Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Về tình hình và kết quả thực hiện công tác Tư pháp và công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến 15 tháng 9 năm 2023
Ngày cập nhật 19/09/2023

Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác Tư pháp, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã năm 2023, cụ thể như sau:

I. Tình hình và kết quả đạt được
1.Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
- UBND xã đã thực hiện đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 và Nghị định 154/2020/N Đ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ .
- Thường xuyên kiểm tra rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đã ban hành Kế hoạch 163/KH-UBND, ngày 23/12/2021 về việc xây dựng Văn bản Quy phạm pháp luật 2022; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 18/02/2022 về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2022.
- Ngoài ra, UBND xã đã chỉ đạo Công chức Tư pháp-Hộ tịch phối hợp với Công chức Văn Phòng-Thống kê thường xuyên tham mưu thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã ban hành hàng năm nhằm phát hiện các thiếu sót trong quá trình ban hành văn bản để kịp thời điều chỉnh, sửa chữa cho phù hợp.
-Từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến ngày 15 tháng 09 năm 2023, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã ban hành nhiều văn bản hành chính, gồm: 151 Quyết định, 85 Tờ trình, 149 Kế hoạch, 148 Báo cáo, 493 công văn giấy mời và 122 thông báo. Nhìn chung các văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương (Có các văn bản kèm theo). 
   2.Về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực:
 + Ban Công an xã đã tham mưu xử phạt vi phạm hành chính các vụ việc sau: 
- Vi phạm trong lĩnh vực trật tự xã hội: 03 vụ (06 đối tượng). số tiền thu phạt 12.000.000 đồng.
- Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai 1 trường hợp với số tiền 1.000.000 đồng.
3. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch
Đã tiếp tục duy trì và sử dụng phần mềm về quản lý hộ tịch, quản lý sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Tư pháp; việc lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch đảm bảo cận thận, gọn gàng. Qua đó, đã góp phần tích cực cho công tác quản lý, nắm bắt, tổng hợp số liệu thông tin về phòng tư pháp đảm bảo nhanh chóng, chính xác nhằm phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo xã và cấp trên.
  Công tác nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa Ủy ban nhân dân với cơ quan, tổ chức và công dân theo quy định: Đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thường xuyên theo nhu cầu của nhân dân như các hồ sơ lý lịch, chứng thực chữ ký, và các loại hồ sơ khác, các loại hồ sơ này thường giải quyết trong ngày khác. 
Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 15/9/2023, UBND xã đã tiến hành tiếp nhận và giải quyết những nội dung sau: 
- Đăng ký khai sinh : 84  trường hợp 
- Đăng ký kết hôn: 50 trường hợp.
- Đăng ký khai tử: 120 trường hợp. 
- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 73 trường hợp.
- Thay đổi , Cải chính hộ tịch: 04 trường hợp.
- Đăng ký giám hộ: 01 trường hợp.
- Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 02
Nhìn chung hầu hết các hồ sơ được giải quyết và trả kết quả trước hạn nên được người dân đồng tình ủng hộ.Việc đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn và tổ chức cưới trước đăng ký kết hôn sau trong nhân dân vẫn còn diễn ra.
4. Công tác chứng thực
Đã triển khai công tác chứng thực theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, Công tác thu lệ phí theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Lê phí chứng thực theo Thông tư số 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.
Đã tiếp nhận và giải quyết những nội dung sau:
- Chứng thực bản sao từ bản chính: 939 trường hợp.
- Chứng thực chữ ký: 14 trường hợp.
- Chứng thực giao dịch hợp đồng: 102 trường hợp
 Nhìn chung hầu hết các hồ sơ chứng thực được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày làm việc nên được người dân đồng tình ủng hộ. 
5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật .
Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái xây dựng và ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 11 tháng 1 năm 2023 về  phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. Căn cứ nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch, lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng và lựa chọn địa bàn trọng điểm để tập trung tuyên truyền. 
Thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác tuyên truyền pháp luật.
 Đã phối hợp với Sở tư pháp tập huấn 01 lớp Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 của Chính phủvới số lượng 44 lượt người tham gia.
Đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy với hơn 50 lượt người tham gia.
Căn cứ nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch, lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng và lựa chọn địa bàn trọng điểm để tập trung tuyên truyền. 
Nhận và cấp phát tờ rơi đến bà con nhân dân có nội dung liên quan đến pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã những Luật có liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân như Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật đất đai; Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
-Tủ sách, ngăn sách pháp luật của đơn vị được bố trí tại Nhà văn hóa của cơ quan và vẫn được duy trì thường xuyên, nhưng số lượt người đọc sách pháp luật thấp; việc mua sách làm giàu tủ sách năm nay thực hiện đạt thấp, việc rà soát, kiểm kê phân loại sách pháp luật chưa làm được; Ngân sách của xã hạn hẹp nên chưa có kinh phí để bổ sung đầu sách mới hàng năm. 
6.Công tác hòa giải cơ sở
+ Tổng số tổ hoà giải:  07 tổ/ 07 thôn
Từ 01/10/2022 đến 15/9/2023 có 04vụ hòa giải về tranh chấp đất đai.
7. Hoạt động trợ giúp pháp lý
Đã thường xuyên thực hiện công tác trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên có liên quan (Nghị định 80/2015/NĐ-CP; Nghị định số 14/2013/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý). Qua đó, UBND xã đã hướng dẫn người dân lập thủ tục để đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các chế độ chính sách liên quan.
8.Hoạt động chuẩn tiếp cận pháp luật
  Nhằm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng và triển khai việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.Trong đó chú trọng việc rà soát các tiêu chí đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, cộng đồng dân cư về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thường xuyên rà soát các tiêu chí và đề xuất bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và cơ quan chuyên môn Phòng Tư pháp và của Đảng ủy xã, sự cố gắng nỗ lực của UBND xã trong năm qua  công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được quan tâm, chuẩn tiếp cận pháp luật đã được triển khai rộng rải trong nhân dân một cách thường xuyên từ đó cũng đã mang lại những kết quả nhất định. 
II. Một số tồn tại, hạn chế
- Việc tham mưu của Công chức Tư pháp đối với UBND xã trong việc xây dựng văn bản, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có lúc chưa thường xuyên, kịp thời trong việc tiến hành công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND xã ban hành hàng năm. 
III. Kiến nghị, đề xuất
Thường xuyên tổ chức tập huấn để nâng cao nghiệp vụ cho Công chức Tư pháp- Hộ tịch cấp xã vì hiện nay UBND xã mới bố trí Công chức Tư pháp xã nên nghiệp vụ còn hạn chế, việc ban hành xử lý văn bản quy phạm pháp luật để nắm bắt các văn bản mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Trên đây là Báo cáo công tác Tư pháp và việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã năm 2023 ./.
 
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.035.923
Truy cập hiện tại 1.540