Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, công tác triển khai lập kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 04/11/2021

        Thực hiện theo kế hoạch số 154/KH-BKT.XH-ĐGS ngày 22/10/2021 của Ban KTXH HĐNDHuyện Quảng Điền về việc kiểm tra tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, công tác triển khai lập kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

         UBND xã Quảng Thái  báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, công tác triển khai lập kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cụ thể như sau:

I.Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 :

1. Đối với nguồn vốn Ngân sách cấp trên;

1.1. Tình hình giao kế hoạch vốn năm 2021:

a. Vốn CTMTQG:

- Kế hoạch vốn CTMT giao tại Thông báo số 1017/TB-SKHĐT ngày 9/4/2020 về việc phân bổ vốn Chương trình MTQG năm 2020  đợt 4 số tiền 10.090.000.000đ

- Kế hoạch vốn CTMT giao tại QĐ số 716/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 về việc phân bổ vốn Chương trình MTQG năm 2020  của UBND Huyện Quảng Điền đợt 2 số tiền 1.500.000.000đ (Kế hoạch vốn CTMT giao tại Thông báo số 768/TB-SKHĐT ngày 19/3/2020 về việc phân bổ vốn Chương trình MTQG năm 2020  đợt 3 số tiền 900.000.000đ)

* Tổng KHV CTMT : 11.590.000.000đ, đã giải ngân năm 2020 : 10.656.755.550đ,  số KP còn lại : 933.244.450đ ( đã chuyển nguồn sang năm 2021)

b. Vốn Ngân sách huyện:

- Kế hoạch vốn Ứng trước giao tại QĐ số 1964/QĐ-UBND  ngày 8/9/2020 về việc điều chỉnh vốn ứng trước số tiền 1.000.000.000đ

- Kế hoạch vốn giao tại Thông báo số 300/TB-TCKH  ngày 10/8/2020 về việc phân bổ vốn đợt 3 từ nguồn tiền sử dụng đất của huyện năm 2020 số tiền 250.400.000đ

- Kế hoạch vốn CTMT giao tại Thông báo số 400/TB-TCKH  ngày 31/12/2019 về việc giao KHV đầu tư công năm 2020  số tiền 502.800.000đ

* Tổng KHV NS huyện : 1.753.200.000đ, đã giải ngân năm 2020 : 1.324.547.500đ,  số KP còn lại : 428.652.500đ (KP vốn ứng trước NS Huyện)

          Việc giải ngân vốn đầu tư được thực hiện theo đúng các Quyết định và các văn bản chỉ đạo điều hành của cấp trên, Vốn CTMT giải ngân đạt 91.95% so với kế hoạch vốn giao, Vốn NS huyện giải ngân 75.55% so với KHV giao, do năm 2020 bão lũ, dịch bệnh xảy ra liên tiếp làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các dự án , do đó công tác giải ngân vốn XDCB chưa đạt 100% như kế hoạch đề ra.

2. Đối với nguồn Ngân sách cấp xã Quản lý:

- Căn cứ Quyết định số 2949 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Quảng điền về việc giao dự toán ngân sách  nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 07 /NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của HĐND xã Quảng Thái về việc phân bổ dự toán Ngân sách xã năm 2020 ;Nghị quyết số 10 /NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của HĐND xã Quảng Thái về việc phân bổ kế hoạch vốn chi đầu tư XDCB năm 2020 ( Vốn thu cấp quyền sử dụng đất của xã ); Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày30 tháng 6 năm 2020 của HĐND xã Quảng Thái về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn chi đầu tư XDCB năm 2020;

* Tổng KHV tiền đất của xã sau khi điều chỉnh bổ sung : 5.636.846.000đ,Tuy nhiên do năm 2020 tình hình mưa lũ và dịch bệnh diễn ra ảnh hưởng đến tình hình phân lô và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nên số thu tiền đất năm 2020 chưa đạt so với dự toán HĐND xã giao: Tổng thu tiền đất năm 2020: 4.428.460.000đ, trong đó NS xã hưởng  3.099.922.000đ (đạt tỷ lệ 55% so với dự toán HĐND xã giao, 209.4% so với dự toán UBND Huyện giao), đã giải ngân KP thu tiền sử dụng đất 2020: 3.099.922.000đ đạt tỷ lệ 100%.

II. Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021:

1.Công tác lập, ban hành kế hoạch đầu tư công

- Căn cứ nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND xã Quảng Thái về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của xã Quảng Thái từ nguồn vốn ngân sách xã quản lý (Vốn thu cấp quyền sử dụng đất của xã);

- Căn cứ nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND xã Quảng Thái về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2021 từ nguồn vốn ngân sách xã quản lý (Vốn thu cấp quyền sử dụng đất của xã);

- Trên cơ sở giao dự toán của UBND Huyện và Nghị quyết  KH đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của HĐND xã, căn cứ báo cáo nợ đọng các nguồn vốn XDCB năm 2020, UBND xã lập tờ trình đề nghị HĐND xã ra Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021;

2. Công tác điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công:

- Căn cứ vào tình hình triển khai thực hiện các công trình XDCB trên địa bàn và kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của xã, UBND xã sẽ lập tờ trình đề nghị HĐND xã ra Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công của năm 2021 trong cuộc họp HDDND xã gần nhất ;

3. Tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công:

* Ngân sách huyện:

- Kế hoạch vốn giao tại QĐ số 623/QĐ-UBND  ngày 31/3/2021 về việc  bổ sung kinh phí để đầu tư sửa chữa trường lớp đạt chuẩn quốc gia số tiền 715.000.000đ

- Kế hoạch vốn giao tại Thông báo số 594a/TB-TCKH  ngày 28/12/2020 về việc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn cấp quyền sử dụng đất và vốn hỗ trợ kiến thiết thị chính của Tỉnh do huyện quản lý  2020 số tiền 2.000.000.000đ ( Trong đó thu hồi ứng trước NS Huyện : 1.000.000.000đ)

* Tổng KHV NS huyện : 2.715.000.000đ, đã giải ngân đến 31/10/2021:2.591.538.500đ,  số KP còn lại : 123.461.500đ , dự kiến giải ngân trước 30/11/2021.

* Ngân sách xã:

- Căn cứ Quyết định số 2799 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Quảng điền về việc giao dự toán ngân sách  nhà nước năm 2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của HĐND xã Quảng Thái về việc phân bổ dự toán Ngân sách xã năm 2021 ;

-Căn cứ Nghị quyết số 15  /NQ-HDND Ngày30 tháng 6 năm 2021, NQ số 24/NQ-HĐND ngày 15/10/2021 của HĐND xã Quảng Thái về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2021 từ nguồn vốn ngân sách xã quản lý(Vốn thu cấp quyền sử dụng đất của xã) năm 2021.

-Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021; Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 7 tháng 9 năm 2021 của UBND Huyện Quảng Điền về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền;

* Tổng KHV tiền đất của xã sau khi điều chỉnh bổ năm 2021: 8.794.380.000đ

Tổng thu tiền sử dụng đất đến 31/10/2021: 12.563.400.000đ  trong đó NS xã hưởng  8.794.380.000đ (đạt tỷ lệ 100% so với dự toán HĐND xã giao, 261.7% so với dự toán UBND Huyện giao), đã giải ngân đến 31/10/2021: 4.659.612.800đ đạt 52.99% so với dự toán, dự kiến giải ngân 100% vốn trước 31/12/2021.

4. Nợ XDCB ( Đến 31/12/2020 và đến 30/9/2021):

- Nợ XDCB từ 31/12/2020: 12.661.000.000đ đã bố trí đến 30/9/2021 8.095.000.000đ, nợ đến 30/9/2021: 4.566.000.000đ

- Nợ XDCB đến 30/9/2021: 4.566.000.000đ đã bổ sung điều chỉnh trong năm 2021: 699.380.000đ, số Nợ XDCB đến 31/12/2021: 3.866.620.000đ ( dự kiến bố trí từ nguồn huyện cấp 30% thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất huyện hưởng khu đất 195)

( Có phụ lục chi tiết kèm)

5. Tình hình sử dụng nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020, 2021:

- Năm 2020 tiền đất thu được 3.099.922.000đ tăng thu 1.619.922.000đ  so với dự toán UBND Huyện giao, căn cứ vào tình hình thực hiện các dự án công trình và nợ xây dựng cơ bản các năm trước, UBND xã ưu tiên bố trí trả nợ các công trình XDCB các năm trước và thanh toán vốn của các công trình chuyển tiếp của năm 2019 sang.

- Năm 2021 dự toán huyện giao 3.360.000.000đ, thực hiện đến 31/10/2021: 8.794.380.000đ tăng thu 5.434.380.000đ so với dự toán HĐND huyện giao, UBND xã sử dụng 69.5% số KP tăng thu để thanh toán nợ đọng các công trình chuyển tiếp của năm 2021 sang số Kp còn lại dùng để đầu tư XDCB các công trình mới năm 2021.

