Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực Quý II và 6 tháng đầu năm 2024
Ngày cập nhật 30/05/2024

Thực hiện Công văn số 42/TTr ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Thanh tra huyện Quảng Điền về việc báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực Quý II và 6 tháng đầu năm 2024. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Kết quả công tác Tiếp công dân

Thực hiện theo quy định công tác tiếp công dân, UBND xã xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã tại Phòng tiếp công dân tại trụ sở UBND xã và lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND, HĐND xã tại các thôn năm 2024. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo quy định.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2024, lãnh đạo UBND xã đã thực hiện tiếp công dân định kỳ tại Phòng tiếp công dân 22 ngày; Thường trực HĐND và UBND xã đã thực hiện tiếp công dân định kỳ tại các thôn 04 ngày, đảm bảo nghiêm túc tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp công dân của UBND xã. Qua tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của UBND xã đã có 05 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh và đề xuất các vụ việc liên quan đến các lĩnh vực đất đai. Qua công tác tiếp công dân, các nội dung kiến nghị, phản ánh của Nhân dân được lãnh đạo xã tiếp thu, giải thích hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời.

1. Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân

- Phân loại theo nội dung (tổng số đơn, số vụ việc):

+ Khiếu nại:

+ Tố cáo:

+ Phản ánh, kiến nghị: 05

- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết:

+ Thuộc thẩm quyền (số đơn, số vụ việc): 05

+ Không thuộc thẩm quyền (số đơn, số vụ việc):

          2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

          Gồm đơn nhận được qua tiếp công dân và đơn nhận từ các nguồn khác (người viết đơn gửi qua dịch vụ bưu chính, cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến theo quy định, ...)

          a) Tổng số đơn: 0

          - Kỳ trước chuyển sang: 0

          - Tiếp nhận trong kỳ: 0

          - Số đơn đã xử lý: 05/05 Tổng số đơn tiếp nhận:

          - Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý:

          b) Phân loại, xử lý đơn:

          - Phân loại theo nội dung:

          + Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 0

          + Số đơn, số vụ việc tố cáo: 0

          + Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 05

          - Phân loại theo tình trạng giải quyết:

          + Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 05

          + Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 0

          + Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: 0

          c) Kết quả xử lý đơn:

          - Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 05

          - Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 0

          II. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND xã đã tiếp nhận 05 đơn kiến nghị, phản ánh.

          Trong đó: số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cấp trên chuyển đến: 0

          Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 05 đơn.

          Nội dung đơn kiến nghị, thỉnh cầu: 05 đơn.                                                    

          Kết quả giải quyết: 05 đơn.

          Thực hiện quy chế tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức. Sau khi tiếp nhận Ủy ban nhân dân xã phối hợp với các phòng ban cấp huyện và chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn tham mưu giải quyết 05 đơn kiến nghị thỉnh cầu.

          Nội dung các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân tập trung vào lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và một số lĩnh vực khác…

          III. Công tác tuyên truyền pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

          Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân năm 2013; nhằm tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; UBND xã ban hành thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ tại các thôn của Thường trực UBND-HĐND xã năm 2024; thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của Chủ tịch UBND-HĐND xã năm 2024.

          Trên đây là Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực Quý II và 6 tháng đầu năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.339.045
Truy cập hiện tại 2.066