Tìm kiếm tin tức
Báo cáo về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023
Ngày cập nhật 15/09/2023

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND huyện Quảng Điền về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023; UBND xã Quảng Thái báo cáo với những nội dung thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền

          1. Công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền

 Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 07/10/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Qua việc triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch của cấp trên về công tác dân vận, chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể được nâng lên. Qua đó, xác định được trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

          2. Kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận tại cơ quan

          a. Công tác cải cách hành chính

UBND xã đã tập trung ban hành các Kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính năm 2022; các văn bản quy phạm pháp luật do các cấp ban hành đã được triển khai và áp dụng đầy đủ và được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các cán bộ, công chức trong cơ quan UBND xã duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại UBND xã.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác niêm yết công khai các thông tin về địa chỉ, email, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại trên trang thông tin điện tử của xã để tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Chỉ đạo kịp thời rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính của cấp trên để niêm yết và đưa vào thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính và giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị; Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một của liên thông đảm bảo theo quy định thủ tục hành chính được UBND tỉnh ban hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, văn hóa công sở, nâng cao chất lượng giải quyết công việc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng được quan tâm. Sau đợt kiểm tra của huyện, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận, cán bộ công chức chuyên môn chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới.

Khẳng định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trong tiến trình cải cách hành chính, là nội dung liên quan trực tiếp đến việc giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng của tổ chức, cá nhân nên trong quá trình thực hiện, UBND xã đã luôn hướng tới mục tiêu đúng pháp luật, công khai, dân chủ, minh bạch, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, giảm thiểu chi phí về thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện các TTHC. Tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đều được tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả và công khai trên Trang Thông tin điện tử cơ quan và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc công khai và giải quyết các thủ tục hành chính đang ngày một tốt hơn; số thủ tục hành chính trễ hẹn ngày càng giảm, rút ngắn thời gian nhận và trả hồ sơ, giảm chi phí, phiền hà cho các tổ chức và công dân.

b. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan

- Theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 và quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11

Bằng nhiều hình thức, từ xã đến thôn đã công khai các nội dung quan trọng cho nhân dân biết về các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, kế hoạch kinh tế - xã hội hang năm, dự toán và quyết toán ngân sách; công khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, các quy định về giải quyết thủ tuc hành chính, các khoản thu đóng góp của nhân dân; công khai kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như các chương trình dự án, mô hình phát triển sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

          Triển khai chủ trương như: bê tông hóa các tuyến đường có sự tham gia đóng góp kinh phí của nhân dân đều được đưa ra dân bàn bạc thực sự dân chủ. Đồng thời cử ra Ban quản lý, Ban giám sát, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai để nhân dân tham gia hết sức dân chủ đã mang lại hiệu quả trên địa bàn toàn xã.

          Phát huy được vai trò giám sát đại diện của HĐND xã và các thôn, đội, các HTX đều được triển khai và thực hiện khá tốt, thông qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót qua đó đã hạn chế những trường hợp vi phạm xảy ra.

          Thường xuyên triên khai thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương, mỗi cán bộ Đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, các tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn đều nhận thức được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó đã nâng cao được tinh thần trách nhiệm cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, giải quyết nhanh gọn những nhu cầu cần thiết các thủ tục hành chính của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ, trước khi quyết định một vấn đề, một chủ trương lớn như kế hoạch phát triển KT-XH, các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch quy hoạch v.v...hoặc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương đều được đưa ra nhân dân bàn bạc, tham gia ý kiến thống nhất mức đóng góp của nhân dân, đối tượng cần huy động, cách quản lý và mục đích sử dụng, nên tất cả các chủ trương được triển khai đều được nhân dân thực hiện một cách tự giác, đầy đủ và đem lại hiệu quả cao.

          Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, thông qua hệ thống truyền thanh của xã, trang thông tin điện tử xã, các hệ thông tin như báo, đài, các cuộc sinh hoạt, hội họp ở các thôn, chi hội, chi đoàn đã từng bước nâng cao trinh độ dân trí và nhận thức, tạo được lòng tin trong nhân dân góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

          - Việc thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015 NĐ/CP

Cơ quan UBND xã thực hiện tốt trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong thực hiện quy chế dân chủ trong đó đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế làm việc, tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của các bộ, công chức trong cơ quan góp phần thực hiện tốt chủ trương, thủ tục hành chính, hạn chế được tình trạng gây phiền hà sách nhiểu trong nhân dân. Đã thực hiện công khai cho cán bộ, công chức các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc nhiệm vụ của cơ quan xã, cũng như việc thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức về xét nâng lương, khen thưởng, tiền lương, chế độ phép, thai sản, phụ cấp đảm bảo dân chủ, công bằng, minh bạch. Tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và công đoàn của cơ quan. Thực hiện tốt thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục triển rà soát, bổ sung duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

Thường xuyên tổ chức hội nghị giao ban định kỳ theo quy chế, hội nghị chuyên đề; tổ chức hội nghị các bộ công chức và đăng ký thi đua đầu năm, từ đó, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức trong việc tham gia xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa, đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo, dân vận chính quyền, năm dân vận” thuộc lĩnh vực công tác phụ trách, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

c. Việc đổi mới lề lối làm việc, nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ

          Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân. Xác định cụ thể các chức danh và tiêu chuẩn công chức phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, quy hoạch cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nghiêm túc, phong cách làm việc “nói đi đôi với làm”, “nói ít làm nhiều và làm có hiệu quả”.

          Đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức một cách khoa học, dân chủ và khách quan, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức quan liêu, tham nhũng, không hoàn thành nhiệm vụ, gây phiền hà nhũng nhiễu với công dân, tổ chức.

          d. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/01/2017 của UBND huyện; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 04/10/2018  của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Hành chính cấp tỉnh, huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/05/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND); Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh quy định về thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/5/2022 của UBND huyện về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ.

    Tiếp tục chỉ đạo công tác tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, văn hóa công sở, nâng cao chất lượng giải quyết công việc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

     Nhìn chung, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao; việc quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, khen thưởng, kỷ luật ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo dân chủ, công khai và phát huy được tính chủ động của cơ quan, đơn vị. Đã quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng quy định.

 đ. Công tác kiểm tra, giám sát

Để triển khai thực hiện tốt, UBND xã đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính trong nhiệm cụ chuyên môn, qua kiểm tra cán bộ, công chức năm 2022 cơ bản hoàn thành nhiệm vụ; bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục và UBND xã ban hành công văn yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác chuyên môn và công tác cải cách hành chính để hoàn thành nhiệm vụ thời gian tới và nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ.

          e. Công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ

          Tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm của mình Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội đã tích cực chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đễ vận động nhân dân thực hiện tốt quy chê dân chủ ở cơ sở, đồng thời phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ và vận đông nhân dân tích cưc tham gia hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng thông thôn mới”. Lắng nghe và kịp thời phản ảnh những ý kiên,  kiến nghị của cử tri và nhân dân với câp ủy Đảng, chính quyền. UBMTTQVN xã  đã kiện toàn Ban giám sát đầu tư cộng đồng và Ban thanh tra nhân dân; Công đoàn cơ quan xã đã kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân của công đoàn xã, đã xác định vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình để hoạt động.

Đã xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Phối hợp tham gia công tác giám sát với Thường trực HĐND và các ban của HĐND xã; các đoàn giám sát liên ngành của UBND xã.

ê) Việc thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

HĐND, UBND xã đã tổ chức thực hiện các kế hoạch về công tác Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri đễ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, qua tiếp xúc, nhiều ý kiến, kiến nghị, của cử tri đếu được tiếp thu, giải trình đúng trọng tâm, sâu sát phục vụ cho các kỳ họp HĐND xã . Cùng với đó, Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND thực hiện tốt công tác giám sát việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách về an sinh xã hội, các chương trình dự án trọng điểm, đảm bảo chất lượng hiệu quả.

          - Các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn và các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chĩnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh

Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đẩy mạnh thực hiên chương trình xây dựng nông thôn mới; Đề án cơ cấu lại ngành sán xuất nông nghiệp; về phát triển kinh tế trang trại và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

-  HĐND xã đã tập trung chỉ đạo phối hợp, đôn đốc triển khai có hiệu quả Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Duy trì công tác tiếp xúc cử tri định kỳ để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những phản ảnh, kiến nghị, đề xuất của cử tri. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát của thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND xã đối với hoạt động của UBND xã và các cơ quan ban ngành, các thôn trên địa bàn xã.

        UBND xã thường xuyên quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp, thực hiện tốt việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, xây dựng mật thiết gắn bó với nhân dân. Công tác cải cách hành chính gắn với cũng cố, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh tiếp tục được thực hiện nghiêm túc; thực hiện tốt các chương trình phát triển KT-XH, QP-AN, chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; nắm bắt tình hình kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc nảy sinh đã tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Chất lượng cải cách hành chính đi vào nề nếp. Thường xuyên thực hiện tốt việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm không ngừng nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân; Công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì nề nếp, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp. Đã triển khai tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai các quy hoạch, chương trình, dự án về KT-XH; thường xuyên phối hợp chặt chẻ với mặt trận, các đoàn thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

          II. Đánh giá chung

          - Công tác dân vận chính quyền được UBND huyện, Đảng ủy- Hội đồng nhân dân xã thường xuyên chỉ đạo sâu sát; từng cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tính gương mẫu, chấp hành nghiêm tổ chức kỷ luật, có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, ngăn chặn hiệu quả hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của cơ quan.

- Công tác phối hợp giữa HĐND- UBND- UBMTTQVN xã và các đoàn thể cụ thể hóa các văn bản cấp trên thường xuyên thực hiện cơ bản có hiệu quả; duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật củng cố được lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tạo được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã.

III. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

          1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền.

          2. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn xã.

          3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng công khai, minh bạch.

          4. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân.

          5. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

          6. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy-HĐND-UBND xã với các ngành, đoàn thể nhằm phát huy, đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận chính quyền trong thời gian tới.

 

          Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023, UBND xã báo cáo và đề nghị UBND huyện, phòng Nội vụ huyện quan tâm chỉ đạo để việc triển khai thực hiện dân vận chính quyền trên địa bàn xã ngày một tốt hơn./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.036.001
Truy cập hiện tại 1.563