Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã năm 2021
Ngày cập nhật 06/12/2021

Thực hiện Thông báo của Thường trực HĐND xã về nội dung và dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3 - HĐND xã khóa IX; Căn cứ Quy chế làm việc, chương trình công tác và quá trình điều hành, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, UBND xã kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2021 và phương hướng đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành năm 2022, cụ thể như sau:

I. Những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021

Để triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của UBND xã theo quy định của Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; trong thời gian qua, UBND xã luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, trách nhiệm tập thể, phát huy vai trò của Chủ tịch UBND xã trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND xã và linh hoạt, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao. UBND xã luôn chấp hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của UBND huyện, sự hướng dẫn của các phong, ban cấp huyện; thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã, thể hiện rõ qua các chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo, điều hành cụ thể của UBND xã. Đồng thời, đã cụ thể hoá kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã bằng lịch làm việc hàng tuần; chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và năm của UBND xã.

1. Về chỉ đạo thực hiện các Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, của HĐND xã về nhiệm vụ năm 2021

Nhằm triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND xã và các nhiệm vụ, kế hoạch theo sự chỉ đạo của UBND huyện; ngay từ đầu năm, UBND xã đã ban hành các Chương trình, Kế hoạch để triển khai thực, đồng thời đã phân công rõ trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND xã trực tiếp chỉ đạo, điều hành từng lĩnh vực phụ trách; phân công trách nhiệm cho các bộ phận, các cán bộ, công chức chủ trì, phối hợp đối với từng lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, thường xuyên kịp thời giải quyết và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề cao trách nhiệm của cá nhân Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch và các công chức, bộ phận thuộc UBND xã trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao nhằm tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đạt được một số kết quả khá quan trọng, đó là:

- Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 43,5/40 triệu đồng/người/năm.

        - Năm nay thời tiết thuận lợi, tạo điều kiện cho cây lúa và hoa màu phát triển, bên cạnh đó các HTX đã phối hợp với Trạm bảo vệ thực vật thường xuyên kiểm tra, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ kịp thời khi có các loại sâu, bệnh xảy ra. Năng suất  55 tạ/ha, giảm 0,4 tạ; Tổng sản lượng cây lương thực có hạt (lúa) 4.103,5 tấn, giảm 9,3 tấn so với năm 2020.

Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm. Công tác chỉ đạo khâu giống và thời vụ được đảm bảo. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đã thực hiện thành công mô hình cánh đồng mẫu lớn trên vùng ruộng Ô 773 với 34,2 ha, năng xuất đạt 70 tạ/ha; vùng ruộng Ô Bắc Biên  với 40 ha, năng suất 70 tạ/ha. Tiếp tục phát triển mô hình trồng sen ở các vùng ruộng ô sâu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Một số loại cây trồng có hiệu quả kinh tế khá được duy trì và nhân rộng như: thuốc lá, mướp đắng trái vụ, ném, ớt, đậu. Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất, thu hoạch, vận chuyển đạt 100%, gắn với phát triển dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm đất và thu hoạch.

- Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng, gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các công trình đầu tư xác định ưu tiên cho kinh tế, phục vụ cho giáo dục, văn hóa và dân sinh. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2021 ước đạt 16,259 tỷ đồng([1]).  Đã lập kế hoạch, đề xuất danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 các công trình trên địa bàn xã.

- Được sự quan tâm của UBND huyện hỗ trợ 187 tấn xi măng với chiều dài 1043m cho các thôn để bê tông hóa giao thông nông thôn kèm theo Quyết định số: 492/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của UBND huyện Quảng Điền, đã hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 699.575.000 đồng (trong đó: Nhà nước hỗ trợ 253.385.000 đồng, nhân dân đóng góp: 446.190.000 đồng). UBND xã đã trích nguồn kinh phí để hỗ trợ xi măng cho các thôn theo Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 2 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thái về việc phê duyệt danh mục công trình và khối lượng xi măng hổ trợ để bê tông hóa giao thông nông thôn xã Quảng Thái năm 2021 với tổng chiều dài: 1224m, 220 tấn xi măng, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí:787.630.000 đồng (trong đó: Nhà nước hỗ trợ 298.210.000 đồng, nhân dân đóng góp: 489.420.000 đồng).

