Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Tình hình và Kết quả thực hiện công tác Tư pháp từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến 30 tháng 10 năm 2020
Ngày cập nhật 03/11/2020

Thực hiện công văn số 42 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Phòng Tư pháp Huyện Quảng Điền về việc báo cáo  công tác Tư pháp năm 2020; trên cơ sở các nội dung theo yêu cầu báo cáo của Phòng Tư pháp huyện, UBND xã Quảng Thái báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác Tư pháp, từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30  tháng 10 năm 2020, cụ thể như sau:

I. Tình hình và kết quả đạt được:

          1. Để triển khai thực hiện tốt công tác Tư pháp, việc xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện và thường  xuyên thực hiện tốt việc tự kiểm tra các văn bản hành chính thông thường do UBND xã ban hành và kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND ban hành; đồng thời đã chỉ đạo các thôn trên địa bàn xây dựng và sửa chữa quy ước, hương ước xây dựng thôn văn hóa, cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

          2. Đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở; qua đó đã giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho bà con nhân dân ở địa phương.Bộ phận Tư pháp kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền cho học sinh cấp II về luật an toàn giao thông và vác tệ nạn xã hội(mở 02 lớp với số lượng đoàn viên học sinh tham gia là 105 đoàn viên học sinh).Đồng thời tuyên truyền trên hệ thống trang thông tin điện tử của xã những Luật có liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân như Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật đất đai, Luật Hộ tịch……và các Luật, các quy định mới có hiệu lực.

 Từ ngày 01 tháng 01 của năm 2020 đến 31 tháng 10 năm 2020, UBND xã đã chỉ đạo các tổ hòa giải tiến hành hòa giải 06 vụ, việc, trong đó:  có 02 vụ hòa giải ở cơ sở và 04 vụ hòa giải ở Ủy ban xã.

          3. Thực hiện việc đăng ký hộ tịch: Từ ngày 01 tháng 01 của năm 2020  đến 30 tháng 10 năm 2020, UBND xã đã tiến hành đăng ký khai sinh 132 trường hợp, đăng ký kết hôn 35 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn là 28trường hợp,xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác là 7 trường hợp, đăng ký khai tử 41 trường hợp, thay đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi 01 trường hợp; Hòa giải cơ sở 06 vụ, trong đó có 5 vụ thành và 01 vụ không thành.Đồng thời công tác quản lý sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Tư pháp; việc lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch đảm bảo cận thận, gọn gàng, ngăn nắp.

          4. Ban Tư pháp xã duy trì và sử dụng tốt phần mềm về quản lý hộ tịch; qua đó, đã góp phần tích cực cho công tác quản lý, nắm bắt, tổng hợp số liệu thông tin về Tư pháp đảm bảo nhanh chóng, chính xác nhằm phục vụ tốt cho công tác, điều hành của lãnh đạo xã và cấp trên.

          5. Đã triển khai thực hiện tốt công tác chứng thực bản sao từ bản chính các loại giấy tờ, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ và chứng thực các công việc khác theo quy định của pháp luật, cụ thể: chứng thực bản sao đúng với bản chính: 1.034trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch: 58  trường hợp; chứng thực chữ ký: 29 trường hợp, tổng số tiền thu từ công tác chứng thực trong thời gian qua là: 21.704.000  đồng và đã thực hiện nghiêm túc việc nộp lệ phí vào ngân sách xã theo quy định

          6. Đã phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự huyện giải quyết 01 trường hợp khiếu nại trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác tư pháp ở xã với cấp trên. Thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác tuyên truyền pháp luật; phối hợp với Phòng Tuyên truyền pháp luật của Sở Tư pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến tận các thôn.

          Ngoài ra, qua công tác tiếp công dân định kỳ hàng tuần của Chủ tịch UBND xã, việc giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của công dân, đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giải thích và hướng dẫn cho bà con hiểu rõ về các quy định của pháp luật.

          II. Một số tồn tại, hạn chế

Tuy vậy bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện công tác Tư pháp trên địa bàn xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là:

1. Việc thẩm định các dự thảo Nghị quyết, Chỉ thị và Quyết định có chứa nội dung quy phạm pháp luật của Ban Tư pháp xã và các bộ phận có liên quan thuộc UBND xã có lúc chưa được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  

2. Công tác phối hợp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của một số ban ngành với UBND xã có lúc chưa chặc chẽ nên việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có khi thiếu thường xuyên, chưa kịp thời và chất lượng chưa cao.

III. Kiến nghị, đề xuất:

1.Thường xuyên tổ chức tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức tư pháp-hộ tịch cấp xã, đặc biệt về nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, việc ban hành xử lý văn bản quy phạm pháp luật...

Trên đây là bản báo cáo tình hình thực hiện và kết quả công tác tư pháp từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 10 năm 2020 đề nghị  phòng Tư pháp của Huyện quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo để công tác tư pháp, ngày một tốt hơn.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.116.839
Truy cập hiện tại 378