Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Tổng kết công tác Tư pháp năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024
Ngày cập nhật 13/10/2023

Thực hiện Công văn số 97/TP ngày 09/10/2023 của Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo Tổng kết công tác Tư pháp năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024; UBND xã Quảng Thái xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác Tư pháp - Hộ tịch từ ngày 01/01/2023 đến 10/10/2023 như sau:

I.Đặc điểm tình hình:

Quảng Thái là xã đồng bằng, ven phá Tam Giang thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích tự nhiên: 1.804 ha, ranh giới hành chính được xác định như sau:

+ Phía Bắc giáp xã Điền Hoà, huyện Phong Điền.

          + Phía Tây giáp xã Phong Chương, huyện Phong Điền.

          + Phía Đông giáp xã Quảng Lợi.

          + Phía Nam giáp xã Phong Hiền, huyện Phong Điền.

          Toàn xã có 7 thôn: Lai Hà, Tây Hoàng, Trung Kiều, Trung Làng, Trằm Ngang, Nam Giảng, Đông Hồ. Dân số giữa các thôn tương đối đồng đều, đời sống nhân dân trên địa bàn ngày càng khởi sắc cả về điều kiện kinh tế lẫn đời sống văn hóa tinh thần.Trong năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội , an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; công tác cải cách Tư pháp tiếp tục bám sát các chỉ đạo của cấp trên, duy trì và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng tới công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp toàn diện, công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu tạo động lực phát triển các dịch vụ, giải quyết việc làm tại chỗ, từng bước tăng dần giá trị tiểu thủ công nghiệp dịch vụ giảm dần giá trị sản xuất nông nghiệp, phát triển văn hóa xã hội- xã hội, đẩy mạnh và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử ngày càng hiện đại, thân thiện với người dân, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo địa phương luôn quan tâm chỉ đạo, thường xuyên rà soát nhiệm vụ,  Công chức làm công tác Tư pháp Hộ tịch đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ để giải quyết thủ tục hành chính theo phần mềm dịch vụ công tập trung.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số mặt khó khăn, nguyên nhân chủ yếu: Đời sống nhân dân còn khó khăn , một số ngành nghề chưa phát triển ổn định, việc đăng ký khai sinh, khai tử còn quá hạn, việc tổ chức đám cưới trước, kết hôn sau vẫn còn xảy ra nhiều.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

1.Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- UBND xã đã thực hiện đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 và Nghị định 154/2020/N Đ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ .

- Thường xuyên kiểm tra rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đã ban hành Kế hoạch 06/KH-UBND, ngày 10/1/2023 về việc xây dựng Văn bản Quy phạm pháp luật 2023; Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 09/12/2022 về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2023.

- Ngoài ra, UBND xã đã chỉ đạo Công chức Tư pháp-Hộ tịch phối hợp với Công chức Văn Phòng-Thống kê thường xuyên tham mưu thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã ban hành hàng năm nhằm phát hiện các thiếu sót trong quá trình ban hành văn bản để kịp thời điều chỉnh, sửa chữa cho phù hợp.

-Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 10 tháng 10 năm 2023, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã ban hành nhiều văn bản hành chính, gồm:181 Quyết định, 94 Tờ trình,Danh sách 08, 02 Nghị quyết,156 Kế hoạch, 172 Báo cáo, 556 công văn giấy mời và 133 thông báo. Nhìn chung các văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương (Có các văn bản kèm theo).

   2.Về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực:

 + Ban Công an xã đã tham mưu xử phạt vi phạm hành chính các vụ việc sau:

- Vi phạm trong lĩnh vực trật tự xã hội: 03 vụ (06 đối tượng). số tiền thu phạt 12.000.000 đồng.

- Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai 1 trường hợp với số tiền 1.000.000 đồng.

3. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

Đã thực hiện liên thông 2 thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng phí , trợ cấp mai táng trên hệ thống thông tin đăng ký quản lý hộ tịch.(cụ thể đã liên thông 13 hồ sơ khai sinh và 03 khai tử).

Đã tiếp tục duy trì và sử dụng phần mềm về quản lý hộ tịch, quản lý sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Tư pháp; việc lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch đảm bảo cận thận, gọn gàng. Qua đó, đã góp phần tích cực cho công tác quản lý, nắm bắt, tổng hợp số liệu thông tin về phòng tư pháp đảm bảo nhanh chóng, chính xác nhằm phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo xã và cấp trên.

  Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 10/10/2023, UBND xã đã tiến hành tiếp nhận và giải quyết những nội dung sau:

- Đăng ký khai sinh : 91  trường hợp

- Đăng ký kết hôn: 53 trường hợp.

- Đăng ký khai tử: 125 trường hợp.

- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 81 trường hợp.

- Thay đổi , Cải chính hộ tịch: 05 trường hợp.

- Đăng ký giám hộ: 01 trường hợp.

- Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 02

Nhìn chung hầu hết các hồ sơ được giải quyết và trả kết quả trước hạn nên được người dân đồng tình ủng hộ.Việc đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn và tổ chức cưới trước đăng ký kết hôn sau trong nhân dân vẫn còn diễn ra.

  Công tác nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa Ủy ban nhân dân với cơ quan, tổ chức và công dân theo quy định: Đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thường xuyên theo nhu cầu của nhân dân như các hồ sơ lý lịch, chứng thực chữ ký, và các loại hồ sơ khác, các loại hồ sơ này thường giải quyết trong ngày khác.

