Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, Bản tin điện tử cải cách hành chính số 48/2020, từ ngày...
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Quảng Thái tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ ngày 16/11/2020 đến ngày...
Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, Bản tin điện tử cải cách hành chính số 47/2020, từ ngày...
Ngày 19 tháng 11 năm 2020, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái đã ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại...
Ngày 19 tháng 11 năm 2020, Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thái đã ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại...
Căn cứ công văn số 1730/CV-UBND huyện ngày 17 tháng 11 năm 2020 về việc lập danh sách người dân tham gia đánh giá đo lường sự hài lòng về sự phục vụ tại UBND cấp xã. Ngày 18 tháng 11 năm 2020, UBND xã ban hành...
Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, Bản tin điện tử cải cách hành chính số 46/2020, từ ngày...
Ngày 10 tháng 11 năm 2020, UBND xã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính quý IV năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2021 như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.116.829
Truy cập hiện tại 377