu Nam Giảng, thấy có một đám bèo bị thối, ứ đọng ngang khe, gây mùi hôi và ảnh hưởng đến môi trường. Đề nghị xã chỉ đạo Ban điều hành thôn Nam Giảng có giải pháp để xử lý, tránh gây ô nhiễm môi trường ở khu vực nói trên.

30/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=44

 

14

Đề nghị UB xã tổ chức quy hoạch, sắp xếp lại vùng nuôi cá lồng trên phá ổn định và vận động người dân nuôi cá lồng để phát triển kinh tế.

30/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=43

15

cho tôi được hỏi thủ tục cấn thiết để làm giấy khai sinh trẻ em

27/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=42

16

Kính gửi UB xã, tôi được biết, hiện nay xã đang tổ chức bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vậy cho tôi được hỏi, hộ nghèo, hộ cận nghèo được quy định ở mức nào? Việc bình xét hộ nghèo có phải bỏ phiếu bình chọn k? xin cảm ơn!

27/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=41

17

cho tôi được hỏi các tiêu chuẩn để bình xét gia đình văn hóa bao gồm những vấn đề gì?

27/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=39

18

cho tôi hỏi ngày thứ 7 UB xã có làm việc k ạ? xin cảm ơn

27/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=38

19

xin hỏi UB xã, rất nhiều lần người dân đã phản ánh hiện nay các hộ dân dùng ghe đò nạo hến, thời gian từ 3h00- 8h00 sáng trên phá. vừa rồi bà con hội nò sáo đã có gửi đơn đề nghị sớm xử lý nghiêm để bảo vệ môi trường và ảnh hưởng đến khai thác của các hộ khác.
Vậy, tại sao UB xã không ra quân xử lý?
Đề nghị sớm giải quyết để dân chúng tôi khỏi bị ảnh hưởng

15/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=35

 

20

hiện nay, xã đang tiến hành đo đạc đất ở của các hộ dân tại thôn Nam Giảng. Thôn có thông báo các hộ phải photo sổ đỏ gốc để nộp. Nhưng sổ đỏ của nhà tôi đã vay tại ngân hàng.
Vậy, cho hỏi gia đình tôi nộp sổ đỏ photo sau được không ạ, vì còn 3 tháng nữa mới hết hạn vậy và lấy lại sổ đỏ.

15/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=36

 

21

vừa qua, xã mình bị dịch bệnh châu phi, số lượng heo chết và tiêu hủy nhiều. hiện nay, giá cả heo đang tăng. Vừa qua xã có thông báo hạn chế tái đàn. Vậy cho tôi được hỏi, khi nào người dân mới được nuôi heo lại?xã mình đã hết dịch bệnh chưa?

15/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=37

 

22

Cho tôi được hỏi, bản thân tôi hiện đang theo học năm thứ Nhất- Đại học Kinh tế- Đại học Huế; Vừa rồi tôi đã xin giấy chuyển quân dự bị vào trường Đại học. Vậy mà xã vẫn gửi Giấy báo khám nghĩa vụ quân sự cho tôi. Cho tôi hỏi không phải hiện đang theo học Đại học và đã chuyển phiếu nghĩa vụ vào trường rồi là được miễn khám Nghĩa vụ tại xã ạ?
Vì không rõ nên tôi hỏi, mong UB xã trả lời ạ.

09/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=34

 

23

tôi xin được hỏi nội dung sau:
Mẹ của tôi có nhà ở tại thôn Trung Làng. Năm trước, mẹ tôi còn khỏe và sinh sống tại ngôi nhà đó và chấp hành đầy đủ việc thu nộp tiền rác. Tuy nhiên gần 1 năm nay, mẹ tôi già yếu, tôi đã đưa mẹ tôi vào sống cùng với vợ chồng tôi. Ngôi nhà của mẹ tôi hiện không có người ở và không có rác để thu gom. Hàng tháng, quý nhân viên thu tiền rác đến thu tiền. Vậy, trường hợp nhà của mẹ tôi có phải chịu đóng tiền rác không? đề nghị xã hướng dẫn và miễn thu tiền rác cho nhà của mẹ tôi vì không người ở và không xả rác.
Xin cảm ơn!

09/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=33

 

24

 

Cho tôi được hỏi, việc thu lệ phí công chứng tại xã được quy định thế nào ạ?
Xin cảm ơn!

 

09/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=32

25


Cho tôi được hỏi, việc thu lệ phí công chứng tại xã được quy định thế nào ạ?
Xin cảm ơn!

09/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=32

26


Cho tôi được hỏi, gia đình tôi có 02 đứa con trai. Đứa đầu của gia đình tôi đã đăng kí tình nguyện nhập ngũ năm 2018 và hiện đang ở tại quân ngũ, đơn vị Bộ đội biên phòng tỉnh. Vừa rồi, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã gửi thông báo khám nghĩa vụ chon đứa con thứ hai của tôi vào ngày 09/10 tới.
Cho tôi được hỏi, đứa con đầu của tôi đang còn ở tại ngũ của bộ đội mà gọi khám sức khỏe đứa con thứ 2 của tôi có đúng không?con tôi có được miễn giảm khám nghĩa vụ không?

08/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=30

 

27

Cho tôi được hỏi, gia đình tôi có 02 đứa con trai. Đứa đầu của gia đình tôi đã đăng kí tình nguyện nhập ngũ năm 2018 và hiện đang ở tại quân ngũ, đơn vị Bộ đội biên phòng tỉnh. Vừa rồi, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã gửi thông báo khám nghĩa vụ chon đứa con thứ hai của tôi vào ngày 09/10 tới.
Cho tôi được hỏi, đứa con đầu của tôi đang còn ở tại ngũ của bộ đội mà gọi khám sức khỏe đứa con thứ 2 của tôi có đúng không?con tôi có được miễn giảm khám nghĩa vụ không?