4. Công tác chứng thực

Đã triển khai công tác chứng thực theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, Công tác thu lệ phí .Thực hiện thu phí Hộ tịch theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và thu phí chứng thực theo Thông tư số 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

Đã tiếp nhận và giải quyết những nội dung sau:

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 1.334 trường hợp.

- Chứng thực chữ ký: 14 trường hợp.

- Chứng thực giao dịch hợp đồng: 108 trường hợp

Nhìn chung hầu hết các hồ sơ chứng thực được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày làm việc nên được người dân đồng tình ủng hộ.

5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật .

Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái xây dựng và ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 11 tháng 1 năm 2023 về  phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. Căn cứ nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch, lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng và lựa chọn địa bàn trọng điểm để tập trung tuyên truyền.

Thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác tuyên truyền pháp luật.

 Đã phối hợp với Sở tư pháp tập huấn 01 lớp Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 của Chính phủvới số lượng 44 lượt người tham gia.

Đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy với hơn 50 lượt người tham gia.

Căn cứ nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch, lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng và lựa chọn địa bàn trọng điểm để tập trung tuyên truyền.

Nhận và cấp phát tờ rơi đến bà con nhân dân có nội dung liên quan đến pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã những Luật có liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân như Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật đất đai; Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

-Tủ sách, ngăn sách pháp luật của đơn vị được bố trí tại Nhà văn hóa của cơ quan và vẫn được duy trì thường xuyên, nhưng số lượt người đọc sách pháp luật thấp; việc mua sách làm giàu tủ sách năm nay thực hiện đạt thấp, việc rà soát, kiểm kê phân loại sách pháp luật chưa làm được; Ngân sách của xã hạn hẹp nên chưa có kinh phí để bổ sung đầu sách mới hàng năm.

          6.Công tác hòa giải cơ sở

+ Tổng số tổ hoà giải:  07 tổ/ 07 thôn

          Từ 01/01/2023 đến 10/10/2023 có 05 vụ hòa giải về tranh chấp đất đai.

7. Hoạt động trợ giúp pháp lý  

Đã thường xuyên thực hiện công tác trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên có liên quan (Nghị định 80/2015/NĐ-CP; Nghị định số 14/2013/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý). Qua đó, UBND xã đã hướng dẫn người dân lập thủ tục để đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các chế độ chính sách liên quan.

8.Hoạt động chuẩn tiếp cận pháp luật

 Nhằm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng và triển khai việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.Trong đó chú trọng việc rà soát các tiêu chí đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, cộng đồng dân cư về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thường xuyên rà soát các tiêu chí và đề xuất bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và cơ quan chuyên môn Phòng Tư pháp và của Đảng ủy xã, sự cố gắng nỗ lực của UBND xã trong năm qua  công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được quan tâm, chuẩn tiếp cận pháp luật đã được triển khai rộng rải trong nhân dân một cách thường xuyên từ đó cũng đã mang lại những kết quả nhất định.

III.NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN:

Bên cạnh những mặt đã làm được vẫn còn một số tồn tại, việc tham mưu UBND xã mời cấp trên về tổ chức tuyên truyền pháp luật còn chậm, tập huấn nghiệp vụ cho Thành viên Tổ hoà giải chưa thực hiện được do thiếu kinh phí.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở xã vẫn chưa được tiến hành một cách thường xuyên để nâng cao tầm nhận thức cho cán bộ và nhân dân, công tác thống kê, báo cáo còn chậm.

Tủ sách pháp luật chưa phát huy hiệu quả, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công chức Tư pháp hộ tịch xã đã bám sát Kế hoạch công tác năm 2023 để triển khai thực hiện, đã chủ động tham mưu cho UBND xã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác Tư pháp, chỉ đạo, đôn đốc công chức Tư pháp - hộ tịch xã thực hiện các mặt công tác chuyên môn đúng tiến độ thời gian đã định.

Thực hiện tốt Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của xã, thực hiện tốt các mặt công tác Tư pháp đáp ứng mọi yêu cầu của nhân dân; Công tác chứng thực được duy trì thực hiện đúng tinh thần Nghị định 23/NĐ-CP đáp ứng nhu cầu về thời gian, đi lại, không gây phiền hà cho nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2024

- Triển khai tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch công tác và Chương trình công tác năm 2024.

- Tham mưu cho UBND xã bổ sung thêm nguồn kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiện toàn tổ hòa giải cơ sở, phát huy vai trò của tổ hòa giải ở cơ sở.

- Tổ chức kiểm tra sắp xếp lại Tủ sách, ngăn sách pháp luật của xã;

- Thực hiện đúng quy định về công tác hộ tịch, chứng thực.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định.

- Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 là tiếp tục duy trì công tác rà soát, kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hộ tịch tuyên truyền về công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, Luật hôn nhân và gia đình nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân và giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ tảo hôn trong nhân dân trên địa bàn.

- Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, duy trì đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trên đây là báo cáo Tổng kết công tác Tư pháp năm 2023 của  Ủy ban nhân dân xã báo cáo Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện biết để chỉ đạo, đồng thời kính mong Lãnh đạo các cấp quan tâm hơn nữa về công tác lãnh chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để bộ phận Tư pháp - Hộ tịch xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.036.007
Truy cập hiện tại 1.566