Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2020
Ngày cập nhật 18/11/2020

Thực hiện Công văn Số: 215/PVHTT ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Điền V/v thu thập số liệu về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

UBND xã Quảng Thái báo cáo đánh giá tình hình thu thập số liệu về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 cụ thể như sau:

I. Kết quả đạt được năm 2020

1. Công tác lãnh, chỉ đạo

- Uỷ ban nhân dân xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình cấp xã;

- Thành lập Tổ phòng chống bạo lực gia đình cấp thôn có 7/7 thôn,

- Thành lập Tổ hòa giải ở 7/7 thôn.

2. Công tác ban hành văn bản

- Ngày 25/3/2020, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND V/v triển khai công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2020;

II. Tình hình bạo lực gia đình ở địa phương, những thuận lợi và khó khăn trong việc xử lý

1. Tình hình bạo lực ở địa phương

Trong những năm qua được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự nhận thức ngày càng tiến bộ của người dân nên tình hình bạo lực gia đình ở địa phương năm sau thấp hơn năm trước.

Năm 2020 trên địa bàn xã không xảy ra vụ gây bạo lực gia đình

2. Những thuận lợi

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã về công tác phòng chống bạo lực gia đình và sự phối hợp đồng bộ trong việc thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình của các đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến thiết thực như: tổ chức các buổi tập huấn nhằm tuyên truyền đến quần chúng nhân dân, từng bước phát huy những giá trị truyền thống quý báu, tốt đẹp của gia đình Việt Nam, giữ gìn và phát huy những chuẩn mực của gia đình nhằm góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Từ đó từng bước nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong việc quan tâm lãnh đạo hoạt động phòng chống bạo lực gia đình.

Tình trạng xảy ra bạo lực gia đình đã được khắc phục, không có những vụ bạo lực nghiêm trọng xảy ra, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong gia đình. Thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình “ Ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắng với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được chú trọng và phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình.

3. Những khó khăn trong việc xử lý

- Một số thôn chưa thực sự quan tâm đến công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương.

- Không có kinh phí hỗ trợ cho công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình nói chung và công tác cập nhật sổ theo dõi thông tin gia đình và phòng chống bạo lực gia đình nói riêng.

- Cộng tác viên làm công tác gia đình không có mà trưởng thôn phải kiêm nhiệm nên việc cập nhật thông tin hạn chế, chưa kịp thời.

III. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị

          - Kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở; tổ phòng chống bạo lực gia đình ở các thôn;

          - Thường xuyên mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã, thôn làm công tác gia đình.

          - Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống bạo lực gia đình;

          - Chỉ đạo BĐH các thôn, các trường, các đoàn thể tổ chức các hoạt động để tuyên truyền, phòng ngừa về bạo lực gia đình.

                                                                        

Nơi nhận:                
- Phòng Văn hóa-  Thông tin huyện;

- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã;

- Lưu VP.
 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Công Phước

 

Mẫu số 1

(Theo  Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Năm 2020

 

Đơn vị báo cáo: Xã Quảng Thái

Đơn vị nhận báo cáo: Phòng VH&TT huyện Quảng Điền.

Ngày nhận báo cáo: 05 tháng 12 hàng năm.

 

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

I

GIA ĐÌNH

 

 

1

Tổng số hộ gia đình

Hộ

1429

1.1

Số hộ gia đình chỉ có cha hoặc mẹ sống chung với con

Hộ

131

1.2

Số hộ gia đình 1 thế hệ (vợ, chồng)

Hộ

133

1.3

Số hộ gia đình 2 thế hệ

Hộ

749

1.4

Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên

Hộ

203

1.5

Số hộ gia đình khác

Hộ

213

II

BẠO LỰC GIA ĐÌNH

 

 

1

Tổng số hộ có bạo lực gia đình

Hộ

0

2

Tổng số vụ bạo lực gia đình

Vụ

0

3

Hình thức bạo lực

 

 

3.1

Tinh thần

Vụ

0

3.2

Thân thể

Vụ

0

3.3

Tình dục

Vụ

0

3.4

Kinh tế

Vụ

0

4

Người gây bo lc gia đình và biện pháp xử lý

 

 

4.1

Giới tính

 

 

4.1.1

Nam

Người

0

4.1.2

Nữ

Người

0

4.2.

Độ tui

 

 

4.2.1

Dưới 16 tuổi

Người

0

4.2.2

Từ đủ 60 tuổi trở lên

Người

0

4.3

Biện pháp xử lý

 

 

4.3.1

Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư

Người

0

4.3.2

Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc

Người

0

4.3.3

Áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã/phường/thị trấn

Người

0

4.3.4

Xử phạt vi phạm hành chính

Người

0

4.3.5

Xử lý hình sự (phạt tù)

Người

0

5

Nạn nhân bị bạo lực gia đình và biện pháp hỗ trợ

 

 

5.1

Giới tính

 

 

5.1.1

Nam

Người

0

5.1.2

Nữ

Người

0

5.2

Độ tuổi

 

 

5.2.1

Dưới 16 tuổi

Người

0

5.2.2

Từ đủ 60 tuổi trở lên

Người

0

5.3

Biện pháp hỗ trợ

 

 

5.3.1

Được tư vấn (tâm lý, tinh thần, pháp luật)

Người

0

5.3.2

Chăm sóc hỗ trợ sau khi bị bạo lực

Người

0

5.3.3

Hỗ trợ (cai nghiện rượu, điều trị rối loạn tâm thần do chất gây nghiện)

Người

0

5.3.4

Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm

Người

0

III

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

 

 

1

Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (theo chuẩn của Bộ VHTTDL)

Mô hình

0

2

Mô hình hoạt động độc lập

 

0

2.1

Số Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững

CLB

0

2.2

Số Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình

Nhóm

08

2.3

Số địa chỉ tin cậy ở cộng đồng

Địa chỉ

07

2.4

Số Đường dây nóng

Số lượng

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.753.413
Truy cập hiện tại 802