Tìm kiếm tin tức
Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn ho
Ngày cập nhật 19/09/2023

Thực hiện kế hoạch số 186/KH-UBND Ngày 18/5/2023, của UBND tỉnh về việc Kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023, UBND xã xin báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

1. Công tác triển khai thực hiện phong trào

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện về việc triển khai các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023, Ban chỉ đạo tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 21/01/2023 về việc triển khai các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023.

Trong 09 tháng đầu năm 2023 UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo phong trào. Các văn bản đã được tổ chức phổ biến, triển khai đến hệ thống chính trị của các thôn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã. Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã triển khai lồng ghép với các chương trình kinh tế - xã hội - Xây dựng nông thôn mới, ban hành các văn bản chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh”; Tập trung công tác giải quyết cơ bản tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 02 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong Việc cưới, việc tang, lễ hội”. 

2. Công tác kiện toàn và thực hiện quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo

- UBND xã đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào, Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo và duy trì chế độ hội họp theo Quy chế đã đề ra.

- Ban Chỉ đạo xã đã tích cực, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã cụ thể hóa các mục tiêu, tiêu chí của phong trào vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong từng giai đoạn và hàng năm.

- Trên cơ sở đó 07/07 thôn, đã thành lập tiểu Ban vận động và hoạt động theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phong trào cấp xã.

3. Công tác vận động tuyên truyền thực hiện phong trào

- Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, tuyên truyền trực quan bằng pa nô, Áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, các nhóm Zalo, các trang mạng xã hội, văn nghệ cổ động, trong sinh hoạt các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, trong các Câu lạc bộ và trong các cuộc họp dân tại thôn. Tuyên truyền về các tiêu chí thi đua “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” và mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa của xã đến từng hộ Gia đình thông qua Ngày hội Đại đoàn kết ở dân tộc tại các thôn.

- Đài truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những gương điển hình người tốt, việc tốt.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn, đã phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong Hội viên, Đoàn viên, gắn với hoạt động của các Câu lạc bộ như: Câu lạc bộ Gia dình hạnh phúc, Câu lạc bộ “Nhà sạch vườn đẹp”, Câu lạc bộ “Không sinh con thứ ba”, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, CLB “phòng, chống bạo lực Gia đình”. Nhờ đó, tiếp tục tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về xây dựng Gia đình văn hóa, xây dựng khu dân cư văn hóa.

4. Các hoạt động chỉ đạo và triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng phong trào

Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã, Ban Chỉ đạo xác định những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai nâng cao chất lượng phong trào. Ngoài việc tập trung triển khai các nội dung chủ yếu của Ban Chỉ đạo huyện đề ra, BCĐ xã đã tập trung triển khai công tác vận động nhân dân treo cờ trong các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, Tết cổ truyền của dân tộc, từ công tác vận động, tỉ lệ các hộ gia đình treo cờ trong các ngày Lễ , Tết, ngày kỷ niệm được nâng lên rõ rệt, bình quân trên 80%. Bên cạnh đó, cấp ủy chi bộ, Ban điều hành các thôn cũng đã tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền góp phần tạo nên ý thức trong nhân dân, vận động Cán bộ và nhân dân không rãi tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm tại các thôn, trên các lĩnh vực như: Trật tự xã hội, trật tự thôn xóm, vệ sinh môi trường, dân số - kế hoạch hóa gia đình và các tệ nạn xã hội.

Tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo trong xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các thôn, cơ quan đơn vị để tạo sức lan tỏa và nâng cao chất lượng của phong trào.

II. Kết quả thực hiện các phong trào

1. Phong trào xây dựng gương "Người tốt - việc tốt" các điển hình tiên tiến

- Trong thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã xuất hiện nhiều gương sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ tận tụy với phong trào và gương “Người tốt - việc tốt”. Ngày 27/02/2023 UBND xã đã tổ chức Hội nghị trưởng Làng, trưởng thôn, trưởng họ, tộc, người có uy tín tiêu biểu trong các dòng họ để phát động các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Dòng họ, thôn không có hộ nghèo” góp phần xây dựng nông thôn mới. Tại buổi Lễ đã khen thưởng cho 5 tập thể, 6 cá nhân có nhiều thành tích hoạt động của các phong trào. Trong năm 2022, toàn xã có 1197 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 122 gia đình tiêu biểu được UBND xã tặng giấy khen.

