Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Kết quả tổng hợp việc thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn xã
Ngày cập nhật 12/09/2023

Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND xã về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023; UBND xã báo cáo kết quả tổng hợp việc thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnhvực bảo vệ môi trường năm 2023 như sau:

Phần thứ nhất
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
I. Về xây dựng, ban hành Phương án và tổ chức triển khai thực hiện
Trên cơ sở Kế hoạch UBND xã đã chỉ đạo bộ phận Tư pháp xây dựng và ban hành Phương án thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhằm hoàn thành nội dung theo các kế hoạch  đảm bảo mục đích, yêu cầu mà Phương án đề ra.
II. Mục đích, yêu cầu điều tra, khảo sát
  Thu thập thông tin nhằm xem xét, đánh giá chính xác, khách quan tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực này.
  III. Về kết cấu và nội dung của điều tra, khảo sát
1. Về kết cấu 
 Đối với mẫu phiếu dành cho cá nhân: Phần nội dung phiếu điều tra, khảo sát được thiết kế thành những câu hỏi với các lựa chọn trả lời, để tìm hiểu thông tin từ người lao động về các vấn đề có liên quan đến pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn xã 
2. Về nội dung
Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường được thực hiện theo hình thức thu thập thông tin từ  cá nhân thông qua Phiếu điều tra, khảo sát. Phiếu điều tra, khảo sát được thiết kế với các nội dung cơ bản
IV. Phương pháp điều tra, khảo sát
Cuộc điều tra, khảo sát này là điều tra, khảo sát chọn mẫu, đơn vị điều tra, khảo sát chỉ giới hạn trong phạm vi mẫu điều tra, khảo sát được chọn.
Phiếu điều tra, khảo sát được phát cho đối tượng được điều tra, khảo sát. Đối tượng được điều tra, khảo sát tự điền vào Phiếu điều tra, khảo sát.
Phần thứ hai
VỀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT
Với câu hỏi: Theo Anh (chị) điều kiện môi trường nơi ở hiện nay có ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong gia đình không?
 
Phần thứ ba
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật vệ môi trường, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
-  Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, kinh nghiệm phục vụ các yêu cầu của doanh nghiệp có liên quan đến bảo vệ môi trường, cũng như quan tâm hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật cho đội ngũ này.
- Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký về bảo vệ môi trường khi tham gia lĩnh vực này
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, khi phát hiện có hành vi vi phạm hành chính kịp thời xử lý vi phạm đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn, thời hiệu, mức phạt và các nội dung khác theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn thi hành.
-. Để việc điều tra, khảo sát trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhất là đối với lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành được tiến hành bài bản, phạm vi và quy mô lớn hơn nhằm đảm bảo tính toàn diện, khách quan trong việc đánh giá kính đề nghị quan tâm bố trí kinh phí nhiều hơn cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật./.
 
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.036.066
Truy cập hiện tại 1.592