Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Về thu thập thông tin phục vụ hoạt động Thanh Tra Tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/10/2021

Thực hiện công văn số 1011/TTr-XLSTT ngày 12/10/2021 của Thanh Tra Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu thập thông tin phục vụ hoạt động Thanh Tra của 2 công trình Trường mầm non Quảng Thái: hạng mục phòng chức năng, Trường Tiểu học Quảng Thái: hạng mục nhà vệ sinh, UBND xã báo cáo cụ thể như sau:

  1. Công trình Trường Mầm Non Quảng Thái - Hạng mục Phòng Chức năng

- Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số:2896/QĐ-UBND, ngày 30/10/2018 của UBND Huyện Quảng Điền, Quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Số:770/QĐ-UBND, ngày 18/4/2019 của của UBND Huyện Quảng Điền;

-  Địa điểm xây dựng: xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền

- Thời gian khởi công – hoàn thành: 12/6/2019-18/5/2021

-  Tổng dự toán: 1.000.000.000đ

- Giá trị đề nghị quyết toán: 970.310.000đ

- Về quyết toán XDCB : UBND xã đã lập tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 14/9/2021 về việc phê duyệt quyết toán Công trình Trường Mầm Non Quảng Thái - Hạng mục Phòng Chức năng. Đã gửi hồ sơ cho Phòng TCKH Huyện để thẩm tra quyết toán.

  1. Công trình Trường Tiểu học Quảng Thái - Hạng mục Nhà Vệ Sinh, khu giáo dục thể chất

- Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật  Số:2960/QĐ-UBND, ngày 30/10/2018 của UBND Huyện Quảng Điền, Quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Số:771/QĐ-UBND, ngày 18/4/2019 của UBND Huyện Quảng Điền;

-  Địa điểm xây dựng: xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền

- Thời gian khởi công – hoàn thành: 27/6/2019- '20/11/2019

-  Tổng dự toán: 998.449.000đ

- Giá trị đề nghị quyết toán: 978.038.000đ

-Về quyết toán XDCB : UBND xã đã lập tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 14/10/2021 về việc phê duyệt quyết toán Công trình Trường Tiểu học Quảng Thái - Hạng mục Nhà Vệ Sinh, khu giáo dục thể chất.  Đang chuẩn bị hồ sơ để gửi Phòng TCKH Huyện để thẩm tra quyết toán.

           Trên đây là báo cáo về công tác đầu tư  xây dựng tại UBND xã Quảng Thái năm 2021.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.880.803
Truy cập hiện tại 960