- Phong trào trong Hội Nông dân: Đã tích cực tham gia vào các hoạt đông phát triển kinh tế, góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế xã nhà. Các hoạt động đem lại hiệu quả như: Xây dựng các mô hình phát triển chăn nuôi, kinh tế hộ gia đình; mô hình “Vườn mẫu”. Đặc biệt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vai trò của người Nông dân hết sức quan trọng, là người chủ thể để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đã có nhiều gia đình có nhiều vườn mẫu được đánh giá cao.

- Phong trào trong Hội LHPN xã: Đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình như: Chương trình “Mỗi tháng một hành động”, Chương trình “Mẹ đỡ đầu-hướng dương đón nắng”, chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, phong trào “Hạt gạo nghĩa tình”, “thùng tình thương”, “Thùng nhân ái” ...Hội phụ nữ đã huy động các nguồn lực của các cá nhân, tổ chức kịp thời chăm lo, hỗ trợ cho hội viên. Thông qua các hoạt động, những việc làm ý nghĩa đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, giúp và động viên kịp thời đến với đối tượng yếu thế trong xã hội.

-Phong trào trong  Hội Cựu chiến binh: Đã phát huy bản chất anh bộ đội cụ Hồ, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành tỉnh hội và xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong tình hình mới. Thực hiện chương trình toàn hội chung sức xây dựng nông thôn mới đã tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng vườn mẫu, hiến đất, mở đường chung tay xây dựng Nông thôn mới. Bên cạnh đó thường xuyên duy trì và đẩy mạnh thực hiện các phong trào Cựu chiến binh gương mẫu; phong trào Ba không, phong trào Cựu chiến binh tham gia, giữ gìn trật tự, đảm bảo ANCT.

- Phong trào trong Công đoàn: Đã phát động các phong trào như: Thi đua thực hiện cải cách hành chính,  xây dựng lề lối tác phong làm việc nơi công sở, thi đua bảo đảm giờ giấc và thời gian làm việc v.v... và các phong trào khác, Thi đua bảo vệ cảnh quan, môi trường cơ quan thường xuyên được quan tâm chăm sóc tạo môi trường thông thoáng, có cảnh quang, xanh, sạch, đẹp; hệ thống cây xanh được trồng và chăm bón thường xuyên, tạo bóng mát cho cơ quan;  Công tác vệ sinh an toàn lao động được chú trọng nên trong thời gian qua không có trường hợp mất an toan, cháy nổ xẫy ra trong đơn vị, Phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà được công đoàn và cơ quan phát động trong đội ngũ nữ cán bộ công chức đem lại hiệu quả thiết thực 100% chị em phụ nữ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời xây dựng gia đình văn hóa và phát triển kinh tế ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, 100% Đoàn viên Công đoàn ký cam kết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Công đoàn đã tổ chức các hoạt động VHVN - TDTT nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết như: Tổ chức gặp mặt Đoàn viên Công đoàn cuối năm; Thăm hỏi ốm đau, giúp đỡ Đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức gặp mặt Đoàn viên Công đoàn Nữ nhân ngày 8/3; ngày 20/10; tổ chức vui Tết Trung thu và tặng quà cho con em CB CNVC...

- Phong trào trong Đoàn Thanh niên:  thực hiện tốt Chỉ thị 02 của Bộ Chính trị về việc cưới việc tang và lễ hội. Đoàn TN đã có nhiều cách tuyên truyền, vận động mới trong việc tổ chức tiệc cưới như: tổ chức văn nghệ và tắt âm thanh sau 22h; đã chú trọng giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, đẩy mạnh phong trào Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng , xây dựng Đội Thanh niên xung kích giữ dìn an ninh trật tự - an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội phong trào Đồng hành cùng Thanh niên lập thân, lập nghiệp ....Các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động VHVN - TDTT. Luôn nêu cao tinh thần và tuyên truyền trong việc tuyên truyền xã 3 không: Không cờ bạc ăn tiền, không nghiện ma túy và không vi phạm an toàn giao thông . Đảm nhận và chỉ đạo các chi đoàn xây dựng các tuyến đường Thanh niên tự quản, đường điện Thanh niên thắp sáng đường quê, truyến đường Thanh niên tự quản kiểu mẫu Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn". Ngoài ra vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình Tết yêu thương Tết vì người nghèo ....

