Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
Ngày cập nhật 11/10/2021

Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật hàng năm, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Công báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2021

1.1. Những ưu điểm và kết quả đạt được

1.1.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

- Xác định công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật là công tác trọng tâm của xã, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật với mục đích xem xét, đánh giá thực trạng thị hành pháp luật, từ đó có cơ sở thực tiển để kịp thời xem xét, giải quyết hoặc đề nghị giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật trên địa bàn xã; Xác định lĩnh vực, nội dung, các hoạt động cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

 Căn cứ Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 UBND xã Quảng Thái thường xuyên đôn đốc các ngành thực hiện một cách nghiêm túc thông qua công tác hàng tháng, quý của UBND xã để thực hiện tốt, đồng thời phối hợp với Ban của Hội đồng Nhân dân xã tiến hành kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri.

- Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ.

1.1.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

          Trên thực tế về kinh phí, bộ máy tổ chức, cán bộ thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn thiếu, cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ cho công tác này chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

-Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, thông qua các hoạt động tuyên truyền ý thức tuân thủ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được nâng cao.

1.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1.2.1 Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Chưa được thường xuyên, công tác kiểm tra thực hiện chưa đúng theo kế hoạch đề ra.

1.2.2 Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Đội ngũ công chức được giao thực hiện nhiệm vụ theo dõi THPL nhìn chung vẫn còn thiếu về số lượng, trình độ chuyên môn chưa đồng đều; phần lớn là phân công cán bộ kiêm nhiệm để thực hiện nhiệm vụ này.

Kinh phí của địa phương còn hạn chế cũng ảnh hưởng một phần phục vụ cho công tác này.

II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2021

2.1 Đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật

2.1.1 Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền

2.1.1.1 Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết.

          Đơn vị triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên, đồng thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định

          Các văn bản đơn vị thực hiện có tính thống nhất, đồng bộ.

Kết quả, tiến độ ban hành văn bản.

Từ đầu năm đến nay có 02 văn bản quy phạm pháp luật đó là:

 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025.

2.1.1.2 Chất lượng ban hành văn bản quy định chi tiết

Các văn bản ban hanh đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội.

2.1.2. Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật

Không có cán bộ chuyên trách, chỉ phân công kiêm nhiệm làm công tác này. 

Kinh phí bảo đảm hoạt động theo dõi tình hình THPL không có

Tập huấn nghiệp vụ về theo dõi tình hình THPL, thời gian qua công chức phụ trách công tác theo dõi tình hình THPL chưa được tập huấn.

UBND xã rất quan tân đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa bàn. Tuy nhiên, trên thực tế về kinh phí, cán bộ thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL còn thiếu, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác theo dõi tình hình THPL chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

2.1.3. Tình hình tuân thủ pháp luật:

2.1.3.1. Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền

          Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền cơ bản thực thiện tốt.

2.1.3.2. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân

Có biểu mẫu kèm theo

 Đánh giá chung về tình hình tuân thủ pháp luật:

Công tác kiểm tra, xử phạt hành chính nghiêm minh, thực hiện kịp thời cũng như công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được quan tâm trong thời gian qua đã góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực. Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân ngày càng được nâng cao đã hạn chế được tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

Công tác triển khai chỉ đạo đôi lúc chưa kiểm tra thường xuyên.

Đội ngũ công chức được giao thực hiện nhiệm vụ theo dõi THPL nhìn chung vẫn còn thiếu về số lượng, trình độ chuyên môn chưa đồng đều; phần lớn là phân công cán bộ kiêm nhiệm để thực hiện nhiệm vụ này.

Kinh phí bảo đảm hoạt động theo dõi tình hình THPL không có

Tập huấn nghiệp vụ về theo dõi tình hình THPL, thời gian qua công chức phụ trách công tác theo dõi tình hình THPL chưa được tập huấn.

b. Nguyên nhân:

Do còn thiếu cán bộ chuyên trách, chỉ tập trung vào vai trò, nhận thức của từng thành viên trong đơn vị trong việc chấp hành pháp luật. Và do nguồn kinh phí của địa phương còn hạn hẹp chưa bố phí để phục vụ cho công tác này.

IV.ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác theo dõi tình hình THPL nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới.

- Bố trí nguồn kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

          Trên đây là báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật của UBND xã Quảng Thái năm 2021.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.250.479
Truy cập hiện tại 287