Tìm kiếm tin tức
Trương mục Thống kê, báo cáo
Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Ngày 02 tháng 03 năm 2021, UBND xã triển khai báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng...
Ngày 26 tháng 02 năm 2021 UBND xã Quảng Thái đã ban hành Báo cáo số 37/BC-UBND về Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính(Từ 01/01/2019 đến 31/12/2020).
Ngày 30 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái ban hành Quyết định số :283 /QĐ - UBND về việc công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020.
Căn cứ Thông báo số 120/TB-HDND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền về nội dung  và dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp  lần thứ XI, HĐND huyện; Thực hiện Thông báo số 19/TB- BPC ngày 30...
Thực hiện Công văn số 248 /PVHTT ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Phòng Văn hóa và thông tin huyện Quảng Điền về việc báo cáo tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ủy ban nhân...
Căn cứ Báo cáo số 03/BC-HĐND, ngày 30 tháng 6 năm 2020 của HĐND xã về tổng hợp ý kiến của cử tri kiến nghị, đề xuất tại kỳ họp lần thứ 10 và các ý kiến đề xuất của các Ban HĐND, đại biểu HĐND tại kỳ họp lần thứ 10, HĐND  xã...
Ngày 02 tháng 12 năm 2020, UBND xã Quảng Thái ban hành Báo cáo số:212 /BC- UBND về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Thực hiện Công văn số 1644/UBND ngày 05  tháng  11  năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về Tổng kết cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020. Ủy ban nhân dân xã...
Thực hiện Công văn số: 03/ĐC-ĐKT ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chi cục Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cung cấp tài liệu báo cáo phục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành, UBND xã Quảng Thái báo cáo...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.418.730
Truy cập hiện tại 164