6. Kết quả thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư:

- Công tác giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư tại xã Quảng Thái được quan tâm thực hiện , kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những bất cập trong quản lý đầu tư và xây dựng. Thông qua công tác giám sát, đánh giá đầu tư, đã giúp cung cấp thông tin kịp thời về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chương trình, dự án, giúp cơ quan quản lý Nhà nước nắm được cụ thể diễn biến của quá trình đầu tư và có các quyết định xử lý kịp thời, phù hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện chương trình dự án đúng tiến độ, đúng yêu cầu chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư trên địa bàn xã.
     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn xã vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, các báo cáo công tác giám sát đầu tư chưa đảm bảo chất lượng, còn thiếu nội dung phân tích, đánh giá cũng như các biểu mẫu theo quy định; chưa nêu ra những khó khăn vướng mắc cũng như không kịp thời đề xuất được những thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương;Năng lực trình độ nghiệp vụ cho các cán bộ về công tác giám sát, đánh giá đầu tư còn hạn chế. 

7. Công tác quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành:

- Năm 2020-2021 UBND xã có 24 công trình chưa quyết toán trong đó đã gửi hồ sơ tại Phòng TCKH 15 công trình, còn lại  9 công trình đang làm quyết toán ( Có phụ lục chi tiết kèm theo)

III. Tình hình triển khai lập kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

1.Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên

- Công văn số 838A  /UBND ngày 3/6/2021 của UBND huyện Quảng Điền về việc rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các nguồn vốn thuộc xã, thị trấn quản lý.

- Công văn số 1279 /UBND ngày 11/8/2021 của UBND Huyện Quảng Điền về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2022.

- Công văn số 437 /UBND ngày 18/10/2021 của UBND Huyện Quảng Điền về việc đốc thúc khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

2. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện

-Nghị quyết của HĐND số 1/NQ-HĐND ngày 29 tháng 05 năm 2020 của HĐND xã về việc  kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của xã Quảng Thái từ nguồn vốn ngân sách xã quản lý (Vốn thu cấp quyền sử dụng đất của xã)

-Nghị quyết của HĐND số 16/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2020, Nghị quyết của HĐND số 13/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2021 về việc  điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của xã Quảng Thái từ nguồn vốn ngân sách xã quản lý (Vốn thu cấp quyền sử dụng đất của xã)

- Kế hoạch đầu tư công năm 2022 số 105/KH-UBND ngày 27/6/2021;

- KH đầu tư công giai đoạn 2021-2025 số 51/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND xã Quảng Thái ;

- KH điều chỉnh đầu tư công giai đoạn 2021-2025 số 97/KH-UBND ngày 27/12/2020 của UBND xã Quảng Thái ;

- Nghị quyết của HĐND số 15/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2021 về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022

- Nghị quyết của HĐND số 16/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án của KH đầu tư công năm 2022.

- Nghị quyết của HĐND số 13/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án của KH đầu tư công năm 2022.

IV. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

1. Khó khăn trong ước lượng các nguồn vốn đầu tư công trung hạn và vốn hàng năm. Vốn cân đối đầu tư các công trình còn thấp trong chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, làm chậm tiến độ thi công, nhiều công trình thi công kéo dài, hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư thấp.

2. Khó khăn trong phân bổ, bố trí vốn đầu tư cho các dự án. Theo quy định, thứ tự ưu tiên bố trí vốn cho các dự án được sắp xếp như sau: (1) Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn vốn ứng trước; (2) Các dự án hoàn thành chưa bố trí đủ vốn; (3) Các dự án chuyển tiếp; (4) Các dự án khởi công mới.

3. Trách nhiệm và năng lực cán bộ chuyên môn của cán bộ  trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng còn hạn chế, do đó việc lập, thẩm định, phê duyệt, thẩm tra thiết kế, dự toán còn nhiều sai sót, dự án phải điều chỉnh nhiều lần dẫn đến chậm tiến độ thực hiện. 

V. Kiến nghị đề xuất với HĐND, UBND Huyện

Trên đây là báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, công tác triển khai lập kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBND xã báo cáo và kính đề nghị  HĐND huyện quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ để công tác quản lý ngày một tốt hơn.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.881.064
Truy cập hiện tại 1.066