Theo kết quả UBND huyện tổ chức rà soát, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Kết quả rà soát cụ thể như sau: Đã đạt 13/19 tiêu chí, còn 06 tiêu chí chưa đạt: Giao thông; thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; có ít nhất 01 mô hình sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến; thu nhập; hộ nghèo; nâng cao trình độ dân trí của người dân.

Tập trung giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới. Xây dựng từ 01 thôn đạt Nông thôn mới kiểu mẫu, 05 vườn mẫu. Thực hiện xây dựng cánh đồng lớn, chỉnh trang đồng ruộng, mở rộng hợp tác, kêu gọi đầu tư, liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, nông dân; đào tạo nghề cho lao động để phục vụ sản xuất; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các thành phần tham gia xây dựng cánh đồng lớn; xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

         - Tỷ lệ con thứ 3 trở lên 18,5% tăng 0,5% so với cùng kỳ 2020, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống còn 1%, tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống còn 9,8%; Đã tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, các nhà tài trợ để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật.

 - Tham mưu tổ chức thực hiện công tác tổng vệ sinh, phun khử trùng Cloramin B phòng, chống dịch bệnh Covid- 2019 tại các cơ quan, trường học, các chợ, các trung tâm giao thông và các địa điểm đông người trên địa bàn xã.

 - Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền và các chuyên mục phòng, chống dịch bệnh Covid- 2019 để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ công dân nước ngoài, việt kiều, người lao động đi và về từ các địa phương có dịch trở về trên địa bàn xã (UBND xã đã tiếp nhận, quản lý 1622 trường hợp, trong đó có 94 trường hợp hoàn thành cách ly tập trung, 196 trường hợp cách ly tại nhà, có 5 F0 hoàn thành điều trị đã ổn định, 02 trường hợp F1, 103 trường hợp F2).

- Chương trình giảm nghèo được triển khai tích cực, đã chỉ đạo lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với công tác giảm nghèo bền vững. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 43,5/40 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay (2021) còn 7,46%(108) hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 7,53% (109 hộ), trong đó hộ nghèo đã trừ đối tượng bảo trợ xã hội còn 2,76%.

- Đã thực hiện tốt việc chi trả tiền điều dưỡng tại nhà năm 2021 cho 88 người với kinh phí  97,680,000. Đã tặng quà mừng thọ của Chủ tịch Nước cho 03 cụ tròn 100 tuổi trên địa, tổ chức tặng quà Mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 06 cụ tròn 90 tuổi và chúc thọ, mừng thọ đối tượng cao tuổi tròn 70,75,80,85,95 năm  2021 trên địa bàn xã 79 người.

Tiền quà tết Nguyên đán Tân Sửu và 27/7/2021 UBND xã đã đi thăm kịp thời, đảm bảo cho đối tượng. Tiếp nhận, thụ lý 08 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ. Đã chi trả tiền thờ cúng liệt sĩ năm 2021: 249 người, 500.000đồng/người, tổng kinh phí 124.500.000 đồng.

- Đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người tham gia hiến máu tình nguyện năm 2021, Kết quả có 63/60 người tham gia hiến máu đạt 105,3 % chỉ tiêu huyện giao. Trong năm đã phối hợp với Trung tâm gióa dục - hướng nghiệp huyện đã mở lớp nâu ăn trên địa bàn xã Quảng Thái với số lượng 30 học viên và đã được cấp giấy chứng nhận.

.- UBND xã đã phối hợp rà soát, thống kê các đối tượng theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 26 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc Quy định phân cấp nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68 ngày 01/7/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Nghị quyết số 84/NQ-HĐND); Đến nay đã tiếp nhận 04 hồ sơ liên quan đến dịch Covid-19 ([2]). Hiện nay đã tham mưu tổ chức thẩm định đạt 03 hồ sơ và đã trình UBND huyện.

Chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Chủ Nhật Xanh do UBND Tỉnh phát động, Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thu gom rác thải trên địa bàn xã. Chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Chủ Nhật Xanh, Mai Vàng trước ngõ do UBND Tỉnh phát động tại một số cơ quan, thôn để lan tỏa khắp rộng trong toàn dân

Chỉ đạo thôn các thôn nạo vét các mương thoát nước, khơi thông dòng chảy ở khu vực dân cư. Triển khai tích cực kế hoạch diệt cây mắc mèo, ra quân vệ sinh môi trường, hưởng ứng ngày môi trường thế giới. Sau các đợt ra quân đã tổ chức thu gom, xử lý rác thải các loại, diệt cây mắt mèo, trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa, đoạn đường hoa,…tại các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường vùng nuôi trồng thủy sản trên phá Tam Giang.

- Trong quá trình điều hành, UBND xã luôn phát huy tinh thần đoàn kết và chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đảm bảo tốt các nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện sự năng động, sáng tạo, linh hoạt giải quyết có hiệu quả các vấn đề cụ thể, đột xuất phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, luôn chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kết luận, chương trình công tác hàng tháng, hàng quý của Ban Thường vụ Đảng ủy. Chủ động tham mưu, trình Ban Thường vụ xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung có tính chất quan trọng nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

  Đã tham gia tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Tập trung công tác tổ chức Bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021-2023 hoàn thành đảm bảo có hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

Ngoài ra, đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan huyện, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND xã; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri và trả lời nghiêm túc các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND xã tại các kỳ họp.

 

2. Về thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã và Chương trình công tác năm 2021 của UBND xã

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động, UBND xã luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thống nhất cao trong lãnh đạo. UBND xã đã bám sát Quy chế làm việc của UBND xã, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình trọng điểm; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác. Đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND xã đã tích cực, chủ động, chỉ đạo các bộ phận, cơ quan, đơn vị và công chức chuyên môn bám sát nhiệm vụ. Đối với các Kế hoạch, các Chương trình công tác của UBND xã, UBND xã đã phân công một đồng chí thành viên UBND xã chịu trách nhiệm chỉ đạo, các đồng chí thành viên khác có trách nhiệm phối hợp, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo và phát huy được trách nhiệm cá nhân phụ trách. Đồng thời thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra nhằm nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị cụ thể của địa phương, đơn vị và nhân dân, đặc biệt là việc triển khái thực hiện các chương trình trọng điểm đã đề ra trong năm.

 Thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính và ý thức chấp hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các bộ phận, cán bộ, công chức và các địa phương, đơn vị. Duy trì thực hiện tốt lịch công tác và các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý của UBND xã để chỉ đạo, điều hành kịp thời nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021.

3. Mối quan hệ phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên

UBND xã luôn chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua đó nhằm nâng cao chất lượng các nội dung văn bản trình tại các kỳ họp HĐND xã. Công tác chuẩn bị dự thảo các văn bản trình HĐND xã xem xét tại các kỳ họp luôn được UBND xã quan tâm tham mưu xây dựng đảm bảo nội dung chất lượng cao, hoàn thành đúng thời gian quy định.

Ngoài ra, UBND xã nghiêm túc quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã đã quyết nghị, kịp thời chấn chỉnh những khâu yếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã đề ra tại một số bộ phận, địa phương, đơn vị thông qua các đợt giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND xã.   

