Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật và các văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan năm 2020
Ngày cập nhật 18/11/2020

Để thực khai thực hiện tốt Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của UBND xã về việc Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2020 và các văn bản chứa đựng Quy phạm pháp luật liên quan năm 2020 với các nội dung như sau:

  1. Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Xác định công tác xây dựng, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, nhằm thể chế hoá kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương.

Trong năm 2020, nhìn chung công tác xây dựng, ban hành VBQPPL ở cấp xã, đã có những chuyển biến tích cực, các VBQPPL được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục,nội dung phù hợp với các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn.Tuy nhiên, việc xây dựng và ban hành VBQPPL vẫn còn một số tồn tại như: một số văn bản ban hành không đúng thẩm quyền, thiếu căn cứ pháp lý, hoặc căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực thi hành…ảnh hưởng đến chất lượng văn bản được ban hành.

  1. Công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát VBQPPL

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19  tháng  6 năm 2015; Căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước và tình hình thực tiễn địa phương,

Ngoài ra, UBND xã đã chỉ đạo Văn phòng UBND xã phân công Bộ phận Tư pháp, căn cứ lĩnh vực được phân công theo dõi, thường xuyên kiểm tra, rà soát, xem xét kỹ về nội dung văn bản, thẩm quyền ban hành văn bản, các căn cứ pháp lý nêu trong văn bản đã phù hợp chưa, tính hiệu lực của căn cứ pháp lý, đối tượng áp dụng…đối với các văn bản (trong đó có văn bản QPPL) do các ban ngành UBND xã tham mưu gửi đến trước khi trình lãnh đạo UBND ký ban hành. Qua đó, đã kịp thời phát hiện những hạn chế, sai sót và đề nghị ban tham mưu, soạn thảo văn bản tiến hành bổ sung những nội dung còn thiếu sót, chỉnh sửa các văn bản sai trái, chưa phù hợp.

  1.  Công tác ban hành văn bản Quy phạm pháp luật

Trong năm 2020, HĐND và UBND xã đã ban hành các loại văn bản Quy phạm pháp luật sau:

Quyết định 257 văn bản, Tờ trình 137 văn bản, Nghị quyết 17 văn bản (02 văn bản quy phạm phát luật), Kế hoạch 83 văn bản, Báo cáo  202 văn bản và các 395 văn bản khác liên quan. Nhìn chung các văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương (Có các văn bản kèm theo).

4. Những tồn tại, hạn chế và kiến nghị

a. Tồn tại, hạn chế

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND đã được quan tâm triển khai nhưng chưa thật sự hiệu quả.

- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản nhằm phát hiện những quy định bất hợp lý, chồng chéo, trái pháp luật hoặc văn bản không còn hiệu lực pháp lý đôi khi chưa kỹ, chưa được thường xuyên. Quy trình thực hiện ban hành văn bản có lúc thực hiện chưa nghiêm.

b. Kiến nghị.

- Đề nghị UBND huyện, phòng Tư pháp thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn về công tác soạn thảo, thẩm định, rà soát, kiểm tra VBQPPL của HĐND, UBND cho cán bộ công chức trực tiếp làm công tác soạn thảo, thẩm định, rà soát, kiểm tra VBQPPL để nắm bắt các văn bản mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiên nay.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái, về công tác ban hành VBQPPL của HĐND và UBND xã năm 2020 ./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.753.439
Truy cập hiện tại 805