Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Thực hiện các chính sách hỗ trợ gười lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày cập nhật 09/05/2022

I.ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1.Khái quát tình hình chung của đơn vị

Quảng Thái là một xã nằm ở phía Bắc của huyện Quảng Điền.Đời sống của người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Toàn xã có 07 thôn: Lai Hà, Tây Hoàng, Trung Kiều, Trung Làng, Trằm Ngang, Nam Giảng, Đông Hồ.Có 2 Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Tam Giang và Thống Nhất. Có 03 trường học đóng trên địa bàn bao gồm: Trường trung học cơ sở Lê Xuân; Trường tiểu học cơ sở 1, 2 và trường mầm non Quảng Thái.  Dân số khoảng 5.775 nhân khẩu với 1.465 hộ, dân số giữa các thôn tương đối đồng đều.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về  một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày  07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết 84/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái đã kịp thời chỉ đạo các bộ phận liên quan chủ động thực hiện nhằm kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh đến người lao động, người sử dụng lao động, đối tượng lao động tự do đưa các chính sách đi vào thực tế, giúp người lao động, người sử dụng lao động giảm bớt khó khăn do dịch Covid 19 gây ra.

2. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thuận lợi:Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, UBND xã bám sát các quy định, Quyết định nhằm áp dụng tốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịchCovid 19.Đã chỉ đạo công chức Văn hóa- Xã hội  nghiên cứu, bám sát các văn bản Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 84 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện đúng tiến độ, thời gian. Sự vào cuộc nhịp nhàng, đồng bộ của các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn đã giúp cho bà con nhân dân tiếp cận Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 84 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế một cách nhanh chóng, dễ hiểu.

Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cấp xã, Ban điều hành các thôn đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội, tích cực vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã đạt được nhiều kết quả như: tiền mặt, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, suất ăn, phần quà,… từ đó phần nào đã tạo điều kiện cho người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời gian qua.

Khó khăn:Dịch Covid-19 đã bùng phát mạnh gây ra tổn thất đến đời sống vật chất và tinh thần.Trong khi đối tượng được hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết 84/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thì hạn chế về đối tượng.Vì vậy trong quá trình lãnh đạo gặp khó khăn khi phải xác định đúng các nhóm đối tượng được hỗ trợ.

Công tác phối hợp tuyên truyền chính sách hỗ trợ, rà soát các nhóm đối tượng được hỗ trợ ở một số thôn chưa thật sự sâu rộng.Trong triển khai tổ chức thực hiện ở một số thôn, có nơi chưa sâu sát, chưa nghiên cứu sâu các văn bản của Trung ương, của tỉnh, một số thành viên của Tổ Covid cộng đồng các thôn chưa giải đáp hết thắc mắc cho người dân từ đó có nhiều người dân không thuộc đối tượng hỗ trợ vẫn làm hồ sơ.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1.Công tác lãnh, chỉ đạo, thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về  một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày  07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết 84/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

          Ngày 09 tháng 9 năm 2021, UBND xã đã ban hành Thông báo số 138về việc đăng ký hỗ trợ do đại dịch covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 29 tháng 9 năm 2021 UBND xã đã ban hành  Quyết định số 325/QĐ-UBNDvề việc kiện toàn Hội đồng thẩm định hồ sơ hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.Trên cơ sở thành lập Quyết định Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ giúp BCĐ xã, UBND xã đã chỉ đạoTổ Covid cộng đồng các thôn tổ chức rà soát, lập danh sách đồng thời tiến hành thẩm định xác định đối tượng bị ảnh hưởng, kinh phí chi trả và phương án chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19, đảm bảo nguyên tắc chi trả đúng đối tượng, công khai, minh bạch, với quy trình chi trả hỗ trợ theo đúng quy định.

          Ngày 23 tháng 12 năm 2021, UBND xã đã ban hành Thông báo số 228  về việc tiếp tục rà soát và lập hồ sơ hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch covid-19, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thuộc F0, F1 điều trị, cách ly do Covid-19.

Quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về  một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày  07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết 84/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

          2.Công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 84 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về  một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày  07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết 84/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND xã đã chỉ đạo ban Văn hóa- Xã hội thông báo, tuyên truyền, chuyển tải các thông tin như đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19trên đâì truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã, các trang mạng xã hội…để cán bộ, nhân dân và các đối tượng bị ảnh hưởng biết và nắm rõ.

Chỉ đạo Đài truyền thanh đã tăng cường thời lượng phát sóng để thông tin, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ, chính sách đến với đối tượng.

3.Việc chỉ đạo thực hiện chính sách, thời  hạn phê duyệt danh sách, đối tượng hỗ trợ

Trên cơ sở căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về  một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày  07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết 84/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công văn số 8523/UBND-XH  ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo NQ số 84/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Công văn số 2408/SLĐTBXH-LĐVL ngày 23/9/2021 của Sở LĐTB&XH tỉnh về việc hướng dẫn tiếp nhận, xử lý hồ sơ chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND.

Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái đã kịp thời chỉ đạo các bộ phận liên quan chủ động thực hiện nhằm kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh đến người lao động, người sử dụng lao động, đối tượng lao động tự do đưa các chính sách đi vào thực tế, giúp người lao động, người sử dụng lao động giảm bớt khó khăn do dịch Covid 19 gây ra.

4. Tổng hợp danh sách, lập danh sách đối với các trường hợp F0,F1( bao gồm cả trẻ em là F0,F1) đủ điều kiện hưởng chính sách và thực hiện hiện chi trả các chính sách được UBND tỉnh phê duyệt

Tính đến thời điểm hiện này trên địa bàn xã Quảng Thái đã chuyển đến Phòng Lao động –  Thương binh và Xã hội. Cụ thể như sau:

*Hỗ trợ mức 1,000,000 đồng/ người

+Đợt 1

-Trẻ em: 01 người, số tiền hỗ trợ 1,000,000đồng.

