Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ Văn hóa xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Ngày cập nhật 17/12/2021
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2021
1. Lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động trực quan
- Trong thời gian qua tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nên nhiều hoạt động Văn hóa, thể thao, tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn xã đã được tạm dừng, ảnh hưởng đến triển khai thực hiện kế hoạch. Trước tình hình đó UBND xã chỉ đạo bộ phận VHXH tham mưu các văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan với nhiều hình thức phong phú nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước như: các hoạt động kỷ niệm 91 năm giải Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021), mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; kỷ niệm Ngày quốc tế Hạnh phúc (20/3); kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng quê hương Quảng Điền (25/3/1975-25/3/2021); 46 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2021); 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình” và “Ngày Gia đình Việt Nam” 28/6, 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021); 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021)…, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tại trung tâm xã, các cơ quan, đơn vị và các thôn, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các thôn tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.
 - Nội dung tuyên truyền trên trên hệ thống Đài Truyền thanh xã được thực hiện theo sự định hướng và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện và của các ngành cấp trên qua đó đã kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tận nhân dân. 
 
2. Lĩnh vực Bảo tồn, Bảo tàng
- Phối hợp Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai một số nội dung để chuẩn bị thực hiện việc số hóa tài liệu Hán Nôm ở các họ, tộc, làng trên địa bàn xã trong thời gian đến.
- Đã phối hợp tham mưu lập danh sách các nghệ nhân Nghề may đo áo dài truyền thống và Nghệ nhân nhằm phục vụ xây dựng hồ sơ di sản nghề may đo áo dày truyền thống Huế, đồng thời khảo sát, lập danh sách Người thực hành di sản ẩm thực Bún Bò Huế gửi Sở Văn hóa và Thể thao để phục vụ việc xây dựng hồ sơ khoa học ẩm thực Huế đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia….
3. Lĩnh vực Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và lĩnh vực Gia đình
- Xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021; Kế hoạch công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021; Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021).
- Đã triển khai Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyển thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND xã đã ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyển thanh xã. 
- Tranh thủ từ nguồn hỗ trợ của Sở Văn hóa và Thể thao, Phòng VHTT huyện xây dựng các panô tuyên truyền về Quy ước, hương ước thôn văn hóa. 
- Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đã tiến hành kiểm tra, phúc tra danh hiệu thôn văn hóa năm 2021. Kết quả có 07/07 thôn văn hóa được công nhận lại danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 100%;  có 1.242/1.481 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 83,8%;  1.206 gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2021, đạt tỷ lệ 97,1%; 121 gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa tiêu biểu 3 năm liền. Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp làm hồ sơ để kiểm tra, phúc tra công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt năm 2021.
4. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 
- Chỉ đạo trong công tác triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, các thôn địa bàn xã.
- Đã phối hợp phòng VHTT phòng Kinh tế và Hạ tầng, các doanh nghiệp viễn thông: FPT, VNPT, MOBILPHONE, VIETTEL và Điện lực Quảng Điền tiến hành triển khai kế hoạch chỉnh trang, sắp xếp, bó gọn, thu hồi  cáp viễn thông, dây thuê bao, dây điện tại một số tuyến đường chính trên địa bàn xã đảm bảo mỹ quan nông thôn, đồng thời góp phần hạn chế tại nạn khi người dân tham gia giao thông trong mùa mưa bảo.
- Đề xuất UBND huyện các giải pháp đầu tư, nâng câp hệ thống Đài truyền thanh xã theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin-Viễn thông.
- Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai dự án Trung tâm giám sát, điều hành thông minh xã Quảng Thái giai đoạn 2020-2023.
5. Hoạt động quản lý Nhà nước khác
- Ban hành các văn bản bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao.
- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành các đợt kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử công cộng, cơ sở thể thao trên địa bàn xã trước Tết và trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh vi phạm phải khắc phục vài thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động, kinh doanh.
- Thường xuyên cập nhật viết tin, bài, ảnh...lên trang thông tin điện tử xã.
II. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Đối với Lĩnh vực Gia Đình
* Khó khăn, hạn chế:
- Vấn đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình chưa thực sự được người dân nhận thức một cách đầy đủ. 
- Việc duy trì và thực hiện mô hình “Cụm dân cư không có người sinh con thứ ba trở lên” vẫn còn mang tính hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu nên cụm dân cư đạt tiêu chuẩn còn thấp.
* Nguyên nhân:
-  Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đương đối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống báo lực gia đình của một số thôn vẫn chưa được quan tâm.
- Đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên ở cơ sở ít, chưa đảm bảo dẫn đến hiệu quả triển khai công tác gia đình cũng như việc thực hiện nội dung Chỉ thị 49-CT/TW trên địa bàn xã mang lại hiệu quả chưa cao.
- Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện Chiến lược gia đình đang còn nhiều hạn chế. 
- Hoạt động sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng trong việc xây dựng mô hình gia đình ít con, ấm no, bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc ở Ban chỉ đạo xã chưa được quan tâm, nên chưa động viên kịp thời các điển hình tiên tiến trong công tác gia đình cung như khắc phục những hạn chế, hiệu quả cuộc vận động chưa cao.
2. Đối với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
* Khó khăn, hạn chế:
- Nhận thức của một bộ phận nhân dân về mục đích, yêu cầu, nội dung và tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới” còn chưa đầy đủ, sâu sắc.