2. Xây dựng "Gia đình văn hoá"

- Thực hiện Nghị định 122 của Chính phủ, công tác xây dựng “Gia đình văn hóa” đã triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định theo hướng dẫn của huyện, từ việc tổ chức đăng ký danh hiệu GĐVH được các thôn thực hiện công khai, dân chủ nhăm tuyên truyền, giáo dục việc chấp hành luật pháp của Nhà nước và trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, gia đình không có người mắc tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, gia đình hòa thuận, không có bạo lực trong gia đình, tham gia sinh hoạt thôn và tương trợ cộng đồng. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã có tác dụng góp phần nâng cao nhận thức trong Cán bộ, Đảng viên, nhân dân với vai trò , vị trí quan trọng của Gia đình trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước, coi đầu tư cho Gia đình là đầu tư cho sự phát triển.

3. Xây dựng “Thôn văn hóa”

- Ủy ban nhân xã đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của huyện về các tiêu chuẩn đạt Danh hiệu “Thôn văn hóa”, đến từng thôn. Đầu năm hướng dẫn các thôn làm tờ trình đăng ký xây dựng danh hiệu thôn văn hóa, để cuối năm hướng dẫn các thôn làm hồ sơ gửi cho Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện xét công nhận cho các thôn được công nhận thôn văn hóa.

Những năm trước đây, các thôn trên địa bàn vẫn còn tình trạng các đám tang vẫn để dài ngày, còn dọn mâm cỗ âm công trước lúc đưa tang. Tuy vậy. từ năm 2017, UBND xã đã triển khai các quy định về thực hiện Nếp sống văn minh trong việc tang, cưới, hỏi tại 2 thôn Tây Hoàng và Nam Giảng, trong đó quy định thời gian tổ chức đám tang không để dài ngày, không dọn mâm cỗ âm công,…. được nhân dân 2 thôn đồng tình hưởng ứng. UBND xã cũng đã tổ chức hội nghị với đầy đủ thành phần BTS 2 làng, các họ tộc, các thôn để thống nhất triển khai thực hiện rà soát, bổ sung Quy ước văn hóa của các thôn, đồng loạt 7/7 thôn triển khai thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong quan- hôn- tang- tế như: Đám tang không để quá 72h( không kể ngày mất và ngày đưa), không dọn rượu- thuốc lá tiếp khách; không dọn âm công; không rãi tiền đồng Việt Nam, hạn chế rãi vàng mã ra các trục đường chính…..Các hoạt động vui chơi, ca hát, không sử dụng âm thanh trong buổi trưa khoảng từ 11h30- 13h30 và sau 21h30 đêm…. Đối với đám cưới, không tổ chức sau ngày 22 tháng Chạp và trước ngày 10 tháng Giêng…..Nhìn chung, đại đa số bà con nhân dân các thôn đã triển khai thực hiện khá tốt và đã được nhân rộng ra toàn xã để thực hiện, tạo thành cái lệ chung, UBND xã cũng đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, lắp đặt các bảng Quy chế tại NVH các thôn để nhân dân biết và thực hiện.

4. Xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Phong trào xây dựng “Cơ quan văn hoá” được triển khai đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn xã hưởng ứng tích cực. Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp cùng toàn thể Cán bộ, Công chức, Viên chức trong toàn xã đã hưởng ứng và thực hiện tốt các tiêu chí về nếp sống văn hoá, văn minh công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, đồng thời phát động các phong trào như: phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo”, phong trào “Thi đua yêu nước”, mô hình “Cổng trường thanh niên tự quản”, vận động Cán bộ, Công chức, Viên chức và người lao động trên địa bàn xã tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện “Vì người nghèo” ... hàng năm tổ chức triển khai cho các cơ quan, đơn vị đăng ký thi đua ngay từ đầu năm. Trong các cơ quan, đơn vị đã tích cực duy trì và thực hiện phong trào Ngày Chủ Nhạt xanh, “60 phút cơ quan sạch đẹp văn minh do Chủ tịch UBND tỉnh phát động.

Quá trình thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa đã củng cố và nâng cao tính kỷ cương, nề nếp nơi công sở, ý thức chấp hành kỷ luật công tác, cũng như xây dựng môi trường văn hóa nơi làm việc. Bên cạnh đó, phong trào này đã tạo động lực để mỗi cơ quan, đơn vị phấn đấu nâng cao hiệu quả công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

5. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

- Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đến nay phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, mạnh mẽ đến với tất cả các đối tượng, các đơn vị, Trường học từ xã đến thôn. Đã có 30% người tập luyện TDTT thường xuyên.