08/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=30

 

28

Kính gửi: Ủy ban xã Quảng Thái

Gia đình mẹ của tôi là Hoàng Thị Sau, hiện ở tại Tây Hoàng, thuộc diện hộ nghèo. Được nhà nước quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà chống bão năm 2019 cho hộ nghèo. Đến nay chưa triển khai, nhưng mẹ tôi do già yếu đã qua đời.
Vậy, cho tôi được hỏi, gia đình mẹ tôi chỉ 1 mình mẹ là chủ hộ, bây giờ qua đời. Vậy có tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ xây dựng nhà chống bão cho hộ nghèo theo Quyết định số 48 được không?
Gia đình tôi hỏi để còn biết và thực hiện, đề nghị trả lời cho tôi được rõ.

08/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=28

 

29

Kính gởi Ủy ban xã Quảng Thái.

Tôi nhận thấy, hiện nay, rất nhiều đường dây điện thoại của các mạng điện thoại, đường dây cáp bị đứt, sà xuống ở các đoạn đường thôn, xóm, gây nguy hiểm cho người dân. Đề nghị xã có giải pháp để xử lý, thu gọn lại.

03/10/2019

https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/?gd=4&cn=27&tc=27

 

         

6.Tỷ lệ DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 liên thông từ cấp xã lên cấp huyện/Tổng số TTHC liên thông từ cấp xã - huyện

Tự chấm 1 điểm. Có 46/46 hồ sơ DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 được nộp liên thông lên huyện. Tỷ lệ 100%

7.Tỷ lệ số cuộc họp trực tuyến cấp xã với cấp huyện/Tổng số cuộc họp cấp huyện tổ chức làm việc với cấp xã

Tự chấm 1 điểm. có cuộc họp trực tuyến cấp xã với cấp huyện.

8.Tỷ lệ hồ sơ TTHC trả đúng hạn công khai trên phần mềm một cửa/Tổng số hồ sơ tiếp nhận thụ lý tại UBND cấp xã

Tự chấm 0,98 điểm. Các hồ sơ TTHC được trả đúng hạn công khai trên phần mềm một cửa. Tỷ lệ 98 %

9.Tỷ lệ hồ sơ TTHC trả đúng hạn qua DVC TT mức 3, 4/Tổng số hồ sơ tiếp nhận thụ lý tại UBND cấp xã qua DVC TT mức 3, 4

Tự chấm 1 điểm. Có 46/46 hồ sơ TTHC được trả đúng hạn quan DVC trực tuyến mức độ 3,4. Tỷ lệ 100%

10.Tỷ lệ dân cư được số hóa quản lý trong CSDL dân cư quốc gia/Tổng dân số cấp xã

Tự chấm 1 điểm. Trong năm 2020, tiếp tục rà soát cập nhập thông tin về Dữ liệu quốc gia (Công an xã đã hoàn thành thu thập thông tin dân cư dân của xã 2016 theo hướng dẫn của ngành Công an). Tỷ lệ 100%

IV.ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI.                   Tự chấm 5/5 điểm

1.Có ứng dụng mẫu biểu điện tử dùng chung cấp xã

Tự chấm 1 điểm. Có ứng dụng mẫu biểu điện tử dùng chung cấp xã.

2.Có ứng dụng quản lý người dùng và đăng nhập một lần cho tất cả các phần mềm ứng dụng tại UBND cấp xã (một cửa, DVC TT, QLHSCV&ĐHTN, email, dữ liệu VBQPPL và các ứng dụng chuyên ngành khác...)

Tự chấm 1 điểm. UBND xã có ứng dụng quản lý người dùng và đăng nhập một lần cho tất cả phần mềm ứng dụng tại UBND cấp xã

3.Tỷ lệ hồ sơ nhận qua DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 liên thông từ cấp xă lên cấp huyện/ Tổng số hồ sơ TTHC liên thông từ cấp xã - huyện nhận được tại cấp xã

Tự chấm 1 điểm. Có 46/46 hồ sơ DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 được nộp liên thông lên huyện. Tỷ lệ 100%.

4.Tỷ lệ hồ sơ nộp liên thông từ cấp xã gửi trực tuyến lên cấp huyện/ Tổng số hồ sơ TTHC liên thông từ xã - huyện nhận được tại cấp huyện

Tự chấm 1 điểm. Có 46/46 hồ sơ DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 được nộp liên thông lên huyện. Tỷ lệ 100%

5.Tỷ lệ hồ sơ liên thông cả 3 cấp nhận được qua DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 (từ cấp xã lên cấp huyện và lên cấp tỉnh)/Tổng số hồ sơ TTHC liên thông 3 cấp nhận được tại cấp xã

Tự chấm 0 điểm. Có 0 hồ sơ liên thông từ cấp xã gửi trực tiếp lên cấp huyện và lên cấp tỉnh

Phần I

30

 

28,6

Phần II

60

 

59,48

TỔNG CỘNG: =(I)+(II)

90

 

88,08

Người lập biểu: Trần Nam Thanh- Công chức Văn phòng- Thống kê

Số điện thoại: 0976158436. Email: tnthanh.quangthai@thuathienhue.gov.vn

Trên đây là báo cáo giải trình kết quả tự đánh giá, xếp loại chính quyền điện tử.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Nam Thanh
Tin cùng nhóm
Các tin khác