- Chưa có những giải pháp, mô hình mới để đẩy mạnh phong trào phát triển về chiều sâu; một số thôn phong trào được triển khai thực hiện chưa đồng đều, thiếu bền vững. 
- Ở một số thôn việc họp và bình xét danh hiệu gia đình văn hóa vẫn còn mang tính hình thức, chưa đi sâu vào thực chất, kết quả bình xét đôi lúc chưa khách quan và sát với tình hình thực tế nên không phát huy được ý thức tự giác, tinh thần, trách nhiệm cũng như sự phấn đấu của nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa cũng như xây dựng thôn văn hóa.
- Việc xây dựng và tổ chức sinh hoạt của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng như những hoạt động cho người già, trẻ em còn hạn chế, chưa thường xuyên. Bên cạnh một số thôn thực hiện tốt thì vẫn còn nhiều thôn  chưa thực sự có hiệu quả nếp sống văn minh việc tang như: đám tang để dài ngày, tổ chức ăn uống khi đưa tang…
- Phong trào tuy đã phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu song vẫn chưa xây dựng được nhiều mô hình điểm hoạt động có chất lượng để nhân ra diện rộng.
- Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa tuy có sự chuyển biến song còn chậm, việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa- thể thao, nhất là xây dựng Nhà văn hóa thôn còn gặp khó khăn.
* Nguyên nhân:
- Công tác tuyên truyền tại cơ sở có triển khai nhưng thiếu liên tục và cụ thể, do vậy người dân chưa nắm hết được nội dung các quy định về xây dựng nếp sống văn minh nông thôn để thực hiện.
- Đối với việc tang, quan niệm về ngày tốt, giờ tốt và các nghi lễ rườm rà, việc đốt, rải vàng mã quá nhiều khi đưa tang đang là một hủ tục tồn tại quá nặng nề trong đời sống của người dân.
- Một số thành viên Ban Chỉ đạo huyện chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc bám sát cơ sở, địa bàn được phân công để đôn đốc thực hiện phong trào; Ban chỉ đạo các xã, thị trấn, ban vận động thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị chưa có những giải pháp thiết thực, cụ thể để đẩy mạnh phong trào, trong quá trình thực hiện thiếu kiểm tra, đôn đốc nên chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm, do đó hiệu quả chưa cao.
- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc xây dựng và tổ chức sinh hoạt của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng như những hoạt động cho người già, trẻ em còn hạn chế.
- kinh phí bố trí cho các hoạt động phong trào còn hạn chế.
3. Đối lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
* Khó khăn, tồn tại:
- Cán bộ làm công tác đài truyền thanh xã còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt việc xây dựng các bản tin để tuyên truyền vẫn còn hạn chế về chất lượng cũng như số lượng; hạ tầng, cơ sở vật chất hệ thống đài truyền thanh xã đã xuống cấp, hư hỏng nhiều, nên ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân thiếu kịp thời.
* Nguyên nhân:
- Kinh phí bố trí để hoạt động Đài truyền thanh là rất ít, chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác Đài truyền thanh xã chưa cao. 
4. Hoạt động kiểm tra chuyên ngành về Văn hóa, Thể thao và Du lịch
* Khó khan, hạn chế:
- Hoạt động phối hợp với các ngành liên quan về công tác thanh kiểm ra, xử lý đối với lĩnh vực Văn hóa, Thể thao chưa được thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.
- Việc nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách vẫn chưa được thực hiện thường xuyên
* Nguyện nhân:
Do ảnh hưởng Đại dịch Covid-19, nên công tác kiểm tra, xử lý vi phạm vẫn chưa được thực hiện một cách thường xuyên, đồng thời chưa tham gia được các hội nghị, lớp tập huấn về nâng cao năng lực về công tác thanh, kiểm tra, giám sát..
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022
1. Công tác quản lý nhà nước
- Công chức VHXH tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hướng đến chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, các sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh và của địa phương năm 2022. Đồng thời tham mưu ban hành các văn bản triển khai tuyên truyền về các ngày lễ lớn, kỷ niệm của quê hương, đất nước cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Điền lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025; bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, bảo tồn, bảo tàng theo đúng quy hoạch và các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của ngành Văn hóa và Thông tin; thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành công tác kiểm tra để chấn chỉnh và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng như: karaoke, internet, thể thao, quảng cáo… từng bước đưa các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng đi vào nề nếp.
2. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vận động cán bộ và nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Tiếp tục hướng dẫn, triển khai và nhân rộng các mô hình hình “Thôn thực hiện tốt quy ước văn hóa gắn với nếp sống văn minh nông thôn”, mô hình “Thôn thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang”, mô hình “Tuyến đường không rãi vàng mã khi đưa tang tại địa bàn. 
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, phúc tra công nhận mới và phúc tra công nhận lại danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa, thôn, văn hóa năm 2022.
3. Lĩnh vực Gia đình
- Tập trung triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt Tuyên truyền Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”; Tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội năm 2022. 
- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); 
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.
- Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
1. Đề nghị cấp trên  quan tâm bố trí kinh phí để hoạt động.
2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm hỗ trợ về hạ tầng công nghệ thông tin, các giải pháp về trí tuệ nhân tạo để xã triển khai thành công dự án triển khai mô hình “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh xã”
3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn quan tâm phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.
Trên đây là báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện hoạt động Văn hóa xã hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022./.
 
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.661.639
Truy cập hiện tại 2.218