Tìm kiếm tin tức
Quyết định Công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Quảng Thái, Quý II năm 2024
Ngày cập nhật 01/07/2024

 

 
   


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 04/01/2024 của UBND xã về việc tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thái năm 2024.

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Quảng Thái. Quý II năm 2024, kết quả đánh giá cụ thể như sau:

Tổng số phiếu người dân tham gia khảo sát tại Kiosk tra cứu thông tin của xã là 431 phiếu/431 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 100 %, trong đó:

 1. Bà Văn Thị Phương - CC Tư pháp Hộ tịch

Số phiếu khảo sát: 94 phiếu / 94 hồ sơ, tỷ lệ 100%, trong đó:

 • Số hồ sơ đạt 100 điểm: 94 phiếu.
 • Số hồ sơ đạt từ 50 đến 90 điểm: 0 phiếu.
 • Số hồ sơ đạt dưới 50 điểm: 0 phiếu.

          2. Bà Nguyễn Thị Cúc - CC Tư pháp  Chứng thực

Số phiếu khảo sát: 317 phiếu/317 hồ sơ, tỷ lệ 100%, trong đó:

 • Số hồ sơ đạt 100 điểm: 317 phiếu.
 • Số hồ sơ đạt từ 50 đến 90 điểm: 0 phiếu.
 • Số hồ sơ đạt dưới 50 điểm: 0 phiếu.
 1. Bà Hoàng Thị Biên Thùy – Đội viên Đề án 500. Phụ trách Địa chính-Xây dựng

Số phiếu khảo sát: 13 phiếu /13 hồ sơ, tỷ lệ 100%, trong đó:

 • Số hồ sơ đạt 100 điểm: 13 phiếu.
 • Số hồ sơ đạt từ 50 đến 90 điểm: 0 phiếu.
 • Số hồ sơ đạt dưới 50 điểm: 0 phiếu.

4. Bà Thái Thị Kim Chi - CC Văn hóa Xã hội

Số phiếu khảo sát: 5 phiếu /5 hồ sơ, tỷ lệ 100%, trong đó:

 • Số hồ sơ đạt 100 điểm: 5 phiếu.
 • Số hồ sơ đạt từ 50 đến 90 điểm: 0 phiếu.
 • Số hồ sơ đạt dưới 50 điểm: 0 phiếu.

             5. Bà Trần Thị Lữ - CC Văn phòng-thống kê

Số phiếu khảo sát: 02 phiếu /02 hồ sơ, tỷ lệ 100%, trong đó:

 • Số hồ sơ đạt 100 điểm: 02 phiếu.
 • Số hồ sơ đạt từ 50 đến 90 điểm: 00 phiếu.
 • Số hồ sơ đạt dưới 50 điểm: 0 phiếu.

 Điều 2. Giao trách nhiệm cho Công chức Văn phòng - Thống kê, Trưởng ban Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã đảm bảo theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Công chức Văn phòng - Thống kê, Trưởng ban Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.351.659
Truy cập hiện tại 8.250