Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020
Ngày cập nhật 19/11/2020

Thực hiện Công văn số 72/TTr-VP ngày 11/11/2020 của Thanh tra huyện về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2020; Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã như sau:

1. Công tác tiếp dân

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân năm 2013; Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh,  Luật Ðất đai và các Nghị định hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch để tiếp công dân hàng tuần theo quy định (định kỳ ngày thứ 5 hàng tuần  Chủ tịch UBND xã đã bố trí lịch để tiếp công dân).

Tiếp tục triển khai thực tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng theo quy định của pháp luật.  Đã có kế hoạch chủ động và phối hợp với Ban tiếp công dân huyện phục vụ nhiệm vụ tiếp công dân của Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND-UBND tại trụ sở UBND xã Quảng Thái.

2. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng theo quy định của pháp luật, UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch để tiếp công dân hàng tuần theo quy định (định kỳ ngày thứ 5 hàng tuần), trong từ năm 2020, UBND xã đã tiếp nhận 6 đơn tranh chấp, kiến nghị của công dân. Nhờ làm tốt công tác tiếp dân định kỳ và công tác hòa giải ở cơ sở, qua đó các đơn thư khiếu nại, tố cáo không xảy ra trên địa bàn xã.

3. Kết quả xử lý

 UBND xã đã tiếp nhận 6 đơn tranh chấp, kiến nghị của công dân.

Nhờ làm tốt công tác tiếp dân thường xuyên, định kỳ và công tác hòa giải ở cơ sở, qua đó các đơn thư khiếu nại, tố cáo không xảy ra kéo dài trên địa bàn xã.

Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái báo cáo để Thanh tra huyện có số liệu tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định./.

Trần Nam Thanh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.647.021
Truy cập hiện tại 462