Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Về tình hình xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau kiểm tra, rà soát của HĐND và UBND xã năm 2020
Ngày cập nhật 18/11/2020

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TP ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Phòng Tư pháp huyện về việc kiểm tra công tác Tư pháp; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND các xã, thị trấn ban hành năm 2020, trên cơ sở các nội dung theo yêu cầu báo cáo của Phòng Tư pháp huyện, UBND xã Quảng Thái báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác Tư pháp, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã năm 2020, cụ thể như sau:

          I. Tình hình và kết quả đạt được

          1.Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- UBND xã đã thực hiện đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Thường xuyên kiểm tra rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đã ban hành Kế hoạch 74/KH-UBND, ngày 04/12/2019 về việc xây dựng văn bản QPPL; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 04/12/2019 về việc Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 04/12/2019 Về theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2020.

- Ngoài ra, UBND xã đã chỉ đạo Công chức Tư pháp-Hộ tịch phối hợp với Công chức Văn Phòng-Thống kê thường xuyên tham mưu thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã ban hành hàng năm nhằm phát hiện các thiếu sót trong quá trình ban hành văn bản để kịp thời điều chỉnh, sửa chữa cho phù hợp.

-Từ đầu năm 2020 đến nay, HĐND và UBND xã ban hành nhiều văn bản hành chính, gồm: 257 Quyết định , 137 Tờ trình, 17 Nghị quyết (trong đó có 02 văn bản quy phạm phát luật), 83 Kế hoạch, 202 Báo cáo và 395 văn bản khác liên quan. Nhìn chung các văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương (Có các văn bản kèm theo).

2. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, UBND xã đã bố trí 01 công chức Văn phòng-Thống kê (Bà Trần Thị Lữ) kiêm nhiệm làm cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, qua đó để tiếp nhận và tham mưu UBND xã giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn.

Đã ban hành Kế hoạch 03/KH-UBND, ngày 14/01/2020 về Kiểm soát TTHC trên địa bàn năm 2020. Báo cáo số 11/BC-UBND ngày 16/3/2020, về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Qúy I; Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 15/6/2020 về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Qúy II; Báo cáo số 104/BC-UBND, ngày 22/7/2019 về  Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020; Báo cáo số 158/BC-UBND, ngày 15/9/2020 về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Qúy III/2020; Báo cáo số 158/BC-UBND, ngày 10/11/2020 về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Qúy IV/2020.

3. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

Đã tiếp tục duy trì và sử dụng phần mềm về quản lý hộ tịch, quản lý sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Tư pháp; việc lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch đảm bảo cận thận, gọn gàng. Qua đó, đã góp phần tích cực cho công tác quản lý, nắm bắt, tổng hợp số liệu thông tin về tư pháp đảm bảo nhanh chóng, chính xác nhằm phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo xã và cấp trên.

Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã tiến hành đăng ký 87 trường hợp khai sinh, 34 trường hợp đăng ký kết hôn,41 trường hợp xác nhận tình trạng hôn nhân,  46 trường hợp đăng ký khai tử, 56 đăng ký lại khai sinh, 01 đăng ký nhận cha mẹ con, 02 thay đổi cải chính hộ tịch .

   4. Công tác chứng thực

Đã triển khai thực hiện việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, cụ thể: 598 trường hợp Chứng thực bản sao từ bản chính; 63 trường hợp Chứng thực hợp đồng giao dịch; 32 trường hợp Chứng thực chữ ký lý lịch.

Nhìn chung hầu hết các hồ sơ chứng thực được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày làm việc nên được người dân đồng tình ủng hộ.

 

 

5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác tiếp công dân, công tác hòa giải ở cơ sở

*Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

-Đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 14/01/2020 về  phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020;

- Đã thường xuyên triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác tiếp công dân, công tác hòa giải ở cơ sở; đặc biệt tập trung tuyên truyền phổ biến dịch bệnh Covid 19, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Đất đai, Luật Tôn giáo, Luật Tiếp công dân,  Luật Chăm sóc và bảo vệ bà mẹ trẻ em... trên hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử xã. Qua đó đã hướng dẫn, tuyên truyền những quy định của pháp luật đến tận người dân.

- Đã phối hợp với Chi đoàn Công an huyện, Xã đoàn tổ chức 02 buổi tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ và các tệ nạn xã hội tại Trường THCS Lê Xuân; Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Qua đó đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, mà đặc biệt đã hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

*Công tác tiếp công dân

            - Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy Định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân. Đã ban hành Thống báo số 127/TB-UBND, ngày 20/12/2019 về Lịch tiếp công dân định kỳ tại trụ sở UBND xã của Chủ tịch UBND xã năm 2020 vào định kỳ ngày thứ 5 hàng tuần.

-Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã tiếp 04 lượt công dân đến UBND xã để hỏi liên quan đến đất đai.

                   - Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn xã: Trong năm UBND xã chưa tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Chủ yếu là các đơn kiến nghị đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, xin li hôn.

          *Công tác hòa giải cơ sở:

          -Đã ban hành Quyết định kiện toàn Tổ hòa giải các thôn để thực hiện hòa giải tại cơ sở; ban hành các quyết định thành lập Ban hòa giải cấp xã để hòa giải các vụ việc theo đúng thủ tục trình tự được quy định của Luật hòa giải cơ sở.

   Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã tiếp nhận hòa giải 06 đơn xin ly hôn.

6. Hoạt động của Câu lạc bộ “ Tuổi trẻ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”

Đã chỉ đạo duy trì hoạt động của Câu lạc bộ “ Tuổi trẻ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, đã phối hợp tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANCT-TTATXH, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn.

7. Hoạt động trợ giúp pháp lý       

Đã thường xuyên thực hiện công tác trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên có liên quan (Nghị định 80/2015/NĐ-CP; Nghị định số 14/2013/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý). Qua đó, UBND xã đã hướng dẫn người dân lập thủ tục để đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các chế độ chính sách liên quan.

          II. Một số tồn tại, hạn chế

Tuy vậy bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã năm 2020  trên địa bàn xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là:

1. Việc tham mưu của Công chức Tư pháp đối với UBND xã trong việc xây dựng văn bản, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có lúc chưa thường xuyên, kịp thời trong việc tiến hành công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND xã ban hành hàng năm.

2. Công tác phối hợp các đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của một số ban ngành với UBND xã có lúc chưa chặt chẽ nên việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa thường xuyên, kịp thời và chất lượng hiệu qảu còn thấp.

III. Kiến nghị, đề xuất

1.Thường xuyên tổ chức tập huấn để nâng cao nghiệp vụ cho Công chức Tư pháp- Hộ tịch cấp xã (hiện nay toàn bộ công việc đều xử lý trên các phần mềm dùng chung), nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, việc ban hành xử lý văn bản quy phạm pháp luật để nắm bắt các văn bản mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

2. Phân bổ tăng thêm dự toán chi thường xuyên cho ngân sách xã để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ và hoạt động của cả hệ thống chính trị cấp xã. Đồng thời quan tâm phân bổ kinh phí để hỗ trợ kinh phí cho cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, cán bộ làm công tác tiếp công dân, kinh phí để chi phục vụ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Trên đây là tình hình xử lý, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã năm 2020.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.753.431
Truy cập hiện tại 808