- UNND xã Quảng Thái tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 và được đông đảo người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia. Bên cạnh đó thông qua các trang mạng xã hội cũng đã tuyên truyện, vận động người dân tham gia các hoạt động phong trào TDTT do huyện, xã phát động.

- Hàng năm, ngoài kinh phí nhà nước đầu tư xây dựng các thiết chế thể thao, các hoạt động tổ chức thi đấu, tập luyện, xã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ các giải bóng đá để tổ chức các giải thi đấu.

6. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao

a. Phong trào văn hóa văn nghệ

- Phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hội nông dân, Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên xã đã tham gia các hội thi từ huyện đến tỉnh đoạt các cao; ra mắt CLB Dân vũ ở các thôn Lai Hà, Trằm Ngang, Nam Giảng; phong trào ở nhiều thôn diễn ra rất sôi nổi tiêu biểu như: Đội văn nghệ Chi hội phụ nữ thôn Trung kiều, Nam Giảng, Đông Hồ, Tây Hoàng, Lai Hà…Tổ chức các diễn đàn văn nghệ chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước; tham gia các cuộc hội diễn văn nghệ do huyện tổ chức;

b. Phong trào thể dục thể thao

Từ đầu năm đến nay tổ chức nhiều giải bóng đá như giải bóng đá Công đoàn Cơ quan, bóng đá nữ chào mừng ngày Quốc tế PN 08 3; giải bóng đá Nam truyền thống năm 2023; giải cầu lông Công đoàn; Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 trên địa bàn xã.Bên cạnh đó trong các lễ, tết, dịp hè các chi đoàn Thanh niên cũng tổ chức các trận giao lưu bóng đá, bomngs chuyền với các đội bóng trong và ngoài xã.

III. Kết quả thực hiện các nội dung văn hoá trong phong trào "TDĐKXDĐSVH"

1. Đoàn kết giúp nhau “Xóa đói giảm nghèo”

- Trong phong trào “xóa đói giảm nghèo”, ngoài nguồn vốn giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ xóa đói giảm nghèo của xã, các đoàn thể chính trị - xã hội như: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân đã xây dựng nhiều mô hình giúp nhau “Xoá đói giảm nghèo”, phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Cuộc vận động Ngày vì người nghèo đã phát triển rộng khắp trong nhân dân, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, thể hiện được chủ trương của Đảng hợp với lòng dân, khơi dậy mạnh mẽ đạo lý làm người, nếp sống cao đẹp của người Việt Nam.

2. Thực hiện nếp sống văn hoá kỷ cương pháp luật

- Thực hiện nếp sống văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội.

- UBND xã chỉ đạo Ban văn hóa phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan tuyên truyền những nội dung của Chỉ thị 2 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg ngày 28/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, Quyết định số 308/QĐTTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành, sửa đổi Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong Cán bộ Công chức nhà nước, Cán bộ, Đoàn viên Thanh niên, Đoàn viên Công đoàn và Nhân dân ở các khu dân cư.

- Về việc cưới: UBND xã và các ban ngành liên quan phối hợp tuyên truyền “Về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trong Đoàn viên Thanh niên,” nhằm đẩy mạnh thực hiện nếp sống mới, lấy đối tượng Đoàn viên Thanh niên, Cán bộ, làm gương để vận động thực hiện đồng bộ trên địa bàn xã. Đặc biệt không được che rạp trên các tuyến đường liên xã để tổ chức ăn hỏi, lễ cưới;

- Về việc tang: Đa số các đám tang trên địa bàn xã không để quá 03 ngày không kể ngày mất, không có các hủ tục lạc hậu, rườm rà như: (rãi tiền thật, tiền âm phủ dọc đường khi đưa tang).

IV. Kiến nghị đề xuất

Đề nghị UBND huyện Hỗ trợ các thiết chế văn hóa như:

+ Nâng cấp nhà văn hóa thôn

+ Hỗ trợ xây dựng khu thể thao, dụng cụ thể thao ngoài trời

+ Hỗ trợ hệ thống âm thanh phục vụ cho sinh hoat, hội họp Nhà cộng đồng các thôn.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã 09 tháng đầu năm 2023./.

 

 

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.036.232
Truy cập hiện tại 1.653