Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Về tình hình triển khai thực hiện quản lý các khoản thu chi tại Ban Quản lý chợ Nịu Quảng Thái và bộ phận Ngân sách năm 2021
Ngày cập nhật 01/11/2021

                        -Ban KTXH- HĐND xã Quảng Thái.

        Thực hiện theo Kế hoạch số 01/KH-BGS ngày 9/1/2021 của Ban KTXH- HĐND xã Quảng Thái về kế hoạch giám sát năm 2021, Thông báo số 03/TB-BKT-XH ngày 18/10/2021 của Ban KTXH- HĐND xã Quảng Thái về việc giám sát BQL Chợ Nịu và Bộ Phận NS xã năm 2021;

         UBND xã Quảng Thái  báo cáo tình hình triển khai thực hiện quản lý các khoản thu  chi tại Ban Quản lý chợ Nịu Quảng Thái và bộ phận Ngân sách năm 2021cụ thể như sau:

I.Việc triển khai thực hiện:

1.Kết quả thu thuế tại các gian hàng (Kiot) tại Chợ Nịu năm 2021:

1.1/ Về thu các lô Đình Chợ:

* Thu đợt 3/2020:

- Số tiểu thương đăng ký tại các lô đình chợ: 36 tiểu thương

- Số tiền phải nộp 5 năm : 134.100.000đ

- Số tiền thu đợt 3(6/2020): 45.100.000đ

- Đã thu đợt 3/2020 : 30.700.000đ  đạt 68.07% so với kế hoạch( Có danh sách kèm theo) đã nộp vào NSNN năm 2020: 30.700.000đ( Có giấy nộp tiền kèm theo)

- Tháng 4-10/2021 Thu đợt 3: 13.550.000đ

- Đã nộp vào NSNN: 11.050.000đ ( Có giấy nộp tiền kèm theo)

- Số chưa nộp KBNN: 2.500.000 đ ( Do các hộ mới nộp nên chưa đi nộp )

- Số còn lại các tiểu thương chưa nộp: 1.200.000đ( hộ bà Hoàng Thị Tỷ - Đã gửi giấy báo lần 3).

1.2/ Về thu các gian hàng Mái che:

* Thu đợt 1/2018:

- Số tiểu thương đăng ký tại các lô đình chợ: 74 tiểu thương

- Số tiền phải thu 5 năm : 114.000.000đ

- Số tiền thu đợt 1(1/11/2018): 60.800.000đ

- Đã thu đợt 1/2018 : 54.200.000đ đạt 89.1% so với kế hoạch ( Có danh sách kèm theo

- Đã nộp vào NSNN: 54.200.000đ ( Có giấy nộp tiền kèm theo)

- Số chưa nộp: 0đ

- Số hộ chưa thu : 15 hộ với số tiền 7.100.000đ ( Có danh sách kèm theo)

* Thu đợt 2/2020:

- Số tiểu thương đăng ký tại các lô đình chợ: 74 tiểu thương

- Số tiền phải thu 5 năm : 114.000.000đ

- Số tiền thu đợt 1(1/11/2018): 61.450.000đ  đã thu đợt 1: 55.350.000đ ( đã nộp NSNN có giấy nộp tiền kèm) còn lại phải thu đợt 1 : 7.100.000đ

- Phải thu đợt 2 :60.900.000đ( Gồm đợt 2: 53.800.000 +7.100.000đ đợt 1 còn nợ)

- Đã thu và nộp NSNN năm 2020: 22.200.000đ ( Có giấy nộp tiền kèm theo)

- Còn lại Năm 2021 phải thu đợt 2 : 38.700.000đ

- Đã thu và nộp vào NSNN từ 1/1/2021-26/10/2021: 26.600.000đ( Có giấy nộp tiền kèm theo)

- Số hộ chưa thu : 13 hộ với số tiền 11.100.000đ ( Có danh sách kèm theo)

* Trong đó :

+ Bà Hồ Thị Kim gửi đơn xin miễn giảm lý do tự lợp số tiền 1.500.000đ/5 năm cao đề nghị UBND xã giảm 1 nữa đã nộp 800.000đ;

+ Hồ Thị Thùy Trang : 1.000.000đ nghĩ bán

+Văn Thị Trung: 1.000.000đ không đi chợ

+Văn Thị Thánh có đơn xin giảm do nghĩ sinh, UBND xã đã xác nhận đồng ý giảm 300.000đ cho bà.