+Đợt 2

-Trẻ em: 76 người,số tiền hỗ trợ 76,000,000đồng.

-Người cao tuổi: 07 người, số tiền hỗ trợ 7,000,000 đồng.

-Người khuyết tật: 01 người, số tiền hỗ trợ 1,000,000đồng.

*Hỗ trợ tiền ăn mức 80,000 đồng/ người/ ngày

-Tổng số: 200 người, số tiền hỗ trợ 161,760,000 đồng.

* Thực hiện chi trả các chính sách được UBND tỉnh phê duyệt

- Chưa chi trả vì chưa có Quyết định của UBND tỉnh

5.Việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế( quy định tại điểm b mục 7 và mục 8 Phần II của Nghị quyết số 68-NQ/CP và từ điều 25 đến điều 27, chương VII, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

UBND xã đã tiến hành lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho 77 trường hợp đối tượng là trẻ em theo quy định;

-Được hỗ trợ thêm một lần mức 1,000,000đồng/người: 77 người số tiền hỗ trợ 77,000,000đồng.

-Hỗ trợ tiềnăn mức 80,000đồng/người/ngày: 76 người,số tiền hỗ trợ 76,600,000đồng.

 

 

 

III.ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.Kết quả đạt được

Để đạt được những kết quả  trong thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về  một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày  07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết 84/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND xã Quảng Thái đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ, bám sát các văn bản hướng dẫn dựa trên sự chỉ đạo của các cấp, các ngành và đã thực hiện được những kết quả:

1.1Hỗ trợ đối với trẻ em là F0, F1 theo quy định

          *Hỗ trợ 1,000,000 đồng/ người

Đợt 1, lập danh sách đề nghị hỗ trợ đối với 01 trường hợp trẻ em là F1 điều trị, cách ly y tế theo quy định.

Đợt 2, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ các đối tượng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thuộc diện F0, F1 điều trị cách ly y tế.UBND xã đã lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với 84 trường hợp.

*Hỗ trợ tiền ăn 80,000đồng/ người

-Tổng số: 200 người, số tiền hỗ trợ 161,760,000 đồng.

*UBND xã đang đợi phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền để chi trả cho các đối tượng.

1.2 Về hỗ trợ đối tượng lao động tự do (lao động không có hợp đồng) theo Nghị quyết số 84

*Đã tiếp nhận 04 hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với lao động tự do bằng hình thức trực tiếp của người lao động. Sau khi thẩm định, căn cứ các văn bản quy định thì có 03 hồ sơ đủ điều kiện được hỗ trợ. UBND xã đã niêm yết để lấy ý kiến của bà con nhân dân tại cộng đồng nhằm đảm bảo tính chính xác và khách quan, UBND xã đã lập Tờ trình đề nghị hỗ trợ đối 03 hồ sơ với các ngành nghề sau:

- Buôn bán hàng rong gồm: 02 hồ sơ;

- Thu gom rác, thu mua phế liệu gồm: 01 hồ sơ.

Cho đến nay, 03 hồ sơ đã được UBND tỉnh phê duyệt và tiến hành chi trả cho bà con với tổng số kinh phí là 4,500.000 đồng.

-Bốc vác, vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác, xe thô sơ; lái xe ôm truyền thống( không tính grab, shipper), xe xích lô chở khách; 00 hồ sơ.

- Bán lẻ xổ số lưu động: 00 hồ sơ

-Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, du lịch:00 hồ sơ.

- Các trường hợp bị ảnh hưởng theo quy định để phòng chống dịch trong thời  gian từ 01 tháng 5 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021 gồm:

+Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp ở các vùng bị phong tỏa, giãn cách xã hội theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để phòng chống dịch: 00 hồ sơ

+Tự làm hoặc làm việc trong các ngành nghề,lĩnh vực bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng chống dịch: 00 hồ sơ.

+Tự làm hoặc làm việc tại các nhà hàng, quán ăn, điểm bán hàng đặc sản lưu niệm dọc tuyến Quốc lộ 1A theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng chống dịch: 00 hồ sơ.

*Đã chi hỗ trợ cho 57 hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội không có khả năng lao động được hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã qua tài khoản Viettelpay.

*Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP

-Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ: 00 hộ

2.Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Về lao động tự do,trong 03 ngày làm việc UBND xã căn cứ hồ sơ đã đăng ký trên phần mềm, xác định người lao động đủ điều kiện hỗ trợ, lập danh sách thông qua hội đồng thẩm định cấp xã, niêm yết danh sách tại UBND cấp xã trong 02 ngày làm việc, tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện trình UBND huyện( qua Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội) trên phần mềm. Thời gian tiếp nhận và niêm yết ngắn là khó khăn cho cấp xã.

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân, nhu cầu được hỗ trợ là rất lớn. Tuy nhiên kinh phí để hỗ trợ và đối tượng được hỗ trợ còn hạn chế.Vì vậy, trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ còn gặp nhiều khó khăn.

IV.KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Để công tác triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 , UBND xã kính đề nghị Đoàn giám sát của Hội LH Phụ nữ huyện một số nội dung sau:

+Kiến nghị với cấp trên xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ cho đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách bảo trợxã hội. Vì trong điều kiện bình thường các nhóm đối tượng này đã gặp khó khăn nay trong tình hình dịch bệnh làm cho các đối tượng này càng khó khăn hơn trong cuộc sống, dễ rơi vào cảnh thiếu đói.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của xã Quảng Thái./. 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.250.262
Truy cập hiện tại 211