Thường xuyên duy trì tốt công tác phối hợp giữa UBND xã với UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên theo Quy chế phối hợp đã ký kết. Thường xuyên duy trì chế độ thông tin hai chiều, mời tham dự các cuộc họp liên quan; đặc biệt là sự giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tham gia xây dựng chính quyền các cấp cũng như tranh thủ sự vận động toàn dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

II. Tồn tại, hạn chế

          Những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2021, trước hết thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND xã. UBND xã xin nghiêm túc nhận khuyết điểm và làm rõ thêm trước HĐND và cử tri toàn xã về những hạn chế thuộc về chủ quan, đó là: 

1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình trọng điểm đã đề ra trong năm 2021 có lúc thiếu thường xuyên, kịp thời nên việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất có chuyển biến song chưa mạnh; một số mô hình sản xuất có hiệu quả tuy được triển khai nhân rộng nhưng hiệu quả mang lại vẫn chưa cao. Kinh tế trang trại phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có.

2. Chương trình xây dựng nông thôn mới vẫn còn có mặt hạn chế; một số tiêu chí thiếu bền vững, tiêu chí còn đạt thấp như tiêu chí giao thông, trường học. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội vẫn còn một số mặt hạn chế. Nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất

Theo kết quả UBND huyện tổ chức rà soát, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Kết quả rà soát cụ thể như sau: Đã đạt 13/19 tiêu chí, còn 06 tiêu chí chưa đạt: Giao thông; thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; có ít nhất 01 mô hình sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến; thu nhập; hộ nghèo; nâng cao trình độ dân trí của người dân.

3. Năng lực công tác, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cán bộ, công chức có lúc chưa nghiêm.

UBND xã xin nghiêm túc kiểm điểm về trách nhiệm của tập thể trước những tồn tại, hạn chế nêu trên. Đặc biệt là những tồn tại, khuyết điểm thuộc về chủ quan. Tại kỳ họp này, tập thể UBND xã xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình xây dựng của các đại biểu HĐND và cử tri toàn xã để không ngừng phát huy tốt hơn nữa vai trò của tập thể và từng thành viên UBND trong thời gian tới.

III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

          Với vai trò trách nhiệm mà cử tri và nhân dân trong toàn xã giao phó, năm 2021, UBND xã sẽ ra sức phát huy những ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm trọng tâm vụ sau:         

          1. Kịp thời cụ thể hóa để triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng uỷ và HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2022; đồng thời không ngừng cải tiến phương pháp chỉ đạo, điều hành để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND xã để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng uỷ và HĐND xã đã quyết nghị. 

          2. Bám sát Quy chế hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 và Quyết định phân công trách nhiệm giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND xã và các công chức thuộc UBND xã để chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm tránh chồng chéo trong quá trình chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBND xã. Đồng thời, phát huy dân chủ, nâng cao vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và nêu cao ý thức trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, các thành viên UBND xã và từng cán bộ, công chức trên từng lĩnh vực phụ trách để kịp thời chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

          3. Tập trung quyết liệt, đồng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao chỉ số xếp loại CCHC năm 2022. Tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc, giảm các cuộc họp không cần thiết, tăng cường thời gian về kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp ở cơ sở. Đổi mới việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị theo hướng gọn, đúng trọng tâm, thiết thực, bảo đảm vừa chỉ đạo toàn diện, vừa tập trung đúng mức sự chỉ đạo, điều  hành của UBND xã đối với các chương trình, kế hoạch trọng điểm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong năm 2022.

          4. Thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, của Ban Thường vụ Đảng ủy và sự giám sát của HĐND xã; thực hiện tốt quy chế phối hợp với Mặt trận, công đoàn và các đoàn thể cấp xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, đặc biệt là hoạt động giám sát, phản biện xã hội tham gia xây dựng chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ và giám sát của nhân dân trong toàn xã đối với vai trò quản lý Nhà nước của UBND xã nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn xã trong năm 2022.

          5. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

 

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm của UBND xã trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; UBND xã rất mong nhận được sự góp ý, giúp đỡ thường xuyên của các vị đại biểu HĐND và cử tri toàn xã nhằm không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ, cử tri và nhân dân trong xã giao./.

 

 


 

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.881.206
Truy cập hiện tại 1.118