Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Vê việc thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND của UBND tỉnh
Ngày cập nhật 30/12/2021

Thực hiện Công văn số 143/TP ngày 16/12/2021  của Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo thực hiện Kế hoạch số 147/KH- UBND của UBND tỉnh ngày 21/06/2019. UBND xã Quảng Thái báo cáo với nội dung như sau:

1.Tình hình triển khai và thực nhiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 21/06/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đã triển khai và thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 21/06/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND xã Quảng Thái chỉ đạo công chức Tư pháp - hộ tịch thực hiện có hiệu quả theo Kế hoạch cấp trên.

2. Việc triển khai áp dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung tại xã Quảng Thái.

Năm

Đăng ký khai sinh

 

Đăng ký khai tử

 

Xác nhận

Tình trạng hôn nhân

Đăng ký kết hôn

Năm 2021

Từ (01/01/2021- 31/12/2021)

202

81

52

30

3. Tình hình cập nhật dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc giai đoạn từ trước ngày 01/02/2018

Năm

Đăng ký khai sinh

(1)

Đăng ký  kết hôn

(2)

Đăng ký khai tử

(3)

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

(4)

Cấp giấy XNTTHN

(5)

Bổ sung, thay đổi, cải chính hộ tịch

(6)

Khác (Giám

hộ, nuôi con

nuôi…)

(7)

Tổng (hàng)

01/01/2016- 31/12/2016

23

0

0

0

0

0

0

23

01/01/2016 –

31/12/2017

0

0

0

0

0

0

0

0

01/01/2017- 31/01/2018

184

41

61

01

47

0

0

 

Tổng (cột)

 

 

 

 

 

 

 

 

         

4. Bố trí nguồn nhân lực, đánh giá nhu cầu sử dụng công chức là công tác hộ tịch tại xã Quảng Thái; đầu tư mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác hộ tịch.

- Đã bố trí đủ số lượng 02 công chức làm công tác Tư pháp - hộ tịch, chứng thực tại xã Quảng Thái.

- Thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn cho công chức làm công tác đăng ký, quản lý, thống kê hộ tịch, ứng dụng phần mềm hộ tịch đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ do huyện và tỉnh tổ chức.

- Hàng năm bổ sung mua sắm trang thiết bị, nâng cấp mạng Internet, phục vụ cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

5. Công tác, chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và thống kê hộ tịch Quảng Thái.

Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái đã đôn đốc, chỉ đạo công chức Tư pháp- hộ tịch tiếp tục cập dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy vào phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch theo Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 21/06/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 theo đúng kế hoạch đề ra.

          6. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất

- Hệ thống phần mềm khai sinh, hộ tịch thường xuyên cập nhật chậm cấp mã số định danh cá nhân thường xuyên bị lỗi nên ảnh hưởng đến công tác giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh cho trẻ em và thủ tục đăng ký khai tử cho người dân.

          - Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí cập nhật dữ liệu vào phần mềm hộ tịch.

          - Đề nghị cấp trên, hàng năm tổ chức lớp tập huấn phần mềm hộ tịch cho công chức Tư pháp – hộ tịch.

          - Quan tâm nâng cấp phần mềm hộ tịch, thường xuyên bị lỗi trong quá trình xử lý hồ sơ.

          - Quan tâm trang bị hệ thống máy tính, máy in phục vụ cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

Trên đây là báo cáo kết quả về việc thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND của UBND tỉnh về Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 của UBND xã Quảng Thái.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.880.847
Truy cập hiện tại 984