+ Trần Thị Hương: 1.000.000đ nghĩ bán

1.3 Thu các KIOT tại chợ Nịu:  Tổng giá trúng đấu: 64.030.000đ đã thu năm 2016-2020 : 64.030.000đ đã nộp vào NSNN ( có giấy nộp tiền kèm theo)

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Số lô
 kiốt

Giá khởi điểm

Giá đấu trúng

Đã nộp quỵ

Đã nộp 2016-2020

Ghi chú

1

Hoàng Đình Hải

Lai Hà

1

14,326,200

16,100,000

2,150,000

13.950.000

 

2

Hồ Vinh

Đông Hồ

2

14,326,200

19,100,000

2,150,000

16.950.000

 

3

Văn Thị Mùi

Trung Kiều

3

14,326,200

14,400,000

2,150,000

12.250.000

 

4

Nguyễn Thanh Cường

Trung Kiều

4

14,326,200

14,430,000

2,150,000

12.280.000

 

 

Tổng cộng

 

 

 

64,030,000

8,600,000

55.430.000

 

1.4/Thu lệ phí chợ ( Chuyển đổi thành thu tiền sử dụng diện tích tại chợ ):

- Căn cứ thông báo kết luận số 78/TB-UBND ngày 3 tháng 8 năm 2016 của UBND xã Quảng thái về thống nhất cuộc họp toàn thể tiểu thương Chợ Nịu ngày 3/8/2016 thu 1 tháng 20.000đ/ gian hàng.

- Thu bằng hóa đơn tự in của UBND xã.( Có danh sách kèm theo)

-Tổng thu từ tháng 1-9/2021 : 17.180.000đ

- Đã thu và nộp vào NSNN: 15.480.000đ (Có giây nộp tiền kèm theo)

- Còn lại : 1.700.000đ chưa nộp NSNN do bà sáu mới nộp ngày 27/10/2021

1.5/ Thu tiền sử dụng điện tại chợ Nịu: Đ/c Quyền tổng hợp danh sách và in phiếu tạm ,giao cho Bà Hồ Thị Sáu trực tiếp tại các tiểu thương, số kinh phí đã thu như sau:

 

TT

Đợt thu
(từ tháng 1-9/2021

Số tiền/đợt

Số đã nộp

Ghi chú

1

Tháng 11+12/2020

1.604.132

1.605.000

 

2

Tháng 1.2.3.4/2021

5.120.320

5.120.320

 

3

Tháng 5/2021

1.225.827

1.225.827

 

4

Tháng 6/2021

1.803.549

1.803.549

 

5

Tháng 7/2021

1.774.223

1.774.223

 

6

Tháng 8+9/2021

3.064.567

 

 

 

Tổng cộng

14.592.618

11.528.051

 

  • Số KP đã thu : 11.528.051đ
  • Số KP đã nộp KBNN: 11.528.051đ
  • Số chưa thu : 3.064.000đBà Hồ Thị Sáu chưa nộp

1.6.Kết quả thu phí xe khách :

Họ Tên

Nội dung

Số tiền

Đã nộp

Còn lại

Ghi chú

Cộng

 

3.000.000

2.200.000

800.000

 

Xe Bình hường

Tháng 1-10/2021

(300.000đ/ tháng)

3.000.000

2.200.000

800.000

 

Cộng

 

24.700.000

600.000

24.100.000

 

 

 

 

Xe Đức Minh

Từ 2020 trở về trước

18.700.000

 

18.700.000

 

Tháng 1-10/2021

(300.000đ/ tháng) *2 xe

6.000.000

600.000

5.400.000

 

Cộng

 

10.600.000

 

10.600.000

 

Hậu Bến xe

 

Từ 2020 trở về trước

6.600.000

 

6.600.000

 

Tháng 1-10/2021

(400.000đ/ tháng)

4.000.000

 

4.000.000

 

Tổng

 

38.300.000

2.800.000

35.500.000

 

          -UBND xã đã mời các chủ xe tới làm việc nhưng các chủ xe không chấp hành, Bộ phận Ngân sách cũng đã tham mưu mời làm việc lần 3 nhưng các chủ xe không chấp hành kiến nghị UBND xã có biện pháp xử lý.

