Tìm kiếm tin tức
Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020
Ngày cập nhật 31/12/2020

Ngày 30 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái ban hành Quyết định số :283 /QĐ - UBND về việc công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020.

 

Theo đó:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo kết quả rà soát cuối năm 2020 cụ thể như sau:

1. Hộ nghèo:

108

hộ,

207

khẩu.

- Trong đó:

 

 

 

 

+ Hộ nghèo thuộc chính sách BTXH

67

 

147

khẩu.

+ Hộ nghèo thuộc chính sách NCC

.0

hộ,

0

khẩu.

- Phân tích theo thu nhập và đa chiều

 

 

 

 

+ Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập

108

 

207

khẩu.

+ Hộ nghèo đa chiều thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

0

 

0

khẩu.

2. Hộ cận nghèo:

 109

hộ,

342

khẩu.

3. Hộ thoát nghèo:

 15

hộ,

 42

khẩu.

+ Hộ thoát nghèo lên hộ cận nghèo:

. 12

hộ,

 35

khẩu.

+ Hộ thoát nghèo lên trên chuẩn cận nghèo:

 02

hộ,

06

khẩu.

+ Hộ xóa tên khỏi danh sách nghèo (chết, chuyển đi…):

. 01

hộ,

 01

khẩu.

4. Hộ thoát cận nghèo

 32

hộ,

129

khẩu.

+ Hộ rơi xuống nghèo:

01

hộ,

05

khẩu.

 

+ Hộ thoát nghèo lên trên chuẩn cận nghèo:

31

hộ,

 124

khẩu.

+ Hộ xóa tên khỏi danh sách cận nghèo:

0

hộ,

0

khẩu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Có danh sách chi tiết từng loại hộ kèm theo)

Điều 2. Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận tại Quyết định này là căn cứ để thực hiện chế độ, chính sách hiện hưởng do Nhà nước quy định  kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.Công chức Văn phòng Thống kê- UBND xã, BCĐ Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã, BĐH các thôn, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Cúc
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.806
Truy cập hiện tại 184