Tìm kiếm tin tức
Thống kê, báo cáo
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; Nghị định...
Thực hiện Công văn số 97/TP ngày 09/10/2023 của Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền về việc báo cáo Tổng kết công tác Tư pháp năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024; UBND xã Quảng Thái xây...
Thực hiện kế hoạch số 186/KH-UBND Ngày 18/5/2023, của UBND tỉnh về việc Kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023,...
Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác Tư pháp, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã năm 2023, cụ thể như sau:
Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình...
Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND xã về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023; UBND xã báo cáo kết quả tổng hợp việc thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật...
Căn cứ báo cáo số 137/BC-UBND, ngày 08/9/2023 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái về kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023. Bộ phận Tư pháp báo cáo kết quả khắc phục sau...
Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu...
Năm 2023, công tác dân số và phát triển (DS&PT) được triển khai trong điều kiện có nhiều thuận lợi, tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể,...
Thực hiện công văn số 145/TP  ngày 25 tháng 05 năm 2023 của Phòng Tư pháp Huyện Quảng Điền về việc báo cáo  công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm  2023; trên cơ sở các nội dung theo yêu cầu báo...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.035.998
Truy cập hiện tại 1.563