2. Thu tiền Phí lệ phí chứng thực: ( Tháng 1- 9/2021):

- Tổng thu: 25.158.000đ

- Đã nộp NSNN:25.158.000đ

- Còn lại chưa nộp: 0đ

3. Thu đồng vịt và đất 5%:

3.1 Hợp đồng đấu đồng 2 năm 2020-2021: 70.200.000đ

- Đã thu 2020-10/2021: 46.200.000đ

- Đã nộp KBNN : 39.200.000đ( Có giấy nộp tiền kèm theo)

- Số chưa nộp NSNN: 7.000.000đ do các hộ mới nộp ngày 26/10/2021

- Số tiền các hộ chưa nộp : 24.000.000đ( Dự kiến đến tháng 11/2021 thu xong)

* Các chủ đấu đồng vịt co gửi đơn xin miễn giảm do ảnh hưởng của lũ lụt và dịch bệnh năm 2020, UBND xã đang xem xét để giải quyết)

3.2: Thu đài truyền thanh năm 2021 2 HTX:

- HTX Tam Giang: 7.000.000đ

- HTX Thống nhất: 5.000.000đ

- Tổng thu : 12.000.000đ đã thu và nộp vào NSNN( Có giấy nộp tiền kèm theo)

3.3 Thu Tiền cho thuê ruộng:

-Căn cứ biên bản ngày 15/12/2020 UBND xã giao cho 2 HTX thu rồi nộp về cho xã vùng ruộng ô Tân Đà, Thục đường, Thọ Hàm, Bợt Đông, Hói Làng: số tiền 2 HTX nộp như sau:

-HTX Tam Giang : 10.668.000đ

-HTX Thống nhất: 3.360.000đ

Tổng tiền: 14.028.000đ ( Đã nộp NSNN : 14.028.000đ có giấy nộp tiền kèm theo)

-Vùng ruộng Ô Hói mồ của Ông Phan Sang chưa nộp

4. Thu Phạt ANQP:

- Tổng thu: 65.990.000đ ( Trong đó lĩnh vực VPHC về nghĩa vụ quân sự: 31.000.000 đ)

- Đã nộp NSNN:33.65.990.000đ

- Còn lại chưa nộp: 0đ

5. Thu quỹ đền ơn đáp nghĩa:

- Số phải thu cả năm: 10.550.000đ

- Nợ năm trước chuyển sang: 1.560.000đ

- Tổng phải thu năm 2021: 12.110.000đ

- Đã thu : 2.405.000đ ( Đã gửi giấy báo cho các thôn đến nộp)

- Số đã nộp KBNN: 1.500.000đ

- Số còn lại chưa nộp KBNN: 905.000đ( Thôn mới nộp cho bộ phận NS)

6. Thu quỹ Phòng chống thiên tai 2021: Huyện chưa triển khai thu năm 2021

7. Thu các khoản huy động khác ( Có sổ chi tiết và danh sách kèm theo)

- Huy động kinh phí hỗ trợ Đại hội TDTT: 57.700.000đ

- Đã chi các khoản kinh phí phục vụ TDTT: 41.960.000đ

- Kinh phí tồn quỹ : 15.740.000đ ( Tồn tại thũ quỹ)

II. Những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị đề xuất ( Nếu có):

* Thuận lợi:

- Nhìn chung năm 2021 tình hình thu chi Ngân sách đã đi vào nề nếp, các khoản thu trên địa bàn đã tăng so với các năm trước.

- Căn cứ vào nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu thụ hưởng giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, định mức phân bổ ngân sách và dự toán đã được UBND huyện giao để đưa ra mức thu chi hợp lý. 

*  Khó Khăn:

- Khó khăn trong việc thu tiền nợ các năm trước, các chủ phương tiện xe không chấp hành nộp tiền theo quy định. Việc bố trí nhân lực tham gia công tác thu chợ còn nhiều bất cập do thiếu nhân lực.

           Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện quản lý các khoản thu  chi tại Ban Quản lý chợ Nịu Quảng Thái và bộ phận Ngân sách năm 2021

                  

 

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.250.414
Truy cập hiện tại 270